playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

มหาสารคาม/ 1 สิงหาคม 2560 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเวทีประชุมสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการสัมมนา  ต่อเนื่องมาจากเมื่อวาน ณ ห้องประชุมโรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสรุปบทเรียนการทำงาน และกำหนดแนวทางการทำงานในอนาคต    นายแก้ว สังข์ชู คณะกรรมการสถาบันฯ ผู้นำขบวนองค์กรชุมชนภาคใต้ กล่าวให้ความคิดเห็นว่า ปัจจุบันเราอย่าหนีโลกความเป็นจริง และไม่จินตนาการเกินความเป็นจริง ปัจจุบันความเป็นชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง และมีทั้งที่เป็นเรื่องโอกาสและข้อจำกัด โอกาสที่เกิดขึ้นในทางนโยบายต่างๆ หลายเรื่อง รัฐธรรมนูญ งบประมาณในอนาคต ที่ต้องขึ้นมาจากข้างล่าง ไม่ว่านโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 หลายอย่างนับเป็นโอกาสแต่องค์กรชุมชนจะต่อเชื่อม...
ขบวนองค์กรชุมชน และภาคประชาสังคม ร่วมกับ พมจ. สุราษฎร์ธานี และ พอช. จัดประชุมนัดแรก เพื่อทำความเข้าใจและวางแผนเตรียมจัดเวทีขับเคลื่อนจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภาคประชาชน เพื่อเสนอต่อรัฐในการจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้กับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรหรือแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองเพียงลำพัง โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคีหนุนเสริม              เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และภาคประชาสังคม ร่วมกัน พมจ. สุราษฎร์ธานี และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ในการจัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจและออกแบบวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาข้อมูลสู่การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินทั้งจังหวัดโดยพลังประชาชน  ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...
มหาสารคาม/ 31 กรกฎาคม 2560 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเวทีประชุมสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 - 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีคณะอนุกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะทำงานพัฒนาศักยภาพผู้นำ คณะทำงานติดตามประเมินเสริมพลัง คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล และคณะทำงานบ้านมั่นคง คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ผู้บริหารสถาบันฯ และเจ้าหน้าที่ พอช. จากส่วนกลาง และสำนักงานภาคฯ เข้าร่วมการประชุม เพื่อสรุปบทเรียนการทำงาน และกำหนดแนวทางการทำงานในอนาคต โดยมีศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศปส.มข.) ร่วมเป็นทีมวิทยากรจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนพูดคุย อาจารย์สังคม เจริญทรัพย์ ประธานคณะอนุกรรม...
กรุงเทพฯ/ บริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ (บสก.)หรือ BAM ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  จัดหาที่ดิน  3 แปลง  ในย่านมีนบุรีและนนทบุรี  เนื้อที่รวม  6 ไร่เศษ ราคา 20 ล้านบาทเศษ  รองรับชาวบ้าน  140  ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำในคลองลาดพร้าว  โครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งเจ้าพระยา และชาวบ้านที่ถูกเอกชนไล่ที่  วันที่ 25  กรกฎาคม  เวลา  14.30   น.  ที่อาคารสำนักงานใหญ่  บริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ‘บสก.’ หรือ ‘BAM’ (Bangkok Commercial Asset  Management Public Company  Limited) เขตบางรัก  กรุงเทพฯ มีการแถลงข่าว “ความร่วมมือระหว่างบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหา...
มหาสารคาม/ 26-27 กรกฎาคม 2560 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ พอช.อีสาน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและประเมินเสริมพลังขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสู่การจัดการตนเอง” ณ บ้านสวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งมีทีมติดตามประเมินภายในจากจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการติดตามเสริมพลังการทำงานของขบวนองค์กรชุมชนในแต่ละจังหวัด โดยมีอาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อาจารย์ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ และอาจารย์นิรันดร คำนุ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นที่ปรึกษาในการให้ความรู้ และร่วมออกแบบจัดกระบวนการติดตามเสริมพลังให้กับกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์   อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื้อหาการพูดคุยใน 2 วันนี้ ทีมงานจะมาช่ว...
9 ปี นับจากการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน สู่สถาบันการเงินชุมชน เกิดการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ มีการดูแลสวัสดิการ 9 ด้าน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เชื่อมโยงหน่วยงาน สร้างเศรษฐกิจระดับตำบลให้ชุมชนอยู่ดีกินดี มีอาชีพ มีรายได้ ที่ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย            ในอดีตที่ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ก็ไม่ต่างไปจากพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ ที่เราจะเห็นภาพชายชุดดำขี่มอเตอร์ไซค์วิ่งเข้าวิ่งออกตามตรอกซอกซอยในหมู่บ้าน เพื่อตามเก็บหนี้เก็บดอกจนเป็นที่ชินตาของคนทั่วไป แต่ปัจจุบันที่ตำบลแห่งนี้แทบจะไม่มีชายชุดดำขี่มอเตอร์ไซค์มาปรากฏให้เห็นอีกแล้ว ไม่มีปรากฏการณ์นายทุนมาข่มขู่จะยึดบ้านจะยึดนา โดยอาศัยสัญญาจดจำนองที่ไม่เป็นธรรม การเรียกเก็บดอกเบี้ยสุดโหด ร...
วันนี้ (27 ก.ค.) เวลา 9.00 น. ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  คณะกรรมการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  ประมาณ 120  คน  ได้ร่วมกันจัดพิธีถวายคำปฏิญาณ  และถวายพระพรชัยมงคล  แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา (วันที่ 28 กรกฎาคม 2560)  โดยนายสมพร  ใช้บางยาง  ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  ได้เปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  รัชกาลที่ 10  และถวายความเคารพ  หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดได้ร่วมกันถวายคำปฏิญาณ  ถวายพระพรชัยมงคล  ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี   และลงรายมือชื่อเข้าร่วมพิธีดังกล่าว     นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ยังร...
ขอนแก่น/ 25 กรกฎาคม 2560 คณะอนุกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมครั้งที่ 7/2560 ณ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พิจารณาโครงการบ้านมั่นคงชนบท ปี 2560 รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานไตรมาส 1-3 ตามตัวชี้วัด 10 ด้าน ของสำนักงานภาคฯ, ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กับพอช. ความคืบหน้ากองทุนสวัสดิการผู้นำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเรื่องอื่นๆ สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฏหมาย ซึ่งสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ดำเนินการยึดคืนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ทั้งสิ้น 28 พื้นที่ ใน 8 จังหวัด เนื้อที่รวม 28,512 ไร่ เพื่อนำมาพัฒนาแปลงที่ดินโดยการจัดโซนที่ดินทำกิน และโซนที่อยู่อาศัย จัดสรรให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ยากจน ด้อย...