playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

วันนี้(11 สิงหาคม 2560) เวลา 09.00 น. ห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 301-302 กรุงเทพฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชน ครั้งที่ 5 /2560 นายสังคม เจริญทรัพย์ และคุณสมสุข บุญญะบัญชา  อนุกรรมการฯประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯทีมาจากตัวแทนภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคของประเทศไทย งานพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ร่วมกันประชุมและแลกเปลี่ยนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน วางกรอบ ออกแบบการทำงาน และการกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันในการทำงานการพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม  รวมทั้งการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชน ทุกภาค ทุกพื้นที่ ทุกตำบล ทุกชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารจัดการตนเอง สู่ชุมชนเข้มแข็ง โดยใช้พื้นที่ของชุมชน เป็นตัวตั้ง ในการจัดการทำงานชุมชน เพื่อเป็นสั...
กาญจนบุรี/ พอช.ร่วมกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนสร้างบ้านมั่นคงชนบทที่ ต.สิงห์  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี  ในที่ดิน สปก. 6  ครัวเรือนแรก  ครัวเรือนละ 2.5 ไร่  จากทั้งหมด  389 ครัวเรือน  โดยอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยครัวเรือนละ 40,000 บาท  นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยง  เรียนรู้  และวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีส่วนร่วม  ขณะที่กระทรวงเกษตรสนับสนุนให้ชาวบ้านเลี้ยงแพะเนื้อเป็นอาชีพ  ครัวเรือนละ 32 ตัว  ตั้งเป้าภายใน 6 เดือนจับแพะขายได้           ตามที่รัฐบาล  โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกคำสั่งตามมาตรา 44  ที่  36/2559  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2559   เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการคร...
กรุงเทพฯ :  พอช.จับมือ 6 หน่วยงานร่วมพัฒนาระบบบัญชีสหกรณ์บ้านมั่นคงทั่วประเทศ  เนื่องจากที่ผ่านมาสหกรณ์ฯ ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทำบัญชี  ทำให้ไม่สามารถทำบัญชีและงบการเงินได้  ตั้งเป้าสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์บ้านมั่นคงทั่วประเทศ  400 สหกรณ์  ให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี  มีความโปร่งใส  สามารถนำข้อมูลบัญชีไปใช้บริหารจัดการสหกรณ์และสามารถส่งงบการเงินให้ตรวจสอบได้                 วันที่  9   สิงหาคม  เวลา 13.30 น.  ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  มีพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU.) ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์...
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เครือข่ายเศรษฐกิจและทุนชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีจัดเวที เสวนาเพื่อหาแนวทางสร้างความร่วมมือในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการพูดคุยและมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๒๐๐ คน  ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเครือข่ายได้กำหนดประเด็นสำคัญที่ขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่ ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ ตลาดชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งทุกประเด็นมีความจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างยิ่ง ขับเคลื่อนโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง และสร้างความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน โดยกำหนดเป้าหมายในการที่จะสร้างความสุขสุขที่ยั่งยืนในท้องถิ่นร่วมกันโดยใช้การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชนของกลุ่มต่างๆในตำบล แต่อย่างไรก็ตามในการทำงานพั...
วันนี้(9 สิงหาคม2560) เวลา10.00 น. ห้องประชุมดรุณีวิถี ชั้น 2 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านราชวิถี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคม จัดประชุมคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์ และศึกษากฏหมายสวัสดิการชุมชนในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 ในที่ประชุมได้มีการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล พร้อมด้วยเรืองเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง คือ เรื่องการปรับปรุงกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน 2. เรื่องการปรับปรุงองค์ประกอบคำสั่งคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์และศึกษากฏหมายสวัสดิการชุมชน พร้อมกันนั้นในที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนร่วมกันของการ...
วันนี้(3/08/2560) เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 303 ร่วมประชุมหารือการจัดทำเครืองมือประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยมี คุณสิน สื่อสวน ผอ.ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับตัวแทนคณะอนุกรรมการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ,สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ร่วมหารือในการจัดทำเครืองมือประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อการวางแผนทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมและธรรมาภิบาลของกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อ 1.การนำองค์กรด้วยหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล 2.การทำแผนส่งเสริมพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล 3.การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียง 4.การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้านสุจริต  5.การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้านจิตอาสา 6.การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการส่งเสริ...
วันนี้(7/08/2560) เวลา 13.30 น. ห้องประชุมอาจารย์ไพบูลย์วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน "ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต้นแบบ ตามข้อตกลงความร่วมมือ 4 หน่วยงาน นำโดย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, กรมพัฒนาชุมชน ,สสส.  และ สถาพัฒนาองค์กรุมชน" โดยมี นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นประธานในที่ประชุม ในการประชุมหารือวางแผนงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต้นแบบ ในการดำเนินการขั้นตอนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต้นแบบ กลไกการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต้นแบบ แผนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต้นแบบ และกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต้นแบบ รวมทั้งในที่ประชุมร่วมกันออกแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการยกร่าง คู่มือ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต้นแบบ ในที่ประชุมได้เสนองานการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต้นแบบ รวม 5 ภาค กว่า 44 พื้...
1 สิงหาคม 2560 คณะประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน จากการมีมิติแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พอช. ที่ประกอบด้วยตัวแทน สอช. ขบวนเมืองและขบวนชนบท ตัวแทนขบวนองค์กรชุมชน และเจ้าหน้าที่ พอช. (ปฏิบัติการชุมชน และปฏิบัติการที่อยู่อาศัย) หารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ  โดยมีมาตรการออกเป็น 3 ระยะ 1) ระยะเร่งด่วน สำรวจปัญหาความต้องการในการช่วยเหลือ ข้าว อาหาร น้ำดื่ม เทียนไข ไฟฉาย ที่เป็นการช่วยเหลือเยียวยาเร่งด่วน 2) ระยะกลาง หลังน้ำลด สำรวจข้อมูลความเสียหาย เพื่อจัดทำโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัย 3) ระยะฟื้นฟู บูรณาการข้อมูล และความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งคณะประสานงานฯ จะทำการเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชน ทั้งเมืองและชนบท และเจ้าหน้าที่ในแต่ละจังหวัดที่ประสบภัยพิบัติ จัดตั้งศูนย์ประสาน...