Recommend Print

โปรแกรมสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน

ระบบข้อมูลองค์กรชุมชนเพื่อการรับรองสถานภาพ

ใช้ในการบันทึกรายละเอียดของข้อมูลองค์กรชุมชนเพื่อการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนและติดตามความก้าวหน้าขององค์กรชุมชน ข้อมูลบุคคล ข้อมูลคณะกรรมการ

ระบบข้อมูลองค์กรชุมชนเพื่อการรับรองสถานภาพ

ดาวน์โหลดคู่มือ
ดาวน์โหลดคู่มือ(เฉพาะส่วนที่ปรับปรุงใหม่)

คู่มือออนไลน์

 

 

ระบบสวัสดิการชุมชน

ใช้ในการบันทึกข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชน ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลสวัสดิการ

 

ระบบสวัสดิการชุมชน ระดับจังหวัด แบบสถานะเดิม (v2)
ระบบสวัสดิการชุมชน ระดับจังหวัด แบบสถานะใหม่ (v2_2)
ระบบสวัสดิการชุมชน ระดับตำบล (v3)

ดาวน์โหลดคู่มือ สวัสดิการชุมชน (v2)
ดาวน์โหลดคู่มือ สวัสดิการชุมชน (v2)(เฉพาะส่วนที่ปรับปรุงใหม่)
ดาวน์โหลดคู่มือ สวัสดิการชุมชน (v3)

คู่มือออนไลน์

 
ระบบปฏิบัติการบ้านมั่นคง

ใช้ในการบันทึกข้อมูลโครงการบ้านมั่นคง โครงการพัฒนากระบวนเมือง แผนงานและงบประมาณ และการรายงานประมาลผลข้อมูล

 

ระบบปฏิบัติการบ้านมั่นคง

ดาวน์โหลดคู่มือ

 

 

ระบบฐานข้อมูลสภาองค์กรชุมชน

ใช้ในการบันทึกข้อมูลการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล การประชุมสภา ฯ ระดับจังหวัด / ชาติ

 

ระบบฐานข้อมูลสภาองค์กรชุมชน

ดาวน์โหลดคู่มือ
ดาวน์โหลดคู่มือ (เฉพาะส่วนที่ปรับปรุงใหม่)

สื่อการสอนโปรแกรมสถาองค์กรชุมชน

 

 

โปรแกรมบริหารการสนับสนุนโครงการด้านการพัฒนา(RCP/ProMAps)

ใช้ในการบันทึกรายละเอียดข้อมูลโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน และข้อมูลเบิกจ่ายโครงการต่างของงบประมาณปี 2554 เป็นต้นไป

 

ระบบบริหารการสนับสนุนโครงการด้านการพัฒนา (ProMAPS)

ดาวน์โหลดคู่มือ

 

 

โปรแกรมพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

ใช้ในการนำเข้าข้อมูลประเด็นงานเชิงพื้นที่ในแต่ละภาคการปฏิบัติงาน ทำให้การจัดการข้อมูลในแต่ละภาคเป็นระบบ สามารถค้นหาข้อมูลสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสรุปรายงานในรูปแบบต่างๆ

โปรแกรมพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

ดาวน์โหลดคู่มือ

คู่มือออนไลน์

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สภาพัฒนาการเมือง
องค์การมหาชน