playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

มหาสารคาม/ 30 มิถุนายน 2560 สภาฮักแพงเบิ่งแญงคนมหาสารคาม ร่วมกับโครงการปัญญาสาธารณะ (Mahasarakham forum) ศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวทีโสเหล่เข้มข้นเพื่อคนมหาสารคาม ตอนที่ 1 “นโยบายสาธารณะกับชีวิตคนมหาสารคาม” ณ ห้องประชุม D-413 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อร่วมกันหารือถึงนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับคนมหาสารคาม และบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากทั้งข้าราชการบำนาญ, สภาฮักแพงเบิ่งแญงคนมหาสารคาม, ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคาม, เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, วิทยุชุมชนเสียงจากชุมชนคนหมาสารคาม, สภาฮักแพงฯอำเภอกันท...
เมื่อวันที่ 23-26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือร่วมกับงานสื่อสารองค์กรและงานพัฒนาองค์ความรู้ จัดwork shop 2 เวที ได้แก่ “เวทีนักสื่อสารจัดการความรู้ชุมชน จ.ลำพูน” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีผู้เข้าร่วมจากตัวแทน ตำบลเรียนรู้เศรษฐกิจและชุมชุมชน  คณะทำงานกลไกจังหวัด แกนนำสภาองค์กรชุมชน 3 ลุ่มน้ำ  รวม  50  คน และเวทีจุดประกาย “นักสื่อสารจัดการความรู้ชุมชน” ภาคเหนือ ณ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดเชียงใหม่  ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย คณะทำงานกลไกขบวนจังหวัด นักจัดการความรู้ชุมชน ตัวแทนรูปธรรมที่สนใจ รวม 48 คน  สรุปรวม 2 เวทีมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเกือบ  100 คน           กระบวนการจัดเวทีเริ่มจากทบ...
วันที่ ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้ ร่วมกับ สำนักยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยงขบวนชุมชนและภาคี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จัดเวทีสัมนา”ยุทธศาสตร์งานพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนภาคใต้" ๑๔ จังหวัด ณ โรงแรมเคพาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรื่อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ปฎิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำนักงานยุทธศาตร์ฯ ได้ร่วมออกแบบวางแผนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานขบวนองค์กรชุมชนพื้นที่ชุมชนภาคใต้ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ภาคใต้ ซึ่งมี ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ๑.การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง ๒.การประสานความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบา...
เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ ร่วมกับ งานสื่อสารและงานพัฒนาองค์ความรู้  จัด work shop  ณ ห้องประชุม ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  มีผู้เข้าร่วม จากตัวแทน  1)ตำบลเรียนรู้เศรษฐกิจและชุมชุมชน   2)คณะทำงานกลไกจังหวัด 3)แกนนำสภาองค์กรชุมชน 3 ลุ่มน้ำ  รวม  50  คน             กระบวนการเริ่มจากทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และเครื่องมือในการถอดองค์ความรู้  จากนั้นตัวแทนพื้นที่ตำบลเศรษฐกิจและทุนชุมชน ได้เสนอชุดความรู้ทั้ง 7 ตำบล เกิดการแลกเปลี่ยนรูปแบบการเขียน   เติมเต็มสาระสำคัญที่ต้องมีในชุดองค์ความรู้  จากนั้น  แบ่งกลุ่มตามลุ่มน้ำ ถอดความรู้สภาองค์กรชุมช...
วันนี้(26 มิ.ย.2560) เวลา 13.00 น. ฯพณฯพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงตรวจเยี่ยมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตลิ่งชั่น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะฯ ฯพณฯพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี กล่าวว่าการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นสิ่งสำคัญในการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย และเป็นสิ่งดี และเป็นประโยชน์อย่างมากในการบรรเทาการดูแล กันและกันของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือดูแลประชาชนร่วมด้วย อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานต่างๆยังมาสนับสนุนในการขับเคลือนงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ทั้งนี้ องคมนตรี ยังลงตรวจเย...
อุดรธานี/ 27 มิถุนายน 2560 กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงเมืองหนองสำโรง ร่วมกับ เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนา “โครงการบ้านมั่นคงในที่ราชพัสดุ” ณ เทศบาลเมืองหนองสำโรง ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี บันทึกความร่วมมือจัดทำขึ้นระหว่างภาคีความร่วมมือ นายพูลศักดิ์ จงเจริญ ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี ว่าที่ร้อยตรีปรเมศ ศรีวัฒนทรัพย์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง เทศบาลเมืองหนองสำโรง และนางสาวอภิชญดา โคตรพันธ์ ประธานกลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงเมืองหนองสำโรง กับนายสุพัฒน์ จันทนา ผู้อำนวยการภาค สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส...
‘ไทยอง’ หรือ‘ไตยอง’ เป็นกลุ่มคนชาติพันธุ์ตระกูล ‘ไท-ลาว’ กลุ่มหนึ่ง  มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมืองยอง  เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา  มณฑลยูนนาน  ประเทศจีน  ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์  เกิดศึกสงครามในสิบสองปันนา  ชาวยองกลุ่มใหญ่จึงได้อพยพหลบภัยลงมาทางใต้และเข้ามาอยู่อาศัยในอาณาจักรนครลำพูน  สืบเชื้อสายเผ่าพันธุ์  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วิถีชีวิต  และวัฒนธรรม  จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน พระครูไพศาล  ธีรคุณ  เจ้าคณะตำบลเวียงยอง  และเจ้าอาวาสวัดต้นแก้ว  อ.เมือง  จ.ลำพูน  ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาวยอง  เล่าว่า  ท่านเป็นคนลำพูน  บวชเรียนเมื่อปี 2523 ที่วัดต้นแก้ว ในสมัยที่ยังเป็นฆราวาสได้เห็นแม่และญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิง เมื่อมีเวลาว่าง...
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเวทีดึงสถาบันวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาสังคม หน่วยงาน และนักศึกษา เปิดพื้นที่กลางสร้างความรู้จักคนทำงานทางสังคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสังคม ปฏิบัติการจากฐานจริง   มหาสารคาม/ 23 มิถุนายน 2560 สถาบันวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาสังคม หน่วยงาน นักศึกษา ประชุมหารือทิศทางการทำงานของนักกิจกรรมทางสังคมภาคอีสาน ณ ห้องประชุมอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนการทำงาน และค้นหาทิศทางการทำงานร่วมกันในการหนุนเสริมการเคลื่อนไหวทางสังคมของชุมชน โดยมีตัวแทนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สถาบั...