playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข เครือข่ายองค์กรชุมชนจ.พังงา อบจ.พังงา หอการค้าจ.พังงา  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) มูลนิธิชุมชนไทย และภาคีหลายองค์กร ร่วมจัดงาน”สมัชชาพลเมืองจิตอาสา ขับเคลื่อนนโยบายประชาชน สู่พังงาแห่งความสุข” ที่ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน ต.เกาะปันหยี จ.พังงา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายกอบจ. หอการค้า เครือข่ายองค์กรชุมชน ผู้แทนหน่วยงาน ผู้นำท้องถิ่น สื่อมวลชน ร่วมงานกว่า 1,500 คน และรับรองยุทธศาสตร์ภาคประชาชน 10 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนพังงาแห่งความสุข          นางชาตรี มูลสาร ผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชนจ.พังงา กล่าวว่า  การจัดงานสมัชชาพังงาแห่งความสุข เพื่อขับเคลื่อนนโยบายภาคประชาชน ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2556 สมัยที่ผู้ว่าราชกา...
ที่ชุมชนประมงพื้นบ้าน ในเขตเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง วันนี้ (12 ตุลาคม 2560) เครือข่ายบ้านมั่นคงสตูลร่วมกับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 35 เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลังและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือพอช.   พร้อมกลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน ทหาร ชาวบ้าน ท้องที่ ท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานรวมกว่า 300 คน ร่วมปลูกป่าโกงกาง 1,000 ต้น และปล่อยปลาน้ำจืด 300 ตัว คืนความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติโดยมีปลัดอำเภอเมืองสตูลเป็นประธานเปิดงาน           นายวิศิษฐ์ สิทธิสว่าง หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 35 กล่าวว่า"คนอยู่ป่ายัง"คนอยู่กับป่าได้อย่างสมดุล โดยยึดหลักในการอนุรักษ์ คือ รักษาของเดิมให้คงอยู่ไว้ เพิ่มเติมทดแทนในสิ่งที่หายไป          ทั้งนี้ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง&n...
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลทุ่งกุลา กองทุนวันละบาทชาวตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมจัดการเตรียมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เตรียมการ "ก่อตั้งชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน" ตำบลทุ่งกุลามีทั้งหมด ๑๔ หมู่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ปลูกข้าวหอมมะลิ๑๐๕ จำหน่าย ตำบลทุ่งกุลาตั้งอยู่ทางทิศตอนใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทางประมาณ ๘๐ กิโลเมตร บริบทพื้นที่ภูมิสังคมเป็นพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำมูน ที่ตั้งรอยต่อติดชายแดนจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดสุรินทร์ เวลาน้ำหลากชาวบ้านออกหาปลาเพื่อประกอบอาหาร เศรษฐกิจสำคัญอีกอย่าง คือ การสัมปทานดูดทรายแม่น้ำมูน มีกลุ่มขับเคลื่อนการเกษตรโดยคนรุ่นใหม่ หนุ่ม-สาว ภายใต้ชื่อ"โรงเรียนใต้ต้นตะขบ" ชักชวนกันทำเรื่องสุขภาพทางเลือกใหม่ เกษตรอินทรีย์ และมีกลุ่มผลิตผ้...
นครปฐม / พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว  รมว.พม.มอบบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีเฟสแรก  จำนวน 17 ห้อง  ให้ชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา ขณะที่อีก 63 ครอบครัวเตรียมสร้างบ้านใหม่ในที่ดินตำบลบางใหญ่ จ.นนทบุรี  คาดแล้วเสร็จเมษายนปีหน้า  ขณะที่ผู้ว่าการเคหะฯ เผยโครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรียังมีห้องพักว่างสามารถรองรับประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองลาดพร้าวได้เกือบ 500 ครัวเรือน ตามที่รัฐบาลมีนโยบายโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เป็นพื้นที่สันทนาการ  เป็นเส้นทางจักรยาน สถานที่ท่องเที่ยว   พักผ่อนหย่อนใจ  รวมทั้งเป็นพื้นที่ชมทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยา  โดยมอบหมายให้กรุงเทพมหานครรับผิดชอบดำเนินโครงการดังกล่าว  และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...
