playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

สภาองค์กรชุมชนตำบลกู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด นำท่องเที่ยวโดยชุมชน อนุรักษ์โบราณสถาน พัฒนาท้องถิ่น พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ แอ่งอารยธรรมเขมร ศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย การนับถือพระศิวะเป็นมหาเทพ สู่ความเชื่อปัจจุบัน ผี พุทธ พราหมณ์ ตามวิถีชุมชน ชาวทุ่งกุลา จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวบ้านเรา เรานึกถึงแต่สถานที่สำคัญๆระดับประเทศ จังหวัดใหญ่ๆ สถานที่ น้ำตก ภูเขา ทะเล หัวเมือง เมืองเก่า เมืองหลวง เมืองนอกต่างประเทศ  หรือแม้แต่ด่านชายแดนที่มีการค้าขาย เราไปมองแต่ภาพลักษณ์ที่มีชื่อเสียงโฆษณาผ่านสื่อ ทีวีช่องหลัก หนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์ใหญ่ระดับประเทศ  ย้อนมามองดูรอบบ้านเรา เมืองไทยของเราบ้าง รอบชุมชนจังหวัดของเราเองมีอะไรบ้าง แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน นั้นคืออะไร ? การสืบค้นหาอัตลักษณ์ การค้นหาของดีชุมชนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การ...
กาญจนบุรี:  ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก พอช.ร่วมหน่วยงาน ภาคี มอบบ้านพอเพียงพี่น้องเมืองกาญจน์ รวม  186  ครัวเรือน  ย้ำเป็นเครื่องมือสร้างความร่วมมือของหน่วยงาน สร้างบ้านได้มากกว่าคำว่าบ้าน           วันที่ 14 มิถุนายน  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี กองพลทหารราบที่ 9  มลฑลทหารบกที่ 17 จ.กาญจนบุรี แกนนำชุมชน ร่วมกันมอบบ้านพอเพียงชนบท จ.กาญจนบุรี ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ จำนวน 186 ครัวเรือน จาก17 ตำบล           นายธีรพงศ์  พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการภาคกลางและต...
พอช./ จัดอบรมผู้นำชุมชนริมคลองริมคลองลาดพร้าว-บางซื่อ- เปรมประชากรคึกคัก  ผู้นำชุมชนเข้าร่วมประมาณ 100 คน  ปลัดกระทรวง พม.แนะผู้นำชุมชนยึดหลัก ‘10 ก’ เช่น มีแกนนำที่เข้มแข็ง  กำหนดเป้าหมายของชุมชน มีกลไกการจัดการ ฯลฯ  เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสุดท้าย  คือ “คืนความสุขให้คนคลอง คืนสายคลองให้เมือง”ระหว่างวันที่ 17-18  มิถุนายน  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง  จัดโครงการ ‘การพัฒนาอบรมผู้นำชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนริมคลองลาดพร้าว บางซื่อ คลองเปรมประชากร’   ที่ห้องประชุมสถาบันฯ มีผู้นำชุมชนจากสายคลองลาดพร้าว  คลองบางซื่อ  เปรมประชากร  ประมาณ 40 ชุมชนเข้าร่วมอบรม  รวมทั้งหมดประมาณ  100   คน ...
  วันนี้(15 มิ.ย.2560) เวลา 09.00 น.ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมไพบูลย์วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยมีนายแก้ว สังข์ชู ,นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก ประธานอนุกรรมการร่วม ได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้นำขบวนองค์กรขุมชน ทุกภาคของประเทศไทย และหน่วยรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมร่วมเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนากองทุนสวัสดิการขุมชน ซึ่งมีวาระประชุมในการรายงานผลการดำเนินงานสวัสดิการชุมชนตำบล ประจำเดือนพฤษภาคม 2560  รายงานผลการอนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 2560 รายงานความคืบหน้า การเสนอร่างพระราบัญญัติส่งเสริมสถาบันการจัดการสวัสดิการของชุมชนตำบล  แนวทางประสานความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแมืองแห่งชาติ เพื่อหนุนเสริมงานพัฒนาขบว...
