playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ภาคประชาสังคมภาคอีสาน เสนอการปฏิรูปทรัพยากรฯ ต้องกระจายอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนกำหนดการใช้ฐานทรัพยากร อย่างมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ดูแล เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน และต้องปฏิรูประบบราชการอย่างเร่งด่วน ขอนแก่น/ 8 พฤศจิกายน 2560 คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ โรง...
วันนี้เวลา 10.30 น.พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้เดินทางมาที่ตำบลบ้านคลัง  อ.บางบาล  จ.พระนครศรีอยุธยา   เพื่อเยี่ยมและให้กำลังประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม  โดยมีนายเรวัต  ประสงค์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ให้การต้อนรับ  มีประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ  500 คน  พล.ต.อ.อดุลย์  กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม  โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส  โดยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะนี้มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนรวมทั้งสิ้น 49,371 ครัวเรือน  ซึ่งตนได้สั่งการให้...
พอช. ร่วมกับเครือข่ายคนไร้บ้าน จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับฝีมือช่างคนไร้บ้านจากกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่น ระหว่างวันที่ 8 – 17 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสถาปนิก วิศวกร พอช. และทีมช่างอาสาจากโครงการบ้านมั่นคง ภาคกลาง ตะวันตก และอีสาน ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม รวมผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน วันนี้ (8 พ.ย. 2560) วันแรกของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมช่างในการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อฝึกอบรมด้านอาชีพให้กลุ่มคนไร้บ้านในการเป็นช่างฝีมือที่มีคุณภาพและมีอาชีพที่มั่นคงผ่านการปฏิบัติในพื้นที่จริง รวมถึงวางแผนและออกแบบกระบวนการทำงานร่วมกันของทีมช่างอาสาจากภาคต่างๆ และกลุ่มคนไร้บ้าน ในการปลูกจิตสำนึกเรื่องจิตอาสาทำงานเพื่อสังคม ตลอดจนเพื่อให้งานก่อสร้างศูน...
พอช. : วันที่ 3 พ.ย. 2560 คณะกรรมการสถาบันฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ พอช. ตามคำสั่งคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ที่ 13/2560 ลงวันที่ 2 พ.ย. 2560 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 วาระ(4 ปี) ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 2560 - 2 พ.ย. 2564 ...
ถนนราชดำเนิน/ เครือข่ายสลัม 4 ภาคชี้ผลกระทบที่อยู่อาศัยคนจนทั้งในเมืองและชนบท  ยื่น 5 เสนอ ให้รัฐบาลสนับสนุนที่ดินของรัฐนำมาแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยคนจนมือง เช่น ที่ดินสาธารณะ  ที่ดินการรถไฟฯ  ที่ดินการท่าเรือ  นำมาแบ่งปันให้ชุมชนได้เช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยที่มั่นคงระยะยาว  ให้สนับสนุนงบประมาณ   และกระบวนการในการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยตามนโยบายโครงการบ้านมั่นคงที่ชุมชนมีส่วนร่วม  ขณะที่ปลัดกระทรวง พม.และ ผอ.พอช.ออกมาพบผู้ชุมนุมพร้อมนัดหมายประชุมกับตัวแทนสลัม 4 ภาคเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยต่อไป สหประชาชาติได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็น ‘วันที่อยู่อาศัยโลก’ หรือ ‘World Habitat Day’  เริ่มขึ้นในปี  2532  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ตระหนักถึงส...
  นครพนม/ ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2560 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสัมมนาทิศทางการขับเคลื่อนงาน การจัดกลไกและแผนปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างคณะอนุกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ Core Team ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนการทำงานจากการสังเคราะห์ของทีมติดตามประเมินผลรับรู้สถานการณ์การปฏิรูปประเทศไทยและสถานการณ์โลก ทบทวนเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และผลลัพธ์ ออกแบบกลไกการทำงาน รวมถึงออกแบบกรอบงบประมาณการสนับสนุนของภาคอีสานในปี 2561 และสรรหาคณะทำงานฯ ชุดต่างๆ    นายถนอนสิน พลลาภ ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศปส.มข.) กล่าวถึง ผลการสังเคราะห์กระบวนการทำงานที่ผ่านมาของขบวน...
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา มีการจัดเวทีการทบทวนและพัฒนาศักยภาพขบวนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์  ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม และเจ้าหน้าที่พอช. รวมจำนวน 30 คน นายธนชัย  อาจหาญ  ผู้จัดการสำนักเชื่อมโยงขบวนชุมชนและภาคี ได้นำเสนอภาพรวมการพัฒนาขบวนสวัสดิการชุมชนที่สำคัญ ณ ปัจจุบันสถานการณ์เรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน มีหลายหน่วยงานในระดับนโยบายเป็นที่รับรู้ เพื่อให้กองทุนสวัสดิการชุมชนดำเนินการตามเจตนารมย์ “ให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรี” และมีความพร้อมในการเชื่อมโยงงานกับหน่วยงานต่างๆ  นำมาสู่เรื่องการสอบทานกองทุนสวัสดิการ  เพื่อให้เห็นพื้นที่รูปธรรมที่ดีของกองทุนต่างๆ ในจังหวัด การตรวจเช็คความซ้ำซ้อนของกองทุน และแผ...
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ/ เจ้าหน้าที่ พอช. 91 คนร่วมปฏิบัติงาน ‘จิตอาสา พม.’ เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดขึ้นที่บริเวณหน้ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์  โดยมีประชาชนหลั่งไหลต่อแถวถวายดอกไม้จันทน์ตลอดทั้งวันจนถึงเวลา 4 ทุ่มเศษ  มีผู้ถวายดอกไม้จันทน์รวมทั้งหมด 16,980 คน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม  2560  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดซุ้มวางดอกไม้จันทน์ขึ้นที่บริเวณหน้ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ซึ่งตั้งอยู่ภายในกระทรวง พม.  โดยมีประชาชนทยอยเดินทางมาตั้งแต่เวลาประมาณ 8.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ ‘จิตอาสา พม.’จากหน่วยงานต่างๆ  ในสังกัดกระทรวง พม. รวมทั้งจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) คอยให้บริการประชาชนในจุดต่างๆ&nb...