• DSCF0049
  • IMG 007
  • IMG 075

ข่าวสภาองค์กรชุมชน

สภาองค์กรชุมชนปราจีนบุรีเปิด 38 พื้นที่เคลื่อนการจัดการที่ดิ...
เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา สภาองค์กรชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีการจัดประชุม ณ วัดทับช้าง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อร่วมคิด แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน โดยเฉพาะ 38 ตำบลในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ที่ขับเคลื่อนด้วยแนวทางการจัดการที่ดินแนวใหม่   โดยในการร่วมแลกเปลี่ยนกันครั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ปัญหา แนวทาง ทิศทาง ผู้เข้าร่วมกว่า 50 คน...
สภาองค์กรชุมชนตำบลกะบกเตี้ยร่วมจัด  “หนึ่งหมื่นต้น หกแสนเมล็...
ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญยิ่งของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากผลของการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ผ่านมา ทำให้มีการบุกรุกทำลายป่ามากเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ป่าไม้ในตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ลดลงเป็นจำนวนมาก           สภาองค์กรชุมชนตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท มีแนวทางการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า โดยมีการบูรณา...
กินข้าวบ้านเพื่อน เยือนกลุ่มกิจกรรมนำสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการต...
คณะทำงานยุทธศาสตร์ภาคประชาชนภาคกลางเห็นความสำคัญของกระบวนการแลกเปลี่ยนรู้ที่มีอยู่ในชุมชนภาคกลาง ๙ จังหวัดและมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเองแต่ขาดความต่อเนื่องจึงได้ร่วมกันคิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ให้พื้นที่สภาองค์กรชุมชนตำบลต้นแบบเป็นพื้นที่เรียนรู้กลางของแต่ละจังหวัดโดยการจัดกิจกรรม “กินข้าวบ้านเพื่อน เยือนกลุ่มกิจกรรมนำสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง” และ แบ่...
ประมวลความคิดทิศทางการปฏิรูปจากสภาองค์กรชุมชน ภาคเหนือล่าง
    6 ปี การใช้เครื่องมือ “สภาองค์กรชุมชน” ในการพัฒนา ภาคเหนือตอนล่าง โดย นายสมพล พิธิยากูล           พี่น้องที่มาร่วมประชุมในวันนี้เป็นแกนนำสภาองค์กรชุมชนที่มีคุณภาพ แต่จำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนเติมเต็มวิธีการเพื่อกลับไปพัฒนาแกนนำสภาฯ ในจังหวัด ดังนั้นหลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแล้วผู้ที่มาประชุมในวันนี้จะต้องกลับไปออกแบบการพัฒนาแกนนำพี่น้องในจังหวัดต่อไป กระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนน...
สภาองค์กรชุมชนเมืองช้าง รวมพลังขับเคลื่อน พลังคนสุรินทร์ &qu...
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2557  นายถาวร กุลโชติ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์) เป็นประธานเปิดงานเวทีเคลื่อนพลังคนสุรินทร์สู่ทศวรรษหน้า"โนวเจียเมียนเซาะ"(อยู่ดีมีสุข)"กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด" ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการขับเคลื่อนงาน เชื่อมร้อยภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีพลังมวลชนกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรม นางลาวัลย์ งานชื่น ประธานสภาองค์กรชุมชน...
สภาฯกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก เดินหน้าผลักสภาฯคู่ขนาน
เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปจากฐานรากโดยสภาองค์กรชุมชนภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก ณ วังยาวรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ผู้เข้าร่วมกว่า 120 คน จากตัวแทนสภาองค์กรชุมชน 12 จังหวัด ตัวแทนสภาพัฒนาการเมือง และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เพื่อ สร้างการเรียนรู้ เท่าทัน ประเมิน สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายใต้การปฏิรูปประเทศวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต...
4สภาชุมชนฯ พะโต๊ะผนึกกำลังประสานภาคีป่าไม้เร่งแก้ปัญหาที่ดิน
อำเภอพะโต๊ะ เป็นพื้นที่ต้นแม่น้ำหลังสวน ในเขตจังหวัดชุมพร หรือเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำหลังสวนตอนบน ตั้งอยู่บนเทือกเขาตะนาวศรีต่อเนื่องกับเทือกเขาภูเก็ต เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน  ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 80% เมื่อเป็นพื้นที่ผืนป่าที่กว้างใหญ่กว่า 3 ล้านไร่ที่อุดมสมบูรณ์ ย่อมมีปัญหาเรื่องการครอบครองที่ดินตามมา มีการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น กาแฟ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มีการลักลอบตัดไม้อย่าง...

ดูทั้งหมด

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สภาพัฒนาการเมือง
องค์การมหาชน