playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ความร่วมมือวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการพัฒนาองค์กรชุมชนอีสานคืบหน้า ระดม 4 ภาคี องค์กรชุมชน ภาควิชาการ ประชาสังคม และหน่วยงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมพัฒนาโครงร่างงานวิจัย สร้างชุมชนวิชาการอีสานเครือข่ายงานเพื่อท้องถิ่น ขอนแก่น/ 6 มิถุนายน 2560 ฝ่ายวิจัยท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคประชาสังคม และขบวนองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการพัฒนาและยกระดับงานขบวนองค์กรชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อร่วมหารือโจทย์การวิจัยใน 5 ประเด็นหลัก 1) การพัฒนาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2) การพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ดินโดยองค์กรชุม...
ขอนแก่น/ 1 มิถุนายน 2560 คณะอนุกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พอช. และเครือข่ายองค์กรชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมสรรหาผู้แทนองค์กรชุมชนภาค เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ณ ห้องประชุม สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดย นายสมคิด สิริวัฒนากุล กรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ในฐานะกรรมการสรรหาฯ เป็นประธานในที่ประชุม โดยการคัดสรรผู้แทนองค์กรชุมชนภาคอีสาน คณะกรรมการสรรหาฯ ให้คณะอนุกรรมการภาคฯ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชนในภาค ดำเนินการสรรหาผู้แทนฯ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน โดยจัดกระบวนการเพื่อสรรหาผู้แทนองค์กรชุมชนภาคละ 1 ท่าน เมื่อได้ผู้แทนองค์กรชุมชนจาก 5 ภาค รวม 5 ท่าน หลังจากนั้นคณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 3...
                                                                                                                                               รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร พอช.                                              ปัญหาการขาดแคลนที...
เชียงใหม่/ พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว  รมว.พม.เป็นประธานพิธีลงเสาเอกสร้างศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรกในภูมิภาค  รองรับคนไร้บ้านได้ไม่ต่ำกว่า 50  คน  ตั้งเป้าเพื่อให้คนไร้บ้าน  ไร้ที่พักพิงใช้เป็นสถานที่ตั้งหลักชีวิต  และรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือดูแลกัน  มีแปลงเกษตร  ร้านค้า ร้านกาแฟ  สร้างอาชีพ  สร้างอนาคตใหม่  ไม่ต้องร่อนเร่อีกต่อไป  คาดแล้วเสร็จต้นปีหน้า ตามที่รัฐบาลมีโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วประเทศ  โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดทำแผนงานแก้ไขปัญหาประชาชนที่มีความเดือดร้อนและต้องการที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ  ทั้งในเมืองและชนบทกว่า...
คณะอนุกรรมการภาคอีสานเห็นชอบโครงการบ้านมั่นคงอีสานปี 60 จำนวน 9 โครงการ งบ 176 ล้านบาท ครอบคลุมผู้เดือนร้อน 344 ครัวเรือน พร้อมหนุนขบวนเศรษฐกิจและทุนชุมชนภาคอีสานในการเชื่อมโยงหน่วยงานภาคี และจัดทำชุดความรู้คลัสเตอร์ 5 กลุ่มจังหวัด และพื้นที่รูปธรรม 120 ตำบล ขอนแก่น/ 2 มิถุนายน 2560 การประชุมคณะอนุกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามเรื่องสืบเนื่อง และพิจารณาโครงการขับเคลื่อนขบวนเศรษฐกิจและทุนชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ความมั่นคงและสามารถพึ่งพิงได้อย่างยั่งยืน, การพิจารณาสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคงปีงบประมาณ 2560 และฯลฯ โดยมีนายสังคม เจริญทรัพย์ และนายสุพัฒน์ จันทนา เป็นประธานที่ประชุม การสนับสนุนโครงการบ้านมั่น...
คณะอนุกรรมการประสานงานสภาองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งคณะทำงานจังหวัดหนุนจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล เป้าหมาย 506 ตำบล จัดทีมเตรียมงานสมัชชาพลเมืองภาคอีสาน พร้อมเตรียมเสนอประเด็นวิจัยร่วมโครงการกับ สกว. มหาสารคาม/ 31 พฤษภาคม 2560 คณะอนุกรรมการประสานงานสภาองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมครั้งที่ 2/2560 ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ พอช. เข้าร่วมประชุม ประมาณ 30 คน เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานสภาองค์กรชุมชนตำบลในพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด ชาติวัฒน์ ร่วมสุข ประธานคณะอนุกรรมการประสานงานสภาองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปผลจากการหารือถึงแนวทางการสนับสนุนการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลในพื้นที่ภาคอีสาน โดยระบุว่า 1) คณะอนุฯชุดนี้จะมอบหมายคณะทำงาน (วอร์รูม) แต่ละจังหวัด จด...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ และเครือข่ายกลุ่มคนไร้บ้านเชียงใหม่ จัดพิธีลงเสาเอกศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านเชียงใหม่ โดยมี รมต.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธี วันนี้(1 มิ.ย.60) เวลาประมาณ 08.30 น. พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ที่เดินทางให้เกียรติ์มาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือ และเครือข่ายสลัมสี่ภาค ตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) เดินทางเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ  ที่ตั้งโครงการฯ ถนนสุริยวงค์ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สืบเนื่องจากเม...
เครือข่ายสลัม 4 ภาค ร่วมกับ พอช. จัดเวทีทบทวนและระดมแนวทางพัฒนากองทุนเพื่อเป็นเครื่องมือในการปกป้องที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง หลังพบว่าที่ผ่านมามีการออมน้อยเพราะสมาชิกไม่เข้าใจเจตนารมณ์และผลประโยน์ที่จะได้รับจากกองทุน  เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมา เครือข่ายสลัม 4 ภาค ร่วมกับสำนักบ้านมั่นคง พอช. จัดสัมมนากองทุนเครือข่ายสลัม 4 ภาคขึ้น ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยมีเป้าหมายเพื่อทบทวนการดำเนินงานและออกแบบวางแผนการพัฒนาการออมทรัพย์และกองทุนรักษาดินรักษาบ้านของผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในเครือข่ายสลัม 4 ภาค โดยมีตัวแทนจาก 9 เครือข่ายย่อยทั่วประเทศ ประกอบด้วย เครือข่ายพระราม 3 เครือข่ายศูนย์รวม เครือข่ายรถไฟ เครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ ขอนแก่น เครือข่ายใต้สะพาน เครือข...