พอช./ สรุปสัมมนา ‘ทิศทางการขับเคลื่อนงานและการจัดกลไกสนับสนุนงาน พอช.’  ที่ประชุมยังไม่ได้ข้อยุติ ต้องนำกลับไปคุยกันต่อในระดับภาค  เสนอร่างบทบาทหน้าที่สำคัญ  คือ  เชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชนระดับชาติ  ผลักดันนโยบายสาธารณะเพี่อสนับสนุนการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น  เชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีระดับชาติ  และให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดกรอบการสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนและการบริหารงานสถาบันฯ ในภาพรวม  ขณะที่เครือข่ายที่ดินแนวใหม่ฯ ยื่นข้อเสนอปฏิรูปประเทศไทยต่อ ‘นพ.อำพล จินดาวัฒนะ’ เพื่อเสนอและผลักดันระดับนโยบายต่อไป วันนี้ (16 ตุลาคม 2560)   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเรื่อง ‘ทิศทางการขับเคลื่อนงานและการจัดกลไกสนับสนุนงาน พอช.’  เป็นวันสุดท้าย โดยมีผู้แทนคณะกรรมการสถาบั...
กรุงเทพฯ/ ปิดสัมมนาสรุปบทเรียนและออกแบบที่อยู่อาศัยปี 2561 ผู้แทนองค์กรชุมชนทั้ง 5 ภาคได้ข้อสรุปร่วมกัน  เน้นการพัฒนาทั้งเมือง  และพัฒนาทุกมิติ  ไม่ใช่แค่สร้างบ้าน  เชื่อมโยงและประสานหน่วยงาน  ภาคี  มาทำงานร่วมกัน และเตรียมผลักดันแผนสู่ระดับนโยบาย  เป้าหมายเพื่อสังคมมีสุขทุกถ้วนหน้า  เผยครัวเรือนเป้าหมายที่จะพัฒนาในปีหน้าทะลุเพดานทุกภาค  เช่น  บ้านมั่นคงเมืองและชนบททั่วประเทศไม่เกิน 6,710 ครัวเรือน  ผู้แทนฯ 5 ภาคเสนอแผนงานรวม 13,031 ครัวฯ  บ้านพอเพียงชนบทไม่เกิน 15,000 ครัวฯ  เสนอแผนงานรวม  27,258  ครัวฯ                 เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2560  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)...
ระหว่างวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2560   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเรื่อง ‘ทิศทางการขับเคลื่อนงานและการจัดกลไกสนับสนุนงาน พอช.’   ที่ห้องประชุมไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  กรุงเทพฯ  โดยมีผู้แทนคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  ผู้แทนคณะอนุกรรมการภาคทั้ง 5   ภาค  ผู้บริหาร พอช.  ผู้อำนวยการภาค  และเจ้าหน้าที่ พอช.  เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 130   คน นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  รักษาการ  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  กล่าวว่า  แนวคิดการสัมมนาครั้งนี้  เริ่มจากจังหวะก้าวการทำงานในปี 2561  เมื่อจะขับเคลื่อนงานไปข้างหน้า   จึงต้องคิดถึงกลไก การทำงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ...
กรุงเทพฯ/ พอช.จัดสัมมนาสรุปบทเรียนและออกแบบที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง, บ้านมั่นคงชนบท  และบ้านพอเพียง  มีตัวแทนองค์กรชุมชน  อนุกรรมการบ้านมั่นคง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พอช.ทั้ง 5 ภาคเข้าร่วมประมาณ 300 คน  ‘สมสุข  บุญญะบัญชา’  กรรมการ พอช.เสนอแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยปี 2561 ต้องพัฒนาทั้งเมือง  และทำทุกมิติ  เชื่อมโยงการทำงานเป็นเครือข่าย  ชวนท้องถิ่นเข้าร่วม  แต่ชุมชนต้องเป็นเจ้าของโครงการ  ตั้งเป้าหมายพัฒนาบ้านมั่นคงทั้งในเมืองและชนบท 6,710 ครัวเรือน  และบ้านพอเพียงชนบท  15,000 ครัวเรือน  ขณะที่รัฐบาลอนุมัติงบแล้ว 1,668 ล้านบาท                 ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2560  สถาบันพัฒนาองค...