playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

มหาสารคาม/ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน มูลนิธิชีววิถี สำนักงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันจัดงานมหกรรมพันธุกรรมภาคอีสาน “ความหลากหลายพันธุกรรม : สร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรม สร้างเกษตรกรรมที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บำรุง คะโยธา กล่าวว่า งานมหกรรมความหลากหลายพันธุกรรม สร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรม สร้างเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ความหลากหลายทางพันธุกรรม มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต เป็นต้นกำเนิดในการสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านอาหาร ที่พื้นฐานอยู่ที่การฟื้นฟูศักยภาพและความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกร และภาคีในการอนุรักษ์พัฒนา การเข้าถึง การใช้ประโยชน์การตระหนักรู้และเท่าทันสถานการณ์ต่างๆ ของพันธุกรรมท้อง...
          ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. เป็นองค์การมหาชน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2543 ในการแำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน พอช.เป็นองค์กรภาครัฐแนวใหม่ที่มั่งสร้างการมีรวมร่วมและการเรียนรู้ร่วมกันของภาคีการพัฒนา ทั้งองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ทั้งในการพัฒนานโยบาบยุทธ์ศาสตร์ การบริหารจัดการ และการติดตามกำกับดูแล โดยองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก  ด้วยวะระที่จะสรรหาคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนชุดใหม่ จึงขอเชิญผู้สนใจ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการสรรหาเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมก...
                                                                                                       บทความโดยสุวัฒน์  คงแป้น           การสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงในการอยู่อาศัยของคนจน ถือเป็นภารกิจสำคัญที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. โดยใน ปี พ.ศ. 2546 พอช.ได้รับมอบภารกิจที่สำคัญในการ “แก้ปัญหาความไม่มั่นคงในการอยู่อาศัยของคนจนในเมือง หรือ บ้านมั่นคง” จากรัฐบาล และดำเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน...
ปทุมธานี :  ผวจ.ปทุมธานีเปิดงาน“บ้านประชารัฐร่วมใจ เดินหน้า คืนคลองน้ำใสให้แผ่นดิน”                           รื้อบ้านรุกล้ำคลองหนึ่ง  13  ชุมชน  922  หลัง  ประเดิมรื้อวันแรกที่ชุมชนบัวหลวง 17 หลัง พร้อมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ “ปทุมธานีโมเดล”  มีหลายรูปแบบ  เช่น  สร้างบ้านใหม่ในที่ดิน 30 ไร่ตรงข้าม ม.ธรรมศาสตร์รังสิต ที่ คสช.สั่งเพิกถอนเป็นที่ดินรองรับชาวบ้าน  ฯลฯ  ขณะที่ พอช.พร้อมสนับสนุนชาวบ้านตามแนวทางบ้านมั่นคง                 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร...
เชียงใหม่/ คณะขับเคลื่อน One Home จ.เชียงใหม่ นำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมแถลงข่าว "โครงการสร้างศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน(Homeless) จังหวัดเชียงใหม่" โดยจะมีพิธียกเสาเอกก่อสร้างศูนย์ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้  มีพล.ต.อ.อดุลย์   แสงสิงแก้ว  รมว.พม.เป็นประธาน  เพื่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่เกือบ 1 ไร่  รวม  40 ห้อง  รองรับผู้อยู่อาศัยได้ 50 คน  ทั้งยังมีแปลงเกษตร  ศูนย์คัดแยกขยะ ร้านค้าเกษตร  ร้านกาแฟ ฯลฯ  เป้าหมายเป็นศูนย์ตั้งหลักชีวิต เพื่อให้คนไร้บ้านมีอนาคตใหม่  และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม  ได้โดยไม่แปลกแยก                 วันนี้ (23 พฤษภาคม)...
คลองลาดพร้าว-เขตสายไหม/  ปลัดกระทรวง พม.ร่วมงาน“รื้อบ้าน  สร้างเขื่อน  สร้างชุมชนให้คนคลอง”ที่ชุมชนท่าทราย (เลียบคลองสอง  โซน 1)  โดยจะมีการรื้อย้ายบ้านริมคลอง 31 หลัง  เพื่อเปิดพื้นที่ให้ กทม.และบริษัทรับเหมาเข้าไปตอกเสาเข็มสร้างเขื่อนระบายน้ำ  ขณะที่การก่อสร้างบ้านจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ วันนี้ (20  พฤษภาคม)  เวลา 10.00  น.  นายไมตรี  อินทุสุต  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ) นางรัตนธร  รัตนสกุล  ผู้อำนวยการเขตสายไหม  นายธนัช  นฤพรพงศ์    ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์ชุมชน (องค์การมหาชน และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้เดินทางมาที่ชุมชนท่าทราย (เลียบคลองสอง  โซน 1)  เขตสายไหม  ซึ่งเป...
การขับเคลื่อนองค์กรชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์ภาคประชาชน ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด "เกษตรพามี อยู่ดีมีแฮง" โดยการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ซึ่งมีสภาองค์กรชุมชนตำบลประจำพื้นที่แต่ละตำบลเป็นที่ตั้งการนำพัฒนาชุมชน กลุ่มอาชีพชาวบ้าน สร้างเศรษฐกิจทุนชุมชน เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเมืองหงษ์ โรงแรมสาเกษนคร จังหวัดร้อยเอ็ด ขบวนสภาองค์กรชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมมือสภาองค์กรชุมชนตำบล วางแผนยุทธศาสตร์ ข้าว และการจัดการน้ำ ซึ่งมี ๑.ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ ๒.ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ ๓.ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน ๔.ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ ๕.ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย ๖.ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ๗.ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร ๘.ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ ๙.ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และ ๑๐.ตำบลเขวาทุ่ง อำเ...
  เมื่อเร็วๆ นี้  ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (พอช.) จัดเวทีพัฒนาศักยภาพสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี  ณ ห้องภูมิแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีผู้เข้าร่วมเวทีครั้งนี้คือ แกนนำสภาองค์กรชุมชนตำบล ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี และนักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี   และมีการวางเป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทุนทางสังคม  เทคนิคเครื่องมือในการหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานระดับตำบลและจัดทำแผนพัฒนาระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ทั้งเทคนิคการใช้บัตรคำ  เครื่องมือต้นไม้ปัญหา  การวิเคราะห์กางปลา การวิเคราะห์ 4 มิติ  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการใช้ Google Drive Google Forms เพื่อ...