playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการทำพิธีลงเสายกบ้านมั่นคงเกาะมุกด์ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมี พล.อ.สุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ธรณีพิบัติ เป็นประธานในพิธี โดยมี นายโฮกัน บีจองแมน ตัวแทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน นายเกรียงศักดิ์ ทะเลลึก แกนนำชาวบ้านแห่งบ้านเกาะมุกด์ กล่าวว่า  บ้านเกาะมุกด์  มีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 400 หลังคาเรือน ประชากรเกือบ 2,000 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อยู่ในที่ดินตนเอง เอกชน และที่ดินรัฐ ทุกคนรู้จักกันเกือบหมด อาศัยอยู่ร่วมกันแบบเครือญาติ ชาวบ้านประกอบอาชีพประมงเรือเล็ก เลี้ยงปลาในกระชัง และการเพาะเลี้ยงหอยมุกด์ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเกาะ เพราะมุกด์ของที่นี่เป็นมุกดี สวยงาม และมีราคาแพง หลังจากเกิดคลื่นยักษ์สึนามิขึ้น ทำให้ชา...
     วันที่ 21 มี.ค. ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกันในการแก้ปัญหาและสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนแออัด ผ่านโครงการบ้านมั่นคง ณ ชุมชนร่วมสามัคคี เขตวังทองหลาง กทม.   ...
       ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.) ครั้งที่ 3/2549 วันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา มีโครงการของศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ  ภาคประชาชน (ศตจ.ปชช.) ที่ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติ จำนวน 3 โครงการ รวม 185 ล้านบาท ประกอบด้วย 1. โครงการจัดสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนและท้องถิ่นแบบบูรณาการ จำนวน 75 ล้านบาท 2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อการดำรงชีวิตและการทำมาหากินอย่างมั่นคง จำนวน 75 ล้านบาท 3. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน/องค์กรการเงิน จำนวน 35 ล้านบาท      นอกจากนั้นมีรายงานผลการดำเนินงานของประเด็นแผนชุมชนในช่วงเดือนมีนาคม 2549 นั้น ได้มีการนำแผนที่ชุมชนดำเนินการบูรณาการกับแผนของท้องถิ่น จำนวน 819 ตำบล รวม...
     เวลา 10.30 น. วันที่ 20 มีนาคม 2549 บนเวทีประชาธิปไตยของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แกนนำชุมชนบ้านน้ำเค็มได้ขึ้นเวทีสนทนาเกี่ยวกับนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน   ...
      ชุมชนเข้มแข็ง รากฐานของการเมืองสมานฉันท์      ในเวทีสังคมสนทนาเรื่อง “การเมืองสมานฉันท์” ที่วิทยาลัยการจัดการทางสังคมจัดร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และหน่วยงานภาคีอีกหลายองค์กร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลประสบการณ์ ในการสร้างสรรค์การเมืองระดับท้องถิ่นขององค์กรชุมชน โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโสและนักคิดคนสำคัญของสังคมไทย ได้ปาฐกถาในประเด็นสำคัญ ซึ่งสรุปได้ 3 ประการ คือ 1. ความสมานฉันท์ต้องเกิดจากควา...
     เมื่อต้นเดือน มีนาคม 2549 ที่ผ่านมา เครือข่ายอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ลาว 9 หมู่บ้านได้ร่วมกันจัดมหกรรมรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ลาวและเลี้ยงผีขุนน้ำขึ้น ณ. บ้านแม่โถ ต. แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย โดยมีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนแจ องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นแม่เจดีย์ใหม่ สถานีตำรวจเวียงป่าเป้า หน่วยจัดการต้นน้ำ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาองค์ความรู้การจัดการป่าต้นน้ำแม่ลาว และเครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ลาว เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ...
     ผลการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการบ้านมั่นคง ครั้งที่ 1/2549 วันพุธที่ 22 เดือนมีนาคม 2549 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผลการอนุมัติงบประมาณพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในโครงการบ้านมั่นคง มีดังนี้ ...
     น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดเผยว่า วันที่ 29  มีนาคมนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จะดำเนินการลงนามทำบันทึกความร่วมมือ หรือ MOU กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) โดย บสท.จะสนับสนุนการจัดหาที่ดินของ บสท.ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง หากชุมชนต้องการซื้อที่ดินดังกล่าว อาจจะขอซื้อในราคาพิเศษ เพื่อก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านมั่นคงต่อไป ...