playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานภาคกลางตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพกองเลขาขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตก” ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมเข้าร่วมกว่า 70 คน ได้แก่กองเลขาและตัวแทนจังหวัด 16 จังหวัด เจ้าหน้าที่พอช. และภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ทีมงานพัฒนาองค์ความรู้ สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน ได้ร่วมให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้แก่ขบวนชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการ แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เผยแพร่ความรู้ และการวางแผนเพื่อการจัดการความรู้ การถอดความรู้ : เรื่องเล่า story telling เครื่องมือ เทคนิคต่างๆ เช่น 1)ลำดับเหตุการณ์ พัฒนาการ เส้นทางรอยเวลา 2)มุมมองความรู้ 4 องค์ประกอบ 3)สามเหลี่ยมแห่งการเปลี่ยนแปลง และการวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหาการถอดบทเรียน ซึ่งทางพื้นที่...
กทม. : ระหว่างวันที่ 12 - 13กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชน 5 ภาค จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคนในขบวนองค์กรชุมชน 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ขึ้น ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ โดยมีเป้าหมายคือ ผู้นำและขบวนองค์กรชุมชนสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไปสู่การจัดการตนเองและเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยวางหลักคิดสำคัญในการพัฒนาคนในขบวนองค์กรชุมชนนั้น ต้องสร้างการเรียนรู้ ใช้ความรู้ภูมิปัญญา ร่วมพลังภาคี ในการขับเคลื่อนอย่างมียุทธศาสตร์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยพลังองค์กรชุมชน และหลักการ เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by doing) หรือ ทำไป คิดไป เรียนรู้ไป มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน จากผู้แทนขบวนองค์กรชุมชน 5 ภาค ประชาสังคม และนักวิชาการแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคนในขบวนองค์กรชุมชน ๓ ปี...
วันนี้ (21 ก.พ. 2561)พลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย พลโท วิบูลย์ ขยันกิจ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ทั้งนี้ ผช.รมว.ประจำพม.ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงน้ำดื่มกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม , ร้านกาแฟชุมชน, Banana solution การทำเกษตรอินทรีย์แบบกล้วยๆ และสุดท้ายได้เยี่ยมชม พูดคุยกับโรงเรียนผู้สูงอายุ นางเสาวนิต โกสุมา ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม เล่าว่า ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 มีสมาชิกครอบคลุม 11 หมู่บ้าน โดยมีสมาชิกเริ่มต้น จำนวน 397 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 1,523 คน ค...
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกส่วนราชการนำร่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) ในหน่วยงานตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา  เพื่อลดภาระงบประมาณค่าสาธารณูปโภค  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้นำนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติ  โดยในปีงบประมาณ 2560  สถาบันฯ เริ่มดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระยะที่ 1 ที่บริเวณหลังคาอาคารสำนักอำนวยการกลาง  โดยมีบริษัทแปลน   เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ออกแบบระบบ  และบริษัทเกรท  เอนเนอร์ยี่  พาวเวอร์   จำกัด  เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบ  เริ่มผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  2560  สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในอัตราสูงสุด 30.24 กิโลวัตต์ ล่าสุดวันนี้ (13 ก.พ.) เวลา  9.30 น.  ได้มีพิธีเปิดการใช้ระบบไฟฟ้าพลังงา...
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ที่บ้านห้วยหาน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน 5 ตำบล จำนวนกว่า 150 คน ในพื้นที่ อ.เวียงแก่น อ.เทิง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ร่วมกับคณะทำงานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงราย เปิดเวทีกลางในการเสวนาเพื่อหาความร่วมมือในการสร้าง "วิถีชีวิตมั่นคง เศรษฐกิจชุมชนมั่งคั่ง ทรัพยากรป่าไม้ยั่งยืน บนฐานการมีส่วนร่วม” กรณีเตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้เป็นการเสวนาที่เกี่ยวข้องกับ การขยายเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) และการสำรวจพื้นที่ป่า เพื่อเตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติฯ ประมาณ 200,000 ไร่ ซึ่งมีประเด็นข้อแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คือ  - ทำอย่างไรให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นจริง ระหว่างป่าไม้ ชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง - ถ้าคนไปทำกินในเขตพื้นที่ป่า ซึ่งเป็...
  วันนี้ (9 กุมภาพันธ์) ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ มีการประชุมเรื่อง “แนวทางการจัดทำและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ” โดยมีวิทยากรจากสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาให้ความรู้และคำแนะนำในการจัดทำและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ มีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง จำนวน 20 คน และนายธนัช นฤพรพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พอช.เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกคำสั่งที่ 9/2560เรื่องการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง...
เขตดอนเมือง/ ‘พลเอกสรุศักดิ์’ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง พม. เป็นประธานในพิธียกเสาเอกสร้างบ้านประชารัฐริมคลอง ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา เฟสแรกจำนวน 39 หลัง โดย พอช.ให้สินเชื่อสร้างบ้าน 10.8 ล้านบาทใช้เวลาสร้าง 6-8 เดือน ก่อนขยับสร้างในเฟสต่อไป   ขณะที่บ้านประชารัฐในคลองลาดพร้าวสร้างไปแล้ว 18 ชุมชน รวม 1,056 ครัวเรือน ด้าน กทม.เตรียมเร่งบริษัทรับเหมาตอกเสาเข็มสร้างเขื่อนเพิ่มอีก 5,000 ต้นภายในเมษายนนี้ ส่วนผู้ที่ยังไม่เข้าร่วมจะใช้วิธีเจรจาเป็นหลัก ก่อนจะใช้มาตรการทางกฎหมายเร่งรัด วันนี้ (15 ก.พ.) เวลา 9.00 น.ที่ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา ริมคลองลาดพร้าว (คลองถนน) เขตดอนเมือง มีพิธียกเสาเอกสร้างบ้านประชารัฐริมคลอง เฟสแรกจำนวน 39 หลัง   โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์   ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั...
ระยอง/ พล.อ.อนันตพร  รมว.พม. มอบ‘บ้านพอเพียงชนบท’ นำร่อง 1 ครัวเรือนจากทั้งหมด 339 ครัวเรือน  ส่วนที่เหลือจะดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายในปีนี้  งบประมาณไม่เกินครัวเรือนละ 18,000   บาท รวมใช้งบทั้งหมด  5 ล้านบาทเศษ  เป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนช่วยกันซ่อมแซมบ้านเรือนที่มีรายได้น้อย สภาพบ้านทรุดโทรมให้มีบ้านเรือนที่มั่นคงแข็งแรง  เหมาะสมกับการอยู่อาศัย  โดยจะดำเนินการทั่วประเทศในปีนี้รวม  15,000 ครัวเรือน    ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’  ได้จัดทำโครงการ  ‘บ้านพอเพียงชนบท’  มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย  สภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม  ในพื้นที่ชนบททั่วประเทศ   เริ่มโครงการใน...