• DSCF0049
  • IMG 007
  • IMG 075

ข่าวสภาองค์กรชุมชน

“พังงาพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบล”
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ ได้มีการสัมมนาพัฒนาศักยภาพแกนสภาองค์กรชุมชนตำบล ในจังหวัดพังงาเพื่อเตรียมพร้อมผลักดันการขับเคลื่อนงานสู่จังหวัดปกครองตนเอง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “พังงาแห่งความสุข” โดยมีตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จดแจ้งจัดตั้งสภาใหม่ ๑๙ พื้นที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะทำงานขบวนจังหวัด และ เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เข้าร่วมเวที จำนวน ๑๒๐ คน           นาย กำธร ขันธรรม ประธานที่ประช...
ธรรมนูญตำบลขอนคลาน สู่การทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างยั่งยืน
สตูลมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา น้ำตก และทะเลที่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติแบบดั้งเดิม ที่ยังมีกลิ่นหอมหวนชวนให้หลงใหลอยากเที่ยวชม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า ที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ทำให้การประมงเป็นอาชีพหลักของคนตำบลขอนคลาน แต่นโยบายภาครัฐได้บรรจุแผนพัฒนาประเทศโดยการสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา ก็จะส่งผลกระทบต่อแหล่งทำมาหากินของชาวบ้านทั้งจังหวัดสตูล จา...
สภาองค์กรชุมชนกับการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ
ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองที่มีความขัดแย้ง และเกิดความรุนแรงนำไปสู่การแยกประชาชนออกเป็นฝ่ายๆ อย่างชัดเจน  และมิอาจรู้ได้ว่าสถานการณ์เช่นนี้จะคงอยู่ยาวนานแค่ไหน จุดจบคืออะไร  แต่บนหนทางตีบตันนี้ “การปฏิรูปประเทศ” คือทางออกหนึ่งที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ในขณะนี้          การปฏิรูปคือ การสร้างอนาคตใหม่ คำถามมีว่า “ทำไมต้องสร้างอนาคตใหม่ของประเทศไทย”  ซึ่งคำตอบเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้ดีว่าเป็นเพราะทุกระบบของปร...
สภาองค์กรชุมชนชี้การปฏิรูปประเทศไทยต้องมาจากฐานราก เสนอ 4 ปร...
วันที่ 28 มีนาคม 2557 สภาองค์กรชุมชนตำบล เปิดการประชุมในระดับชาติ ณ ห้องประชุมศรีวราแกรนด์บอลรูม โรงแรมทาวน์อินทาวน์ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน และพิจารณาข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยจากฐานรากโดยสภาองค์กรชุมชน สู่การปฏิรูปในเชิงโครงสร้างอำนาจ โดยมีตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตำบลจากทั่วประเทศจังหวัดละ 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้...
ประชุมสภาชาติ ๕๗ : ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยจากฐานราก
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 สภาองค์กรชุมชน ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ "สภาองค์กรชุมชนร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยจากฐานราก” และการประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล ครั้ง ๑/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีวราแกรนด์บอลรูม โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพ โดยมีตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตำบลทั่วประเทศเข้...
นายแพทย์มงคล แนะการปฏิรูปประเทศไทยต้องเริ่มที่ชุมชน
วันนี้ (๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗) นายแพทย์มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปาฐกถาพิเศษ “การปฏิรูปประเทศไทยจากฐานชุมชนท้องถิ่น” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สภาองค์กรชุมชนร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยจากฐานราก และการประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล” โดยมีตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตำบลจากทั่วประเทศจังหวัดละ ๒ คน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จำนวน ๒...
ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล วันที่ 27-28 มีนาคมศก...
นายจินดา บุญจันทร์ ประธานที่ประชุมระดับชาติฯ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม2557   ตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตำบลจากทั่วประเทศจังหวัดละ 2 คน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จำนวน 250 คน จะเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “สภาองค์กรชุมชนร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยจากฐานราก” และการประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล ณ ห้องประชุมศรีวราแกรนด์บอลรูม โรงแรมท...

ดูทั้งหมด

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สภาพัฒนาการเมือง
องค์การมหาชน