Recommend Print

โปรแกรมสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน

โปรแกรมบริหารการสนับสนุนโครงการด้านการพัฒนา(RCP/ProMAps)ระบบปฏิบัติการบ้านมั่นคง

ฐานข้อมูลบูรณาการพื้นที่งานพัฒนา
codi area

คือ  เครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารงานพัฒนา  ของ  พอช.  โดยการรวบรวมเอาฐานข้อมูลงานพัฒนาทั้งหมดที่มีอยู่มาทำการวิเคราะห์และบูรณาการให้เป็นฐานเดียวกัน  และปรับปรุงโปรแกรมให้เป็นหนึ่งเดียว  สามารถเข้าถึงงานพัฒนาในทุกๆ ด้าน  เพื่อให้ทั้งเจ้าหน้าที่และขบวนองค์กรชุมชนสามารถมองเห็นภาพรวมและนำข้อมูลประเด็นงานพัฒนาต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในมติเชิงพื้นที่มากยิ่งขึ้น

(โปรแกรมพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง / โปรแกรมองค์กรชุมชน / โปรแกรมสภาองค์กรชุมชน / โปรแกรมสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชน / โปรแกรมบริหารโครงการด้านพัฒนา)

ฐานข้อมูลบูรณาการพื้นที่งานพัฒนา

 

ใช้ในการบันทึกรายละเอียดข้อมูลโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน และข้อมูลเบิกจ่ายโครงการต่างของงบประมาณปี 2554 เป็นต้นไป

 

ระบบบริหารการสนับสนุนโครงการด้านการพัฒนา (ProMAPS)

ดาวน์โหลดคู่มือ
 

ใช้ในการบันทึกข้อมูลโครงการบ้านมั่นคง โครงการพัฒนากระบวนเมือง แผนงานและงบประมาณ และการรายงานประมาลผลข้อมูล

 

ระบบปฏิบัติการบ้านมั่นคง

ดาวน์โหลดคู่มือ
 
ระบบสวัสดิการชุมชน
codi welfarev3

ใช้ในการบันทึกข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชน ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลสวัสดิการ

ระบบสวัสดิการชุมชน ระดับตำบล (v3)

ดาวน์โหลดคู่มือ สวัสดิการชุมชน (v3)

คู่มือออนไลน์

 
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สภาพัฒนาการเมือง
องค์การมหาชน