playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

พอช.

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
รายงานประจำปี 2561
เอกสารอ้างอิง :
13 พฤษภาคม 2562 306
คม ความคิด พัฒนาสังคม
เอกสารอ้างอิง :
26 เมษายน 2562 75
หลักคิด หลักคน หลักงาน
เอกสารอ้างอิง :
26 เมษายน 2562 60
เราก็เป็นเจ้าของแผ่นดิน... ประวัติศาสตร์นิเวศวัฒนธรรม ดอยยาวดอยผาหม่น
เอกสารอ้างอิง :
14 มีนาคม 2562 95
ชุดความรู้ การสื่อสารสาธารณะ พลังสร้างการเปลี่ยนแปลง
เอกสารอ้างอิง :
15 มกราคม 2562 283
ถอดบทเรียนประชาชน “การขับเคลื่อนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ”
เอกสารอ้างอิง :
30 พฤศจิกายน 2561 170
คู่มือบริหารโครงการ 2562
เอกสารอ้างอิง :
13 พฤศจิกายน 2561 234
รายงานเวทีวิชาการนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เอกสารอ้างอิง :
11 ตุลาคม 2561 501
คู่มือการทำแบบสอบถามออนไลน์เพื่อการพัฒนา ด้วย google forms
เอกสารอ้างอิง :
09 ตุลาคม 2561 752
แผ่นพับแนะนำ พอช. 2561
เอกสารอ้างอิง :
02 ตุลาคม 2561 228
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคนในขบวนองค์กรชุมชน 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)
เอกสารอ้างอิง :
10 กันยายน 2561 236
หนังสือสูจิบัตรและพื้นที่รูปธรรม thailand social expo 2018
เอกสารอ้างอิง :
31 กรกฎาคม 2561 233
รายงานประจำปี 2560
เอกสารอ้างอิง :
20 มิถุนายน 2561 695
โมเดลพื้นที่รูปธรรม เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภาคประชาสังคม
เอกสารอ้างอิง :
28 พฤษภาคม 2561 467
คู่มือการบริหารโครงการ การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 13 ธันวาคม 2560 541
สูงวัยเล่าเรื่อง 25 กันยายน 2560 785
คู่มือ การใช้บริการห้องสมุด
เอกสารอ้างอิง :
25 กันยายน 2560 496
รายงานประจำปี 2559 08 มิถุนายน 2560 666
ยุทธศาสตร์สังคมไทยที่ยั่งยืนโดยภาคประชาสังคม กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 05 มิถุนายน 2560 800
แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการบ้านพอเพียงชนบท
เอกสารอ้างอิง :
09 มีนาคม 2560 1151