playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

วันที่ 18 ก.ค.2560 เวลา 09.00 น.ห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ชั้น 3 ห้อง 301-302 สำนักเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชนและภาคี ประชุมติดตามรายงานผลโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ รวม 5ภาคใหญ่ 11 ภาคย่อย รวม 52 โครงการ แยกเป็น ภาคใต้ 14 โครงการ งบประมาณ 560,000 บาท ภาคเหนือ 13 โครงการ งบประมาณ 475,000 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 โครงการ งบประมาณ 310,000 บาท ภาคกรุงเทพปริณมณฑลและภาคตะวันออก 6 โครงการ งบประมาณ 290,000 บาท และภาคกลางและภาคตะวันตก 11 โครงการ งบประมาณ 387,450 บาท รวมทั้งสิ้น 52โครงการ งบประมาณรวม 2,022,450 บาท พร้อมกันนี้ทางคณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ รวมกันออกแบบการพัฒนาโครงการฯที่ได้รับงบประมาณ สามารถไปพัฒนากลุ่ม และตำบลในแต่ละจังหวัด แต่ละภาคเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนงานสังคมสู...
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสัมมาชีพชุมชน สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดชุมชน ซึ่งคณะประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและขบวนองค์กรชุมชน ตามแนวทางของการพัฒนาตลาดชุมชนที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งเพื่อยกระดับพื้นที่ที่มีความพร้อมให้ติดอาวุธทางปัญญาด้านการบริหารจัดการตลาดชุมชนอย่างมีระบบ แนวทางสำคัญที่มีการนำเสนอและหารือในที่ประชุมตามประเด็นการเปิดโลกทัศน์ผ่านการเรียนรู้สังคมไทยและสังคมโลก เพื่อชุมชนได้รู้เท่าทันสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างเท่าทัน มีการพิจารณาถึงการนำหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบตลาดของขบวนองค์กรชุมชนให้เป็นระบบ “ตลาดชุมชน 4.0” โดยคณะทำงานร่วมกันออกแบบกรอบแนวทางการดำเนินงานให้มีการได้ศึกษาแนวทางรูปแบบของพื้นที่ประสบผลสำเร...
  ตามที่สำนักข่าวอิสราได้เขียนรายงานเรื่อง   “ตามไปดู 'บ้านประชารัฐ ริมคลอง' ระวังแก้น้ำท่วมไม่ได้ แถมเพิ่มปัญหาหนี้สิน?”   เผยแพร่ในเว็บไซต์www.isranews.org  เมื่อวันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2560และเรื่อง   “หยุดสร้างมา2ปีแล้ว!  คนชุมชนเขตหลักสี่ปูดไส้ในบ้านประชารัฐ-ริมคลองยุค 'บิ๊กตู่' ปัญหาเพียบ”  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560  โดย  Kanokphan Bunkhong  นั้น   เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนยังคลาดเคลื่อน  ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง  นายสมชาติ   ภาระสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ   รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  หรือ ‘พอช.’ จึงขอชี้แจงในแต่ละประเด็นดังนี้          &nbs...
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสัมมาชีพชุมชน สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน ได้จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเป็นการหารือ นำเสนอการดำเนินงานและทบทวนการดำเนินงานร่วมกันของคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ในที่ประชุม ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ ผู้จัดการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสัมมาชีพชุมชน ในฐานะคณะเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้กล่าวถึงกิจกรรมแรกของดำเนินงานภายใต้คณะทำงานชุดนี้ คือ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับพื้นที่รูปธรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน สู่การเชื่อมโยงธุรกิจ วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2560 ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการเริ่มต้นขยับการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบถ...
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา นางสาวรัชรา เอียดศิริพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค (บริหาร)สำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับ งานพัฒนาองค์ความรู้ สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน ได้ลงพื้นที่ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่รูปธรรมในด้านเศรษฐกิจฐานรากและทุนชุมชนด้วยการจัดการร้านค้าชุมชนของตำบลท่าเสาที่ประสบความสำเร็จ เป็นวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน  มีการก่อตั้งศูนย์กระจายสินค้าชุมชน ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน  ศูนย์สาธิตการเกษตร สถาบันการเงินชุมชน ในพื้นที่ดังกล่าวล้วนเป็นความสำเร็จที่สามารถต่อยอด ขยายผล เป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นได้ศึกษาเรียนรู้ถึงรูปแบบกองทุนสวัสดิการชุมชน การรักษาประเพณีวัฒนธรรมในพื้นที่ การ...
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสัมมาชีพชุมชน สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน ได้จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ครั้งที่ 2/2560 ขื้นเพื่อเป็นการรายงานและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ในการนี้ทางคณะทำงานและฝ่ายเลขานุการ ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการวางแนวทางการขับเคลื่อนรวมถึงมีการจัดงานที่สำคัญในประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของขบวนองค์กรชุมชน ซึ่งกิจกรรมที่ขับเคลื่อนในระยะเวลาอันใกล้คือ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนคลัสเตอร์เกษตรอินทรีย์โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โด...
เขตคลองเตย/  กรมบรรเทาสาธารณภัย  มูลนิธิดวงประทีป  เมอร์ซี่   พอช.  ร่วมสนับสนุนสร้างบ้านใหม่ให้ชาวชุมชนริมคลองวัดสะพาน  เขตคลองเตย  ที่ถูกไฟไหม้บ้านเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา  รวม 35 หลังๆ ละ 127,000 บาท  ขณะที่มีชาวบ้านเข้าร่วมสร้างบ้านใหม่ตามโครงการบ้านมั่นคงของ พอช. 15 หลัง                  ตามที่ได้เกิดเหตุไฟไหม้ชุมชนริมคลองวัดสะพาน  ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  เมื่อคืนวันที่  27  มกราคม  2560 ที่ผ่านมา   ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน  56 หลัง  ซึ่งต่อมาหน่วยงานต่างๆ เช่น  มูลนิธิดวงประทีป  ม...
  เมื่อวัน 6-7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานภาคเหนือร่วมกับงานสื่อสารองค์กรและงานพัฒนาองค์ความรู้ จัดเวที Work shop นักสื่อสารจัดการความรู้ชุมชน ภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงแรมสุโขทัยพรเจริญรีสอร์ท อ.กงไกรลาส จ.สุโขทัย  ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยแกนนำตำบลพื้นที่รูปธรรมเศรษฐกิจและทุนชุมชน จำนวน 7 ตำบล  แกนนำตำบลรูปธรรมสภาองค์กรชุมชนและคณะทำงานกลไกขบวนจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้งเจ้าหน้าที่  มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น  40  คน         เนื้อหาเวที Work shop เริ่มต้นช่วงเช้าวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ด้วยการทบทวนความรู้ ความเข้าใจและเครื่องมือในการถอดองค์ความรู้ ความสำคัญของการสื่อสารชุมชน  สื่อสารแล้วเกิดอะไรขึ้น และนำไปสู่อะไรบ้าง  หลักการเขียนองค์ความรู้อย่างง่ายและน่าติดตาม  การเล่า...