playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

“บ้านที่เป็นมากกว่าคำว่าบ้าน สู่ การช่วยเหลือเกื้อกูล เกิดความรักและความเอื้ออาทรต่อกัน”เมื่อเร็วๆนี้  คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาท(คปอ.) และผู้ประสานงานอำเภอวัดสิงห์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมโครงการบ้านพอเพียงชนบท จำนวน 5 ตำบล เขตอำเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท           จังหวัดชัยนาทได้รับการอนุมัติโครงการบ้านพอเพียงชนบท จำนวน 29 ตำบล 227 ครัวเรือน ซึ่งอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท มีตำบลทั้งหมดจำนวน 7 ตำบล ตำบลที่เข้าร่วมโครงการบ้านพอเพียงชนบท จำนวน 5 ตำบล คือ ตำบลวังหมัน  ตำบลบ่อแร่  ตำบลมะขามเฒ่า  ตำบลหนองบัว  ตำบลหนองขุ่น มีการสำรวจครัวเรือนผู้เดือดร้อนทั้งหมดจำนวน  164 ครัวเรือน  ได้รับ...
พอช.ปรับแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองใหม่  โดยผนึกกำลังดึงเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมาเป็นพี่เลี้ยงศูนย์ปฏิบัติการฯ ทั้ง 5 เขต  นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูล  ดึงผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายสร้างระบบการทำงานร่วมในระดับเขตขึ้นมา  เดินหน้าตามเป้าหมายต่อไป                                                                    ...
            ด้วยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. เป็นองค์การมหาชนในการกากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน พอช. เป็นองค์กรภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งสร้างการมีส่วนร่วม และการเรียนรู้ร่วมกันของภาคีการพัฒนาทั้งองค์กรชุมชนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ทั้งในการพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ และการติดตามกากับดูแลโดยองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก           ด้วยถึงวาระที่จะสรรหาคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนชุดใหม่ จึงขอเชิญผู้สนใจ/ผู้เกี่ยวข้องสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาอ...
               ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้ หรือพอช. ร่วมกับคณะทำงานกลุ่มจังหวัด 4  กลุ่ม   ได้จัดสัมมนา “ผลการดำเนินงานพัฒนา 6 เดือน ขบวนองค์กรชุมชนภาคใต้”   ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน  และวางแผนพัฒนาในช่วงต่อไป (พฤษภาคม- กันยายน 2560 )  โดยมีผู้เข้าร่วมระชุม 68 คน  ประกอบด้วยผู้นำจากขบวนองค์กรชุมชน 14 จังหวัด  คณะติดตามผลงาน จัดการความรู้และสื่อสารงานพัฒนาของขบวนองค์กรชุมชนภาคใต้ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พอช.สำนักงานภาคใต้ การพัฒนากลไก/โครงสร้างและการจัดขบวนของขบวนองค์กรชุมชน         ในรอบ 6 เดื...
                                                                                                          บทความโดย เพ็ญศรี คีรีรอบ           “กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล”   เป็นกองทุนที่ชาวบ้านในแต่ละตำบลร่วมกันจัดตั้งขึ้นมา  และบริหารจัดการกันเอง   โดยนำเงินที่ชาวบ้านร่วมกันสมทบหรือบริจาคเข้ากองทุนฯ มาจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกครบวงจรชีวิตหรือในยามที่เดือดร้อน   ซึ่งต่อมาได้ขยายไปสู่การหนุนเสริมกิจกรรมข...
ขอนแก่น/ 5 พฤษภาคม 2560 นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พอช. บรรยายหัวข้อ “ความสำคัญเรื่องกองทุนชุมชน และแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนในอนาคต” ในการ สัมมนาทบทวนการบริหารจัดการกองทุนเมือง/กองทุนรักษาดินรักษาบ้าน ที่จัดโดยสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ณ สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน จ.ขอนแก่น เพื่อสรุปบทเรียน กองทุนเมือง และกองทุนรักษาดินรักษาบ้าน ทบทวนเกณฑ์การช่วยเหลือ และระบบการบริหารจัดการกองทุนรักษาดินรักษาบ้าน รวมทั้งกำหนดทิศทาง แนวทางพัฒนากองทุนเมือง และกองทุนรักษาดินรักษาบ้านในอนาคต โดยมี ตัวแทนกองทุนเมือง 35 เมือง สอช.ภาคอีสาน ภาคีท้องถิ่น นักวิชาการ อนุกรรมการภาคอีสาน และเจ้าหน้าที่ พอช. เข้าร่วมประชุมประมาณ 160 คน นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา กรรมการผู้ท...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อเกิดการขับเคลื่อนได้จริง และมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมธนารักษ์ สมาคมสถาปนิกสยาม เครือข่ายสถาบันการศึกษา คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ขบวนชุมชน และเจ้าหน้าที่ พอช. เข้าร่วม   นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก รองผู้อำนวยการ พอช. กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญเ...
พอช.แตรียมปรับการทำงานเชิงรุกหลังตัวชี้วัด 4 เรื่องไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจะจัดทีมปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน ครอบคลุมทุกสำนัก เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดตามเป้าหมายที่วางไว้ ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ทำข้อตกลงตัวชี้วัดกับรัฐบาล จำนวน 10 ตัวชี้วัด  ได้แก่ 1) จำนวนสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ได้รับการจัดตั้งเพิ่มขึ้น 2)จำนวนตำบลที่มีแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและมีการเชื่อมโยงแผนกับหน่วยงานต่างๆ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3)จำนวนจังหวัดที่มีแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของภาคประชาชนระดับจังหวัด ที่ได้รับการบรรจุเป็นแผนของหน่วยงานท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐ 4)จำนวนตำบลที่มีการยกระดับการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนดำเนินงานให้มีคุณภาพ 5)จำนวนตำบลที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 6) จำนวนครัวเรือนของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท...