playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

วันนี้ (27 ก.ค.) เวลา 9.00 น. ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  คณะกรรมการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  ประมาณ 120  คน  ได้ร่วมกันจัดพิธีถวายคำปฏิญาณ  และถวายพระพรชัยมงคล  แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา (วันที่ 28 กรกฎาคม 2560)  โดยนายสมพร  ใช้บางยาง  ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  ได้เปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  รัชกาลที่ 10  และถวายความเคารพ  หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดได้ร่วมกันถวายคำปฏิญาณ  ถวายพระพรชัยมงคล  ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี   และลงรายมือชื่อเข้าร่วมพิธีดังกล่าว     นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ยังร...
ขอนแก่น/ 25 กรกฎาคม 2560 คณะอนุกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมครั้งที่ 7/2560 ณ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พิจารณาโครงการบ้านมั่นคงชนบท ปี 2560 รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานไตรมาส 1-3 ตามตัวชี้วัด 10 ด้าน ของสำนักงานภาคฯ, ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กับพอช. ความคืบหน้ากองทุนสวัสดิการผู้นำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเรื่องอื่นๆ สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฏหมาย ซึ่งสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ดำเนินการยึดคืนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ทั้งสิ้น 28 พื้นที่ ใน 8 จังหวัด เนื้อที่รวม 28,512 ไร่ เพื่อนำมาพัฒนาแปลงที่ดินโดยการจัดโซนที่ดินทำกิน และโซนที่อยู่อาศัย จัดสรรให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ยากจน ด้อย...
ขบวนองค์กรชุมชน และภาคประชาสังคม ร่วมกับ พมจ. สุราษฎร์ธานี และ พอช. จัดประชุมนัดแรก เพื่อทำความเข้าใจและวางแผนเตรียมจัดเวทีขับเคลื่อนจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภาคประชาชน เพื่อเสนอต่อรัฐในการจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้กับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรหรือแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองเพียงลำพัง โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคีหนุนเสริม              เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และภาคประชาสังคม ร่วมกัน พมจ. สุราษฎร์ธานี และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ในการจัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจและออกแบบวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาข้อมูลสู่การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินทั้งจังหวัดโดยพลังประชาชน  ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...
  ขอนแก่น/ 24 กรกฎาคม 2560 สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายสำนักวิจัยและวิชาการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับภาคีวิชาการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคประชาสังคม จัดประชุมพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายกิจกรรมร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อประสานความร่วมมือ กำหนดแนวทางการทำงานร่วม และข้อเสนอต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภาคอีสาน ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โดยมีตัวแทนจากสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายและสำนักวิจัยและวิชาการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ศูนย์ศึกษาและประสานงานสิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, นักศึกษาคณะนิติศา...
กรุงเทพฯ/ บริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ (บสก.)หรือ BAM ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  จัดหาที่ดิน  3 แปลง  ในย่านมีนบุรีและนนทบุรี  เนื้อที่รวม  6 ไร่เศษ ราคา 20 ล้านบาทเศษ  รองรับชาวบ้าน  140  ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำในคลองลาดพร้าว  โครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งเจ้าพระยา และชาวบ้านที่ถูกเอกชนไล่ที่  วันที่ 25  กรกฎาคม  เวลา  14.30   น.  ที่อาคารสำนักงานใหญ่  บริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ‘บสก.’ หรือ ‘BAM’ (Bangkok Commercial Asset  Management Public Company  Limited) เขตบางรัก  กรุงเทพฯ มีการแถลงข่าว “ความร่วมมือระหว่างบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหา...
มิติใหม่ของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก ขยับเคลื่อนสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายของขบวนองค์กรชุมชน ในการยกระดับพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจชุมชน ชูจุดดี คัดจุดเด่น เน้นจุดยืนบนพื้นวิถีวัฒนธรรมนำการท่องเที่ยวโดยชุมชน เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชนร่วมกับสำนักงานภาค ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับพื้นที่รูปธรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน สู่การเชื่อมโยงธุรกิจ ที่โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ พัทยา จังหวัดชลบุรี ด้วยการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ได้จับมือภาคีเครือข่าย อย่างเช่น องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  เครือข่ายชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตพื้นที่พิเศษ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  บริษัท ประชารัฐรักส...
9 ปี นับจากการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน สู่สถาบันการเงินชุมชน เกิดการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ มีการดูแลสวัสดิการ 9 ด้าน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เชื่อมโยงหน่วยงาน สร้างเศรษฐกิจระดับตำบลให้ชุมชนอยู่ดีกินดี มีอาชีพ มีรายได้ ที่ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย            ในอดีตที่ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ก็ไม่ต่างไปจากพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ ที่เราจะเห็นภาพชายชุดดำขี่มอเตอร์ไซค์วิ่งเข้าวิ่งออกตามตรอกซอกซอยในหมู่บ้าน เพื่อตามเก็บหนี้เก็บดอกจนเป็นที่ชินตาของคนทั่วไป แต่ปัจจุบันที่ตำบลแห่งนี้แทบจะไม่มีชายชุดดำขี่มอเตอร์ไซค์มาปรากฏให้เห็นอีกแล้ว ไม่มีปรากฏการณ์นายทุนมาข่มขู่จะยึดบ้านจะยึดนา โดยอาศัยสัญญาจดจำนองที่ไม่เป็นธรรม การเรียกเก็บดอกเบี้ยสุดโหด ร...
เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสาขาการเกษตรและส่งเสริมสหกรณ์ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ร่วมหารือพูดคุยแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรไทย ในการสร้างแนวคิดจิตสำนึกในการรักบ้านเกิดของคนรุ่นใหม่ โดยใช้ระบบการเชื่อมต่อทางโซเชียลมีเดีย การทำงานผ่านระบบกลุ่ม เครือข่าย ทางโชเชียลมีเดีย อาทิ กลุ่มไลน์ เฟสบุค และกลุ่มต่างๆ ในการส่งเสริมประกอบการยุคใหม่ ผ่านกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ชื่อว่า " คนกล้าคืนถื่น" ที่มีความรู้หลากหลายทางการศึกษาและอาชีพ ที่ไม่จำเป็นจบการศึกษาด้านการเกษตร ที่หลากหลายอาชีพที่มีความสนใจในการเกษตร ที่สำนึกรักบ้านเกิด ในการกลับมาบ้านเพื่อดำเนินการทำเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรในการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยผ่านการทำงานร่วมกัน และการหารือร่วมกัน ในการออกแบบ และส่งเสริมเกษตรของไทย โดยลดคำหมิ่นและค่านิ...