playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ชุมชนร้อยกรอง  เขตบางเขน/  ผู้บริหาร กทม.- พม.-พอช. ร่วมงาน “รื้อบ้าน  สร้างเขื่อน  สร้างชุมชนให้คนคลอง” ที่ชุมชนร้อยกรอง  เขตบางเขน  รื้อบ้านเฟสแรก 8 หลัง  และจะทยอยรื้อเพื่อเปิดพื้นที่สร้างเขื่อน-สร้างบ้าน  ด้านรองผู้ว่าฯ กทม.วิงวอนคนที่ยังไม่เข้าร่วมให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  ยืนยันจะใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นหนทางสุดท้าย  ขณะที่ปลัด พม.บอกต้องร่วมมือกับ กทม.เพื่อรื้อย้ายบ้าน  แล้วสร้างเขื่อนก่อนสร้างบ้าน  เพราะหากสร้างบ้านแล้วตอกเสาเข็มทีหลังจะทำให้บ้านร้าวได้ วันนี้ (29  เมษายน)  เวลา 9.00  น.  นายไมตรี  อินทุสุต  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายจักกพันธุ์    ผิวงาม  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ...
“ข้าวเต็มเล้า ปลาแดกเต็มไห หน่อไม้เต็มกอ กล้วยอ้อยเต็มสวน ขี้วัวขี้ควายเต็มคอก อำนาจชาวบ้านคืนชุมชน” อุบลราชธานี/ 28  เมษายน 2560  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ขบวนองค์กรชุมชนภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานขบวนจังหวัด  เพื่อการทบทวนเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และโครงสร้างกลไกของการขับเคลื่อนงานที่สามารถปฏิบัติการจริง โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประมาณ 30  คน โดยมีตัวแทนจากขบวนองค์กรชุมชน  นักวิชาการจากสถานศึกษา  ตัวแทนจากกองทุนฟื้นฟู  และตัวแทนนักวิชาการงานวิจัยชุมชนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งมีนายประยุทธ  ชุ่มนาเสียว เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ปัจจุบันทางขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของขบวนภาคประชาสังคม ไว้&nbs...
  ตามที่ได้ปรากฏข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๙๖๔๕ ประจำวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการสรรหาผู้อำนวยการ พอช.คนใหม่ ว่าอาจมีการล๊อกสเปกผู้อำนวยการ พอช.คนใหม่ไว้แล้ว รวมถึงคณะกรรมการ พอช.ชุดปัจจุบันเร่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ พอช. ควรให้คณะกรรมการ พอช.ชุดใหม่มาดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการ พอช. นั้น ในการนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ขอชี้แจงในกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวดังกล่าว ตามรายละเอียด ดังนี้  ๑.   ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง พอช.คณะกรรมการ พอช.มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี และผู้อำนวยการ พอช.มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี แต่เนื่องจากการแต่งตั้งคณะกรรมการ พอช.ชุดที่ผ่านมา ต้องรอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งนานกว่า ๑ ปี  ส่งผลให้การครบวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ พอช.และผู้อำนวยการ พอช. ในครั้งนี้ จะอย...
เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในเวทีครั้งนี้ ผู้นำสภาองค์กรชุมชนที่เข้าร่วมแต่ล่ะตำบลจังหวัดละ ๑๐ คน ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ รวมวิทยากรขบวนการทั้งสิ้น ๕๐ คน โดยมีความมุ่งหมายให้ ๑) ผู้เข้าอบรมนำความรู้กลับไปใช้ประโยชน์ บอกต่อ ต่อยอด สร้างแรงผลักดันในชุมชน เช่นให้เกิดการฮักแพง แบ่งปัน สามัคคี ๒) เพื่อได้พัฒนาตัวเอง ได้รู้งาน รู้จักยุทธศาสตร์ ทักษะ แนวคิดการพัฒนา องค์ความรู้ใหม่ๆ มีความรู้ความเข้าใจในองค์กรทั้งกฎ ระเบียบการจัดตั้ง ได้ภาวะผู้นำ ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ได้เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวทางการพัฒนาจังหวัดจัดการตนเอง ๓) เพื่อได้รู้จักเพื่อน เชื่อมโยงการทำงาน ภาคีเครือข่าย จังหวัดภูมิภาคอีสาน๔) เพื่อการเรียนรู้สถานการณ์ นโยบายรัฐปัจจุบัน และ ๕) เพื่อได้แผนงาน หรือ...
