playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

พอช. ภาคกลาง-ตะวันตก  เร่งประสานภาคีร่วมพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี  เตรียมเปิดแนวรุกกับแผนปฏิบัติการเชิงลึก   แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี   ให้ผู้เดือดร้อน  486  ครัวเรือน           ตามนโยบายแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สงวนหวงห้ามของรัฐ การไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 และ  คทช. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) เพื่อสำรวจจัดทำข้อมูลที่ดินดำเนินการคัดกรองเกษตรกร จัดตั้งกลุ่มหรือสถาบันเกษตรกร ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และจัดที่ดินให้ผู้ไม...
นายสุพัฒน์ จันทนา ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พอช. กล่าวในงานสัมมนา “ปัญหาการพัฒนาชุมชน : ชุมชนท้องถิ่นใต้ขอบฟ้าอุษาคเนย์ ครั้งที่ 5” หัวข้อ “สวัสดิการสังคมสู่สังคมสวัสดิการและกระบวนการจัดการความเสี่ยงของกองทุนสวัสดิการชุมชนอีสาน” 8 พฤษภาคม 2560 ที่จัดโดย สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เครือข่ายนักวิจัยท้องถิ่นอุดรธานี สกว. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน Focus on the Global South สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชนเทือกเขาเพชรบูรณ์ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน และทรัพยากร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน โดยกล่าวว่า สังคมสวัสดิการ คือระบบการจัดสวัสดิการต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคี เอกชน และภาคชุมชน ซึ่งในส่วนของการจัดสวัสดิ...
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 07.00 น. สภาองค์กรชุมชนตำบลไร่โคก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลไร่โคก  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภาเด็กและเยาวชนตำบลไร่โคก กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไร่โคก ชาวบ้านทั้ง 6 หมู่  ชลประทาน ทหาร ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) และเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน จ.เพชรบุรี  ปลูกต้นไม้ริมคลองชลประทานตลอดแนวตำบลไร่โคก ตามโครงการส่งเสริมแนวพระราชดำริปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและวันต้นไม้แห่งชาติ (วันที่ 10 พฤษภาคม 2560)   ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ การจัดกระบวนการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม สร้างกระบวนการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่ เศรษฐกิจชุมชน ตามแผนพัฒนาจั...
มหาสารคาม/ 8 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เครือข่ายนักวิจัยท้องถิ่นอุดรธานี สกว. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน Focus on the Global South สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชนเทือกเขาเพชรบูรณ์ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน และทรัพยากร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน จัดสัมมนา “ปัญหาการพัฒนาชุมชน : ชุมชนท้องถิ่นใต้ขอบฟ้าอุษาคเนย์ ครั้งที่ 5” เพื่อเปิดมุมมอง สะท้อนความคิด ให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดประชุมเชิงวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน และให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์ของชุมชน นโยบายรัฐด้านการพัฒนาชุมชน และปัญหางานพัฒนาชุมชนของไทย และประเทศในภูมิภาคอาเซียน นางเตือนใจ ดีเทศน์ ป...
กรณีมีการเผยแพร่ข้อความในเฟ๊ซบุกส์  “นสพ.บูรพา” เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา   มีข้อความระบุว่า  “งานซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ ม.2 ต.วังกระโจม อ.เมือง จ.นครนายก  จากโครงการสภาองค์กรชุมชน ต.วังกระโจม  เหมือนมีการเล่นพรรคเล่นพวก  บ้าน (ในรูป) เลขที่ 90/4  ต.วังกระโจม  อ.เมือง จ.นครนายก  เป็นบ้านหนึ่งที่ชำรุดทรุดโทรมมากๆ  แต่ไม่มีรายชื่อที่ต้องซ่อมแซม (เหมือนตกสำรวจ)  ส่วนบ้านบางหลังติดแอร์ 2 ชั้นก็ยังได้ของมาซ่อมแซมกัน  ในวงเงินค่าของหนึ่งหมื่นแปดพันบาท  อย่างเช่น  บ้านไม่มีเลขที่ได้สิทธินี้  คือบ้านนางสำรวย  สายสิงห์  และบ้านนางสมจิตร  เขม้นกิจ  โดยการตรวจสอบรายชื่อครั้งนี้ ให้ผู้ใหญ่บ้าน ต.วังกระโจมเป็นผู้สำรวจรายชื่อบ้านที่ต้องการซ่อมแซ...
           ตรัง/พอช.ภาคใต้ถอดบทเรียนกองทุนรักษาดินรักษาบ้าน   พบปัญหาสมาชิกส่งเงินเข้าร่วมสมทบเข้ากองทุนน้อย โดยมีสมาชิกกองทุนรวม 2,903 ครัวเรือน จากจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงในภาคใต้ทั้งหมด 20,970 ครัวเรือน  หรือมีสมาชิกเพียง 12  %  เนื่องจากสมาชิกไม่เห็นความสำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนจึงไม่เข้าร่วม  ที่ประชุมเสนอแนวทางแก้ไขตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับชาติ  เช่น ฟื้นฟูกลุ่มออมทรัพย์  ขยายฐานสมาชิกให้เต็มที่  สร้างความรับรู้และเข้าใจแก่สมาชิก  ฯลฯ เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2560  ที่โรงแรมตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  หรือ พอช. สำนักงานภาคใต้ จัดสัมมนากองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงในเรื่องที่อยู่อา...
        คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจสมัคร หรือบุคคล เครือข่ายองค์กรชุมชน องค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2560 ทั้งนี้เปิดรับสมัครและเสนอชื่อ ระหว่างวันที่ 15 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2378-8300 ต่อ 8207 ,  8231 ...
คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาท(คปอ.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ร่วมจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพตำบลเศรษฐกิจและทุนชุมชนตำบลกุดจอก ที่ดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน “เที่ยวบ้านเพื่อน เยือนวิถีชีวิตชุมชนวัฒนธรรม ภูมิปัญญาลาวครั่งตำบลกุดจอก”วิเคราะห์ยกระดับพื้นที่ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 25 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมืองบ้านกุดจอก  อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท คุณยายซ้อง จบศรี เล่าว่าประวัติ “บ้านกุดจอก” ประชาชนเดิมอาศัยอยู่หลวงพระบางได้อพยพมาอยู่ในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย  ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์  เพื่อการประกอบอาชีพและหาถิ่นฐานที่เหมาะกับการอยู่อาศัย  เมื่อเดือนสาม  ปีระกา  พ.ศ. 2427  กองขุนศรี ผู้นำลาวครั่งได้ยกครอบครัวและกลุ่มคนลา...