playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

เขตสายไหม/ บ้านประชารัฐริมคลองคืบหน้า  พล.ต.อ.อดุลย์  รัฐมนตรีพม.เป็นประธานยกเสาเอกสร้างบ้านสหกรณ์เคหสถานริมคลองสองฯเขตสายไหม356ครัวเรือน  เตรียมสร้างเฟสแรก120หลัง  ใช้งบทั้งหมดกว่า180   ล้านบาท  คาดแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี2561 ขณะที่พอช.เตรียมยก3ชุมชนริมคลองที่สร้างบ้านเสร็จไปแล้วเป็นชุมชนต้นแบบ  พัฒนาคุณภาพชีวิตครบวงจร             ตามที่รัฐบาลมีนโยบายป้องกันน้ำท่วมในเขตกรุงเทพฯ  โดยมอบหมายให้กรุงเทพมหานครสร้างเขื่อนระบายน้ำคอนกรีตในคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อเพื่อป้องกันน้ำท่วม  และให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือพอช. จัดทำแผนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองตามโครงการ “บ้านประชารัฐริมคลอง”เพื่อรองรับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจา...
  วันนี้(21 มิ.ย.2560) เวลา 08.30 น.นางจิดาพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ,นายธนชัย อาจหาญ ผู้จัดการสำนักเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชนและภาคี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ร่วมกับ นางพิศมร วสุนันต์ ประธานเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเวทีสานพลังขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ สู่ชุมชนจัดการตนเอง ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งหมดกว่า 77 กองทุน งบประมาณสมทบกว่า 16 ล้านบาท ที่ครอบคลุม 9 อำเภอ ที่ทางเครือข่ายฯขับเคลือนงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ดำเนินการพัฒนากองทุนให้เต็มพื้นที่ในการดูแลชุมชนให้ครอบคลุม ตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยใช้ชุมชน เป็นตัวตั้งในจัดการตนเอง โดยใช้เครือข่ายสวัสดิการชุมชน เป็นตัวหลัก พร้อ...
ศรีสะเกษ/ 22 มิถุนายน 2560 ขบวนจังหวัดศรีสะเกษ “คนเมืองศรีอยู่ดีมีแฮง” ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบล 5 ตำบลที่ดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงชนบท ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานบ้านพอเพียงชนบท แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และส่วนบริหารสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พอช. ชี้แจงระบบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านพอเพียงชนบท งวดที่ 2 ตามที่โครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับงบประมาณรวม 1,800,000 บาท ในการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมที่อยู่อาศัยที่มีสภาพทรุดโทรม ในพื้นที่ 5 ตำบล 106 หลังคาเรือน ประกอบด้วย ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล 25 ครัวเรือน, ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 20 ครัวเรือน, ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ 25 ครัวเรือน, ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง 11 ครัวเรือน ...
  เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 ขึ้นเพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและทุนชุมชนซึ่งได้มีการรายงานถึงผลการดำเนินงานและความคืบหน้าที่ผ่านมาของแต่ละภาค โดยเห็นถึงผลการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ โดยยึดหลักการพัฒนาที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งและอาศัยการพัฒนาเชิงประเด็นไม่ว่า จะด้านเกษตรอินทรีย์ ด้านแปรรูป/ร้านค้า  ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงความคืบหน้าของพื้นที่รูปธรรมด้านเศรษฐกิจและทุนชุมชน           คุณสมสุข บุญญะบัญชา ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าการวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน และการขับเคลื่อ...
ระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคกลางและตะวันตกร่วมกับนักสื่อสารจัดการความรู้ชุมชน และงานสื่อสารองค์กร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ( Work shop)  จัดทำชุดความรู้ตำบลเศรษฐกิจและทุนชุมชนเพื่อการสื่อสาร ให้กับผู้นำขบวนองค์กรชุมชน 9 จังหวัดภาคกลาง ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นตัวแทนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี สิงห์บุรี สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา จำนวน 70 ตำบล 154 คน           สรุปเนื้อหาโดยภาพรวมได้มีการกำหนดกระบวนการให้เกิดความสำคัญกว่าเป้าหมายการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน โดยนายเนตร ปิ่นแก้ว คณะทำงานเศรษฐกิจและทุนชุมชนภาคกลาง 9 จังหวัดซึ่งภาคกล...
ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือได้ร่วมกับสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ( Work shop) หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ให้กับผู้นำขบวนองค์กรชุมชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ กรีนเลค รีสอร์ท ถนนเลียบคลองชลประทาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นตัวแทนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปเนื้อหาโดยภาพรวมได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาตำบล และแผนพัฒนาระดับจังหวัดผ่านกลไกสภาองค์กรชุมชน โดยนางฑิฆัมพร   กองสอน อนุกรรมการภาคเหนือ มีการแบ่งกลุ่มย่อยรายจังหวัดเพื่อวิเคราะห์ SWOT ศักยภาพจังหวัดในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูลบริบทพื้นที่ทั่วไป โครงสร้างการบริการขั...
ขอนแก่น/ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พอช. อ.เมือง จ.ขอนแก่น มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักบ้านมั่นคง กลุ่มเพื่อนคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ อ.คณะเภสัชศาสตร์ มข. และโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมหารือถึงแนวทางและแผนการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้านในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย พอช. ดำเนินการจัดทำแผนงานการแก้ไขปัญหา เพื่อรองรับผู้ที่เดือดร้อนกว่า 1 ล้านครัวเรือน ซึ่งรวมทั้งกลุ่มคนไร้บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น โดยงบประมาณและการช่วยเหลือจากรัฐบาลดังกล่าวเกิดจากการผลักดันร่วมกันของเครือข่ายสลัม 4 ภาค และ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็น...
วันนี้(20 มิ.ย.2560) เวลา 08.00 น.นายธนชัย อาจหาญ ผู้จัดการสำนักเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชนและภาคี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ร่วมกับ นางพิศมร วสุนันต์ ประธานเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเวทีสานพลังขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ สู่ชุมชนจัดการตนเอง ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งหมดกว่า 77 กองทุน งบประมาณสมทบกว่า 16 ล้านบาท ที่ครอบคลุม 9 อำเภอ ที่ทางเครือข่ายฯขับเคลือนงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ดำเนินการพัฒนากองทุนให้เต็มพื้นที่ในการดูแลชุมชนให้ครอบคลุม ตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยใช้ชุมชน เป็นตัวตั้งในจัดการตนเอง โดยใช้เครือข่ายสวัสดิการชุมชน เป็นตัวหลัก พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้สนับสนุนกองทุนฯ พร้อมทั้งมีการหารือวางแผนร่วมกันของกองทุนส...