ศรีสะเกษ / 29  เมษายน 2560  ณ  อาคารจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดศรีสะเกษ ทางขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ  ได้จัดเวทีพัฒนาศักยภาพตัวแทนแกนนำระดับอำเภอเพื่อทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนงานของภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ  ภายใต้ยุทธศาสตร์  “คนเมืองศรี  อยู่ดีมีแฮง” โดยใช้สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นฐานงานในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ตำบล  ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม  22 อำเภอ  66  คน  โดยมี  สจ.สมหวัง พุ่มไม้  ซึ่งเป็นประธานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดงานจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ  มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนแล้ว  162  สภาฯ  จากตำบลทั้งหมด  206  ตำบล/เทศบา...
      เวทีสรุปบทเรียนงานพัฒนาของขบวนองค์กรชุมชน กลุ่มจังหวัดอันดามัน ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2560  ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้ หรือพอช. ร่วมผู้นำชุมชนในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ( ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูล) ที่โรงแรมภูงาธานี    มีผู้เข้าร่วมทั้งผู้นำชุมชนและผู้แทนพอช.รวม  28 คน  ผู้นำชุมชนระบุปัจจัยความสำเร็จของงานพัฒนาที่สำคัญในปี 2560  คืองานพัฒนาที่เนินการโดยเครือข่ายองค์กรชุมชน  บนความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาในจังหวัด ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราชการ  สถาบันการศึกษา  หน่วยงานพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน                 การจัดเวทีครั้งนี้เป็นการสรุปงานและบทเรียนงานพัฒนาฯ ในรอบ 6 ...
กระทรวง พม. /  ตัวแทนชาวชุมชนริมคลองลาดพร้าว  คลองบางซื่อ  และคลองเปรมประชากร  พร้อมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พอช.กว่าร้อยคนเข้าพบพลตำรวจเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว  รมว.พม. เพื่อรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์  พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณที่กระทรวง พม.ได้ผลักดันและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง  ด้าน รมว.พม.ย้ำการสร้างบ้านประชารัฐริมคลองจะแล้วเสร็จตามเป้าหมาย 50  ชุมชน  7,081  ครัวเรือนภายในรัฐบาลชุดนี้ วันนี้ (28   เมษายน)  เวลา 10.00 น.  ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ตัวแทนชาวชุมชนริมคลองลาดพร้าว  คลองบางซื่อ  คลองเปรมประชากร   ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พอช.ประมาณ 170 คน  ได้เข้าพบพลตำรวจเอกอดุลย์  แสงสิงแก...
พอช. จัดอบรมผู้ปฏิบัติงาน 40 คนเป็นนักสื่อสารชุมชน ผลิตข่าว คลิปวีดีโอ  เป้าหมายเพื่อสื่อสารงานพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนจากทุกภูมิภาคให้ถูกต้อง  รวดเร็ว และแม่นยำ สู่สังคมสาธารณะทุกช่องทางสื่อ                 ระหว่างวันที่  25-26 เมษายน 2560  สำนักอำนวยการกลางร่วมกับสำนักทรัพยากรบุคคล  จัดเวทีพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน พอช.  “นักสื่อสาร CODI” (CODI MASS) ณ ห้องประชุม 301-302  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)   โดยมีผู้ปฏิบัติงาน พอช. จากสำนักงานภาค 5 ภาค  และสำนักงานส่วนกลาง  เข้าร่วมจำนวน 40 คน  มีเนื้อหาต่างๆ เช่น  หลักการเขียนข่าว  การทำคลิปวีดีโอ  ตลอดจนการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์  &...