playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

วันที่ 3 – 4  ก.พ. 2561 ที่เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสมชาติ ภาระสุวรรณ นำทีมผู้บริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) อาทิ นายอัมพร แก้วหนู นายสุพัฒน์ จันทนา  นายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ นายสยาม นนท์คำจันทร์ นางทิพวรรณ หัวหิน เจ้าหน้าที่ และภาคีร่วมพัฒนา เข้าร่วมการสัมมนากองทุนรักษาดินรักษาบ้านภาคเหนือ เพื่อทำความเข้าใจทิศทาง แนวทางการดำเนินงานกองทุนรักษาดินรักษาบ้าน และการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง ปี 2561 แก่แกนนำชุมชนบ้านมั่นคง 10 จังหวัดในภาคเหนือ           นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการ พอช. กล่าวว่า พอช. รับเป้าหมายแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมืองและชนบท ตามแผนแม่บทการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย 20 ปี จำนวน 1,053,702 ครัวเรือน แบ่งเป็นการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนเมือ...
อำนาจเจริญ/ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก ร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดพิธีมอบบ้านพอเพียงจังหวัดอำนาจเจริญ “๙ ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม.” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้รับเกียรติจาก นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพอเพียงชนบท ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔ ตำบล ๑๐๐ ครัวเรือน งบประมาณ ๑,๕๘๑,๗๐๔ บาท และมอบงบประมาณโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ ตำบล ๑๕๐ หลังคาเรือน งบประมาณ ๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมยามครอบครัวนางมะลิจันทร์ ท่อนจันทร์ หนึ่งผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการบ้านพอเพียงชนบทที่ตำบลนาจิก นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าร...
วันนี้ (3 ก.พ. 61) เวลา 13.00 น. สำนักงานภาคเหนือร่วมจัดพิธีบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาชุมชน ระหว่างคณะทำงานเมืองพัฒนาคุณภาพชีวิต ภาคเหนือ กับเครือข่ายภาคีบ้านมั่นคง ณ เทศบาลเมืองอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางมณีพรรณ โคตรบุตร ผู้แทนคณะทำงานโครงการเมืองพัฒนาคุณภาพชีวิตภาคเหนือ กล่าวว่า สำนักบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองขึ้น เมื่อเดือน ก.พ. 2560 สำหรับให้ชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองใช้เป็นเครื่องมือในการขยายฐานงานพัฒนา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ขบวนองค์กรชุมชนเมืองได้มีการดำเนินกิจกรรมที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลากมิติ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในเมืองโดยให้ทุกภาคส่วนโดยการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ รวมถึงเกิดการเชื่อมโยงภาคีในก...
ยโสธร/ 30 มกราคม 2561 ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดยโสธร ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร และหน่วยงานภาคี จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือและมอบงบประมาณโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดยโสธร ปี 2561 สู่ “ยโสธรเมืองวิถีอีสานอยู่ดีมีสุข” ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ชั้น 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีตัวแทนสภาองค์กรชุมชน 26 ตำบล และหน่วยงาน เข้าร่วมประมาณ 120 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี   นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ฐานของการพัฒนาประเทศอยู่ที่หมู่บ้านและชุมชน ในห้วงเวลาที่ผ่านมารัฐบาลมีการขับเคลื่อนการพัฒนา...
วันที่ 31 มกราคม 2561 จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มอบของขวัญปีใหม่ให้ชุมชนภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ซ่อมสร้างบ้านให้ชุมชน 200 ครัวเรือน โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  นางชื่นจิตร คุปต์กาญจนากุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี และ นายธีรพงษ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ ปี2561 ซ่อมสร้างบ้านให้ชุมชน 19 ตำบล 200 ครัวเรือน เพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็งให้ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมพลายชุมพล โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรีขับเคลื่อนงานพัฒนาครอบคลุมพื้นที่ 110 ตำบล มีเนื้องานจากหลายประเด็น  สภาองค์กรชุมชน 114 ตำบล สวัสดิการชุมชน 69 กอ...
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรีร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนท้องถิ่นและมอบของขวัญปีใหม่ 2561 ตามแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง  ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานและเครือข่ายองค์กรชุมชนเข้าร่วมจำนวน 70 คน นายวิสิษฎ์  พวงเพชร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   เป็นประธานในพิธีร่วมมอบขวัญให้แก่ผู้รับประโยชน์ภายใต้โครงการบ้านพอเพียงจำนวน  24 ตำบล 201 ครัวเรือน และมอบนโยบายการพัฒนา  ในการแก้ไขปัญหาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  ทุกฝ่ายต้องประสานความร่วมมือเข้ามาร่วมกันสนับสนุนและขับเคลื่อนให้งานพัฒนาบรรลุตามเป้าหมายและชุมชนเกิดความผ...
พอช./ ‘สมชาติ  ภาระสุวรรณ’  ผอ.พอช. ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสำนักข่าวอิสรา  กรณีบ้านมั่นคงชุมชน กสบ.หมู่ 5 เขตสายไหม  40 หลังที่ก่อสร้างเกือบจะแล้วเสร็จแต่โดนคำสั่งห้ามเข้าใช้อาคารจาก สนง.เขตฯ   ยืนยันดำเนินการแก้ไขแบบแปลนตามคำสั่ง  แต่กระบวนการแก้ไขและการดำเนินการมีขั้นตอนและรายละเอียดมาก  จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ  ขณะเดียวกันกระทรวง พม.เตรียมตั้งคณะทำงานติดตามการแก้ไขปัญหารุกลำน้ำสาธารณะ(คลองลาดพร้าว) เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ  ลดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ตามที่สำนักข่าวอิสราที่ได้เผยแพร่รายงานข่าวเรื่อง  “ขมวดปมปัญหา ‘บ้านมั่นคง’ พื้นที่ กสบ.หมู่ 5 ยังไร้ทางออก เมื่อ พอช.แก้ไขแบบก่อสร้างล่าช้า  สำนักงานเขตสายไหมจำเป็นต่อไปสั่งห้ามเข้าใช้อาคาร 40 คูหา  ขณะที่ยังไร...
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  – พอช. มอบบ้านพอเพียงที่สร้างเสร็จ จำนวน  27 หลัง และมอบงบประมาณสนับสนุนฯ ปี 61 จำนวน 207 หลังคาเรือน เป็นของขวัญปีใหม่ตามนโยบายรัฐบาล หลังจากพิธีครั้งนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พอช. ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนผู้เดือนร้อน และให้กำลังใจในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่มากกว่า “บ้าน” ในระยะต่อไป           ตามที่ได้มอบหมายให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดหาของขวัญให้แก่ประชาชนเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561  เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล 9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ “ พม ”  และเพื่อส่งความสุขให้กับประชาชน โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหนึ่งในนั้นเพื่อสนับสนุนให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน  บ้านเรือนมีสภาพชำรุดทรุด...