playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ปฏิรูปประเทศไทยให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
หัวใจคืนถิ่น : ประสบการณ์พลังคนรุ่นใหม่ หัวใจคืนถิ่น และก้าวย่างการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลง
เอกสารอ้างอิง :
30 มีนาคม 2558 911
บทเรียนโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู๋อาศัยและที่ดินทำกิน โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้
เอกสารอ้างอิง :
16 มีนาคม 2558 801
ชุมชนเข้มแข็ง ประเทศมั่นคง
เอกสารอ้างอิง :
09 มีนาคม 2558 986
คู่มือการจัดเวทีสร้างการมีความส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นระดับอำเภอ
เอกสารอ้างอิง :
06 มีนาคม 2558 746
แผนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 77 จังหวัด
เอกสารอ้างอิง :
06 มีนาคม 2558 727
จากชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองภาคใต้ถึงสมัชชาพลเมือง
เอกสารอ้างอิง :
27 กุมภาพันธ์ 2558 878
หนังสือส่งเสริมความรู้ด้านงานพัฒนาชุดที่ 14 สรุปการสัมนาวิถีพลังไทสู่ชุมชนพึ่งตนเอง
เอกสารอ้างอิง :
27 สิงหาคม 2555 1822
" พลังการขับเคลื่อน ขบวนองค์กรชุมชน ภาคกลางตอนบน และตะวันตก 16 จังหวัด"
เอกสารอ้างอิง :
27 สิงหาคม 2555 1537
ภาพรวมการขับเคลื่อนประเด็นงานพัฒนา ภาคกลางตอนบนและตะวันตก 16 จังหวัด
เอกสารอ้างอิง :
27 สิงหาคม 2555 2805
ธรรมนูญประชาชนฅนอำนาจเจริญ
เอกสารอ้างอิง :
27 สิงหาคม 2555 1315
สมัชชาปฏิรูปพื้นที่จังหวัดและภูมินิเวศน์
เอกสารอ้างอิง :
27 สิงหาคม 2555 1036
กำหนดการ สมัชชาปฏิรูปพื้นที่จังหวัดและภูมินิเวศน์
เอกสารอ้างอิง :
27 สิงหาคม 2555 1044
โฉนดชุมชนเราทำได้
เอกสารอ้างอิง :
27 สิงหาคม 2555 1164
กำหนดอนาคตอุ้มผาง กำหนดอนาคตเรา จากภูผาสู่ทะเล
เอกสารอ้างอิง :
27 สิงหาคม 2555 777
แผนสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตำบลบัวใหญ่
เอกสารอ้างอิง :
27 สิงหาคม 2555 752
ข้อเสนอเครือข่ายองค์กรชุมชน ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
เอกสารอ้างอิง :
27 สิงหาคม 2555 668
ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง: เหตุผล ความหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัดและกระบวนการทำงาน
เอกสารอ้างอิง :
27 สิงหาคม 2555 711
ปัจจุบัน/ปฏิปักษ์/ปฏิรูป ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง สู่การปฏิรุปประเทศไทย
เอกสารอ้างอิง :
27 สิงหาคม 2555 802