วันนี้(17/06/2560)เวลา 09.00 น.สำนักงานภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก ร่วมกับ สำนักเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมขนและภาคี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) จัดเวทีประชุมคณะยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก เพื่อวางทิศทางการทำงานร่วมกันในการวางยุทธศาสตร์การขับเคลือนงานสวัสดิการชุมชนของภาคฯ ในการประชุมมีวาระการประชุมร่วมกันเพื่อระดมความคิด ในการออกแบบการทำงานร่วมกัน ดังนี้ คือ การรายงานผลการดำเนินงานสวัสดิการชุมชนจังหวัด /ภาค/ชาติ หารือเวทีความร่วมมือ"สวัสดิการชุมชนกับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ,รายงานความคืบหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสถาบันการจัดการสวัสดิการของชุมชนตำบล , แนวทางการประสานความร่วมมือกับสำนักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อหนุนเสริมงานพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน และ หารือเวทีประชุมเชิงปฎิบัติการ ...
วันนี้(15มิ.ย.2560) เวลา 13.00 น. สำนักเชื่อมโยงขบวนองค์กชุมชนและภาคี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) นำโดย นายธนชัย อาจหาญ ผู้จัดการสำนักฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบัณฑิตคืนถิ่น ในการร่วมกันออกแบบทิศทางการทำงานของบัณฑิตที่จบ แล้วไปออกแบบพัฒนาชุมชน และสังคม  ในพื้นที่ถิ่นกำเนิดตนเอง และที่สามารถไปพัฒนาท้องที่ท้องถิ่น  รวมทั้งเป็นต้นแบบการทำงานให้กับชุมชนและเด็กรุ่นใหม่ ในการรักบ้านเกิด พร้อมกันนั้นบัณฑิตคืนถิ่น ที่ผ่านการอบรม ร่วม 4 รุ่น ทีจบมาเล่าสู่กันฟัง แนวคิด แนวทาง  งานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาสังคม แต่ละพื้นที่ของตนเอง กว่า 40 ท่าน ทั้ง4 รุ่น ที่เป็นตัวแทนเข้ามาเล่าสู่กันฟัง แนวคิด รักชุมชน รักพื้นที่ รักบ้านเกิด โดยการใช่ นวัตกรรมทางความคิด สู่การพัฒนาชุมชน ในด้านอาหาร ที่อยู่ วิถีชีวิต การเกษตร การดำเนินชีวิต วัฒนธรรม ฯ...
                วันที่ 15 มิถุนายน 2560   คณะทำงานบ้านพอเพียงตำบลถ้ำพรรณราร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชนจ.นครศรีธรรมราช สมาคมสื่อชุมชน  และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้ หรือพอช. จัดงานมอบบ้านพอเพียง ให้กับผู้แทน 13 ตำบล  ที่ดำเนินโครงการบ้านพอเพียงแล้วเสร็จในจ. นครศรีธรรมราช โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายอัมพร แก้วหนู  ผู้อำนวยการภาคใต้ พอช. นายอำเภอถ้ำพรรณรา   ผู้นำชุมชนนครฯ พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงานกว่า 150 คน ที่หมู่ 10 ตำบลถ้ำพรรณารา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช            นายสุภาพร ปรายราย  ผู้ประสานงานขบวนองค์กรชุมชน จ.นครศรีธรรมราชและผู้นำตำบลถ้ำพรรณา ...
อุบลราชธานี/ วันที่ 14-15 มิถุนายน 2560 คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำปฏิบัติการพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงแรมแสงทอง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีแกนนำจาก 25 อำเภอ ตัวแทนงานประเด็น และภาคีการพัฒนา มาร่วมหารือ ทำความเข้าใจภาพรวมการพัฒนาในจังหวัด แบ่งบทบาทภารกิจการเคลื่อนงานเพื่อไปสู่ราษฎร์บัญญัติที่คนอุบลจะลุกขึ้นมาจัดการตนเอง นายประยุทธ ชุ่มนาเสียว ประธานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึง ความเป็นมาของงานพัฒนาภาคประชาชน และอนาคตต่อไป ในการทองานสานแผ่นดินเพื่อคนอุบลฯ “ข้าวเต็มเล้า ปลาแดกเต็มไห หน่อไม้เต็มกอ กล้วยอ้อยเต็มสวน ขี้วัวขี้ควายเต็มคอก อำนาจชาวบ้านคืนชุมชน” ตนได้ยกร่างปูมเมืองอุบลศรีวนาลัย ภาพรวมเส้นทางการทำงานพัฒนาจากปี 2525-2560 เพื่อทำให้มองเห็นช้างท...