playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ขอนแก่น/ 7 กรกฏาคม 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พล ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว) ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตรวจราชการหน่วยงานในกระทรวง พม. พร้อมเยี่ยมประชาชนชุมชนเทพารักษ์ (ริมทางรถไฟ) และเยี่ยมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง โดยมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย แก่เด็กวัยเรียน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำนวน 100 ราย นอกจากนั้นไปเยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา และรับฟังการปฏิบัติตามภารกิจ 955 ของทีม ONE HOME ขอนแก่น รวมทั้งพบปะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กระทรวง พม. ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อมอบแนวทางเคลื่อนงานในไตรมาสสุดท้าย ปี 2560 ก่อนที่จะเดินทางไปราชการที่จังหวัดนครพนม พล ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มุ่งมั่นที่จะทำภารกิจสามประการคือ ภารกิจประก...
สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  “การจัดทำทิศทางและแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560–2564”  วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม  2560   ณ  โรงแรมมารวย  การ์เด้น  ถนนพหลโยธิน  แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร ทิศทางการขับเคลื่อนงานในอนาคตของ พอช. (ข้อเสนอและความเห็นจากเวทีสัมมนา) ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ พอช. ต้องออกแบบการดำเนินการเพื่อให้ถึงเป้าหมายรวม โดยแผนยุทธศาสตร์ พอช. 2560-2564  จะกำหนดเป้าหมาย 2 ประเด็น คือ 1) เสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง และ 2) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างการพัฒนาประเทศ  โดยใช้วิธีการทบทวนข้อจำกัดยุทธศาสตร์เดิม และการประมวลผล/ประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อนำมาสู่การกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การขับเคลื...
ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาทมีการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาความยากจนภาคประชาชนและพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนเริ่มตั้งแต่ปี 2540 โดยมีแนวทางหลักในการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและ ขับเคลื่อนงานผ่านกลไกจังหวัด โดยใช้ชื่อว่า  คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาท ( คปอ.จ.ชัยนาท ) มีเป้าหมายหลักให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง กำหนดอนาคตตนเอง  “กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี สุขภาพดี หนี้ลด ”  มียุทธศาสตร์สำคัญในการเคลื่อนงานดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1     พัฒนาศักยภาพแกนนำ(พัฒนาคน) ยุทธศาสตร์ที่ 2     การพัฒนาระบบข้อมูล ยุทธศาสตร์ที่ 3     พัฒนาพื้นที่รูปธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4     การสื่อสารสู่สาธารณะ ยุทธศาสตร์ที่ 5  &...
 (หมายเหตุ : เนื้อหามาจากการบรรยายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  “การจัดทำทิศทางและแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560–2564”   วันที่ 30 มิถุนายน – 1กรกฎาคม  2560   ณ  โรงแรมมารวย  การ์เด้น  ถนนพหลโยธิน  แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร) บรรยายโดย ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย สิ่งแรกที่ต้องการให้พี่น้องทราบ  คือ  การอัพเดทสถานการณ์ภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องการขับเคลื่อนงานพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง หรือ  Area Base ซึ่งแม้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดในเรื่องนี้ นั่นแสดงว่าแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ควรจะเป็น ขอเริ่มการพูดคุยด้วยการพูดเรื่องระบบงบประมาณแบบ Area Base         &nbs...
หนองบัวลำภู/ 6 กรกฏาคม 2560 งานวิชาการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มจังหวัด สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตาม ตรวจทาน และนำเข้าข้อมูลในระบบโปรแกรม ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฏาคม ณ ห้องประชุมโรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภูโดยมีกองเลขานุการขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดวัฒนธรรมภาษาภูผา หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย เลย บึงกาฬ และกลุ่มจังหวัดสนุก สกลนคร นครพนม และเจ้าหน้าที่ พอช.เข้าร่วมประมาณ 40 คน ไชยา พลขาง หัวหน้ากลุ่มจังหวัด กล่าวว่า การจัดเวทีในครั้วนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำความเข้าใจความสำคัญการจัดระบบงานข้อมูลที่จะเป็นฐานในการพัฒนา เป็นการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำรายงานการพัฒนาระดับจังหวัดทบทวนระบบงานข้อมูล โปรแกรม และการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยกองเลาขาฯจังหวัดจะ...
กรุงเทพฯ/โรงแรมมารวย :  พอช.จัดสัมมนา ‘การจัดทำทิศทางและแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานสถาบันฯ พ.ศ.2560-2564’  คึกคัก  มีผู้เข้าร่วมงาน 140 คน  นำเสนอ 4 แผนยุทธศาสตร์  ทั้งที่อยู่อาศัย  สภาองค์กรชุมชน  เศรษฐกิจและทุนชุมชน  สวัสดิการชุมชน   ‘สมสุข  บุญญะบัญชา’ เสนอ 5 ประเด็นงานพัฒนา และต้องเชื่อมโยงการทำงานเป็นเครือข่ายเพื่อให้เกิดพลัง  นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย                 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2560   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ‘การจัดทำทิศทางและแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2560–2564’  ที่โรงแรมม...
สุรินทร์/ 3-4 กรกฎาคม 2560 คณะทำงานพัฒนาศักยภาพแกนนำภาคอีสาน จัดเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำระดับตำบล กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์/เจริญราชธานีศรีโสธร โดยมีตัวแทนแกนนำจากจังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ และยโสธร เข้าร่วมงานประมาณ 90 คน ณ ห้องประชุมมูลนิธิพัฒนาอีสาน อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ และวางแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาตำบล สังคม เจริญทรัพย์ ประธานร่วมคณะอนุกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พอช. กล่าวว่า การทำงานต้องรู้จักตนเอง ประเทศ และโลก จะทำให้เรารู้ว่าจะเดินไปทางไหน หากเข้าภาวะเศรษฐกิจโลก ก็เข้าใจชุมชน ก็จะรู้จักตัวเอง และรู้ภารกิจตัวเองคืออะไร เราคือนักพัฒนาอาชีพ หรืออาชีพนักพัฒนา 2 คำนี้คนละความหมาย เจตนารมณ์ของ พอช. ต้องการให้พี่น้องลุกขึ้นมาแก้ปัญหาตนเอง ลุกขึ้นมาจัดการตนเองทั้งใ...
คณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงฯ มีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาบ้านมั่นคงทั้งเมืองและตั้งคณะทำงานชุดเล็กร่วมกลั่นกรองโครงการ พร้อมอนุมัติงบประมาณพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท และงบสนับสนุนขบวนชุมชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัย ร่วม 15 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน ครั้งที่ 8 / 2560 ณ ห้องประชุม 301 – 302 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ พอช. เข้าร่วมกว่า 40 คน ในการประชุมดังกล่าวมีวาระพิจารณา 3 เรื่องใหญ่ ประกอบด้วย การให้ข้อเสนอแนวทางเบื้องต้นต่อการจัดทำทิศทางและแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ พอช. ในช่วง พ.ศ. 2560 – 2564 การเสนอปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาและพิจารณาโครงการบ้านมั่นคง และการพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงกา...