playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

  ชัยนาท/ปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ‘การยกระดับพื้นที่รูปธรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ภาคกลางและตะวันตก’ โดยตัวแทนชุมชนที่ร่วมสัมมนาเตรียมนำประสบการณ์  ความรู้ที่ได้รับกลับไปเสนอแนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  และยกระดับการท่องเที่ยวฯ ให้ดีขึ้น  ขณะที่ สนง.พัฒนาเศรษฐกิจฯ พอช.เตรียมประสานสมาคมท่องเที่ยวไทยอย่างรับผิดชอบและบริษัทประชารัฐฯ ให้สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การยกระดับพื้นที่รูปธรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ภาคกลางและตะวันตก  ที่โรงแรมชัยนาทธานี  มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 270  คน  ประกอบด้วย  ผู้แทนตำบลเศรษฐกิจและทุนชุมชนภาคกลาง-ตะวันตก  16  จังหวัด  62 ตำบล&...
เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านมั่นคง ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ พอช. จัดอบรมเทคนิคการปิดบัญชีสหกรณ์บ้านมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพให้กับตัวแทนสหกรณ์บ้านมั่นคงทั้ง 5 ภาค และ 2 เครือข่ายใหญ่ เพื่อเป็นกำลังหลักในการหนุนเสริมการปิดบัญชีสหกรณ์บ้านมั่นคงทั่วประเทศ   วันนี้ (26 ส.ค.60) ที่ห้องประชุม 301 – 302 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการปิดบัญชีสหกรณ์บ้านมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิค ทักษะ วิธีการในการดำเนินการปิดบัญชีสหกรณ์ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับพี่เลี้ยงระดับภาค 5 ภาค เครือข่ายสลัม 4 ภาค และเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองในกรุงเทพมหานคร จำนวน 40 คน เพื่อเป็นกำลังหลักในการหนุนเสริมการปิดบัญชีสหกรณ์บ้านมั่นคงในระดับภาค และเป็นการสร้างมาตรฐานย...
ขอนแก่น/ 7 กันยายน 2560 คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พอช. ประชุมครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อพิจารณากรอบเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินตนเองของขบวนองค์กรชุมชน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งพัฒนาสู่องค์กรที่มีธรรมาภิบาล นายสุพัฒน์ จันทนา ผู้อำนวยการภาค พอช. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า เรื่องธรรมาภิบาล มีนัยยะของการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน ที่เชื่อมโยงจากระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และภาค ทั้งองค์กรชุมชน และสำนักงาน พอช.   ในเรื่องธรรมาภิบาลนั้น พอช.ได้ยกเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญขององค์กร จากจุดที่เป็นความเสี่ยงของโครงการทั้งระบบการบริหารจัดการ ระบบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆ กองทุนสวัสดิการชุมชน และอื่นๆ ที่จะส่งผลต่อภาพรวมของสถา...
  เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ภาคกลางและวันตก ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนจ.อุทัยธานี ปิดงานมอบบ้านพอเพียงและบ้านมั่นคงชนบทปี 2560 (ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี) พร้อมต่องานปี 2561         ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์) ร่วมกับนายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือพอช.และหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดบ้านพอเพียงชนบท 5 ตำบล และบันทึกความโครงการบ้านมั่นคงชนบท "ชุมชนอริโยทัยสามัคคี"        โครงการบ้านพอเพียงชนบท จำนวน 5 ตำบล ได้แก่  ต.ทุ่งพง ต.สุขฤทัย ต.ห้วยคต ต.ประดู่ยืน ต.น้ำรอบ  162 ครัวเรือน งบประมาณ   2,575,800 บาท ขยายผลการซ่อมสร้างเพิ่มขึ้น  11 ครัวเรือ...
ชัยนาท/พอช.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ‘การยกระดับพื้นที่รูปธรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ภาคกลางและตะวันตก’16 จังหวัด  มีตัวแทนพื้นที่รูปธรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน  66 ตำบลเข้าร่วม  สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเสนอชุมชนที่จะจัดการท่องเที่ยวฯ ให้ยึดหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9  เช่น  ต้องระเบิดจากข้างใน  ยึดหลักสามัคคี  ไม่เอาเงินเป็นตัวตั้ง  ฯลฯ ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การยกระดับพื้นที่รูปธรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ภาคกลางและตะวันตก  ที่โรงแรมชัยนาทธานี  โดยมีนายเบญจพล  เปรมปรีดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 270  คน  ประกอบด้ว...
             วันที่ 22 สิงหาคม 2560    สภาองค์กรชุมชนตำบลตำบลนบปริง     จัดให้มีการมอบบ้านพอเพียงชนบท แก่ผู้รับประโยชน์จำนวน 33 ครัวเรือน ที่อบต.นบปริง  อ.เมือง จ.พังงา  โดยมีนายนฤทธ์ มงคลศรี นายอำเภอเมือง จ.พังงา พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชน  ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอช. ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พังงา   ผู้แทนหอการค้า ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน  ร่วมงานมอบบ้านพอเพียงกว่า 60 คน              นางนิศานาถ  เรืองผล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลนบปริง  กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับงบประมาณแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยจากพอช.จำนวน 550,000 บาท  ได้กำหนดเพดานการซ่...
           วันที่ 28 สิงหาคม 2560  คณะทำงานบ้านมั่งคงตำบลปูยู ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือพอช. อบต.ปูยู ร่วมเปิดบ่อบาดาล  และมอบบ้านให้สมาชิกโครงการที่เกาะปูยู  โดยมีนายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองสตูล  นายอัมพรแก้วหนู  ผู้อำนวยการภาคใต้ พอช. พร้อมปลัดอบต.ปูยู เครือข่ายบ้านมั่นคงจังหวัดสตูล  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร กว่า 200 คน ร่วมเปิดบ่อบาดาล และบ้านมั่นคงของชาวประมงพื้นบ้านที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  ที่บ้านแหลมดินและตันโหยงกาโปย บนเกาะปูยู             นายณัฏวุฒิ โตะดิน ประธานคณะทำงานบ้านมั่นคงตำบลปูยู กล่าวว่า  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้อนุมัติแผนงานและงบประมาณเพื่อการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและพัฒนาสาธารณูปโภค...
  กรมธนารักษ์จัดพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว เพื่อรองรับรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาผู้ที่รุกล้ำลำน้ำสาธารณะ จำนวน 7 ชุมชน 8 สัญญาเช่า โดยนายพชร  อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ณ  วัดบางบัว  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร           วันนี้ ( 18 สิงหาคม 2560) นายพชร  อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครในปี 2554 ส่งผลกระทบในการระบายน้ำของสายคลองต่างๆ  รัฐบาลจึงมีนโยบายในการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำลำน้ำสาธารณะ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครร่วมกันดำเนินการตามกฏหมายกับผู้บุกรุกลำน้ำสาธารณะ และมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ...