playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

กลางบนเตรียมจัด “ ติวเข้ม 10 ต. ” ดึงภาครัฐร่วมขบวนงานรับรองสถานภาพฯ      สำนักงานปฏิบัติการภาคกลางตอนบนเตรียมจัดสัมมนา รับรองสถานภาพองค์กรชุมชนหนุนภารกิจสถาบันฯ ดัน 10 ตำบลนำร่อง ดึงภาครัฐเข้าร่วมส่งเสริมขบวนงานองค์กรชุมชน      นายดนัย เพ็ชรสังหาร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน สำนักงานปฎิบัติการภาคกลางตอนบน กล่าว ตามที่สำนักงานภาคฯ ได้รับมอบหมายภารกิจงานด้านการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน ) จึงได้เตรียมจัด สัมมนาการรับรองสถานภาพการเป็นองค์การชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคกลางตอนบน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับแกนนำในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ให้ทราบถึงกลไก ขั้นตอนการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชน รวมถึงร่วมกำหนดแผนดำเนินการร่วมกัน     ...
  “ แปรวิกฤติความยากจน สร้างชุมชนเข้มแข็ง ” โดยขบวน ศตจ.ปชช . จังหวัด      เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมา ศตจ.ปชช. ได้จัดการสัมมนา “ แปรวิกฤตความยากจน สร้างชุมชนเข้มแข็ง” มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในวิสัยทัศน์ แนวทางการดำเนินงานของ ศตจ.ปชช. และทิศทางการขับเคลื่อนงานประเด็นยุทธศาสตร์ รวมถึงนำเสนอรูปธรรมการเชื่อมโยงการทำงานของ ศตจ.ปชช. จังหวัด โดยการเชิญผู้แทน ศตจ.ปชช.จังหวัด และหน่วยงาน/ภาคีเข้าร่วมในการสัมมนา จำนวนประมาณ 700 คน      สาระสำคัญจากการสัมมนาส่วนใหญ่เป็นการเสนอทิศทางภาพรวม ยุทธศาสตร์ แนวทางการดำเนินงานของ ศตจ.ปชช. ทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด รวมถึงเสนอทิศทาง รูปธรรมการขั...
กลางบนเร่งขยายพื้นที่สวัสดิการ อุทัยฯขานรับดัน 11 ต.เข้าร่วม           สำนักงานปฏิบัติการภาคกลางตอนบน เร่งขยายพื้นที่สวัสดิการ เป้า 100 ตำบล จังหวัดอุทัยฯ ขานรับนโยบายภาค นำ 11 ตำบล เข้าร่วมพัฒนาขบวนสวัสดิการ           นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคกลางตอนบน เปิดเผย ตามภารกิจของสำนักงานที่ได้รับมอบให้พัฒนาความเข้มแข็งและขยายพื้นที่เชื่อมโยงเครือข่ายของสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ 9 จังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ ชัยนาท สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ลพบุรี และสระบุรี การพัฒนาสวัสดิการชุมชนและการจัดระบบสวัสดิการในภาคกลางตอนบนนี้ เดิมมีพื้นที่ครูที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันฯ ...
     ในห้วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังสาลวนอยู่กับการแก้ปัญหาความยากจน โดยการถือตัวเลขรายได้เป็นเกณฑ์ ก็มีเรื่องราวหนึ่งผ่านเข้ามานั่นก็คือความรู้ที่ว่าประเทศภูฏาณ เขาวัดฐานะของประชาชนที่ความสุขมวลรวม หรือ GNH โดยยึดถือหลัก 4 ประการคือ การพัฒนาต้องเน้นความเสมอภาค  การดูแลสิ่งแวดล้อม ดูแลวัฒนธรรมและจะต้องมีธรรมาภิบาล      ในขณะที่บ้านเราถ้าใครมีรายได้ได้ต่อปีต่ำกว่า 20,000 บาท ถือว่าเป็นคนจน ซึ่งเรื่องนี้ประมวลดูคร่าว ๆ แล้ว ผู้คนไม่ค่อยจะเห็นด้วยซักเท่าไหร่ จะอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่า “ความจน” เป็นปัญหาสำคัญที่กัดกร่อนชีวิตผู้คนมาเป็นเวลานาน เป็นบ่อเกิดของปัญหาต่าง ๆ อีกมากมาย โดนศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชนหรือ ศตจ.ปชช. จึงเดินหน้าแก้จน ตามทิศทางของตนเองอย...
     นายอัมพร แก้วหนู ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคใต้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. เปิดเผยว่า วันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา พอช.ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก พอช. ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2549 จำนวน 7 โครงการ ประกอบด้วย - โครงการถอดองค์ความรู้หมอพื้นบ้านภาคใต้/สรรพคุณพืชสมุนไพร ฉบับชาวบ้าน เล่มที่ 2 ดำเนินการโดยเครือข่ายหมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน 14 จังหวัดภาคใต้ และสมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้ - โครงการรณรงค์เผยแพร่เสริมสร้างจิตสำนึกภาคใต้ ดำเนินการโดยคณะทำงานนโยบายประชาชนภาคใต้ - โครงการเสริมพลังชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ดำเนินการโดยเครือข่ายชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำ...
     วันที่ 3-4 กรกฎาคมที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคใต้ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปสื่อภาคประชาชน ณ ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการเขต 12 กรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สงขลา เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของภาคประชาชนต่อการปฏิรูปสื่อ และจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปสื่อจากภาคประชาชน ซึ่งมีแกนนำชุมชนจากงานประเด็นต่างๆ ในภาคใต้ ผู้แทนสื่อชุมชน และสมาชิกเครือข่ายวิทยุชุมชนภาคใต้เข้าร่วมราว 50 คน      นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ รักษาการ ส.ว.อุบลราชธานี กล่าวว่า ที่ผ่านมาเราคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง ทำให้รัฐบาลลุแก่อำนาจ ดังนั้นการเมืองต้องมีการตรวจสอบ โดยมีเครื่องมือ 3 อย่าง คือ 1. สื่อมวลชน ซึ่งในสังคมประชาธิปไตยสื่อมวลช...
     เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชนหรือ ศตจ.ปชช. ได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “แปรวิกฤตความยากจนสร้างชุมชนเข้มแข็ง” ขึ้น ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ โดยมี พล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ ผู้แทนส่วนงานราชการต่าง ๆ และผู้แทน ศตจ.ปชช. ประจำจังหวัดนำร่อง 42 จังหวัด ประมาณ 800 คนเข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.ชิดชัย  วรรณสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ หรือ ศตจ.ชาติ เดินทางมาให้นโยบายและเป็นประธานในพิธีปิดสัมมนา      นางพันทิพย์  บุตรตาด  ประธานร่วม ศตจ.ปชช. กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ปัญหาความยากจน  โดยการตั้ง ศตจ.ชาติ และ ศตจ.ปชช. ขึ้นมา เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างสำคัญจากภาคปร...
     วันที่ 29 เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สหกรณ์เคหสถานเมืองใหม่ร่วมใจพัฒนา จำกัด จัดพิธีลงเสาเอกที่ทำการสหกรณ์ฯ โดยมีนายอิม แพหมอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เป็นประธาน นายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการกรุงเทพฯ และปริมณฑล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. และสมาชิกสหกรณ์ฯ ร่วมกันทำพิธีดังกล่าว      นางสาวสุดา รักโคตร เหรัญญิกสหกรณ์เคหสถานเมืองใหม่ร่วมใจพัฒนา จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากสมาชิกสหกรณ์ฯ ซึ่งชื่อชุมชนเดิมคือ ส.พัทยา ประสบปัญหาไล่รื้อมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2547 ก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ดินของการรถไฟชั่วคราว เพื่อรอดำเนินการก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งขณะนี้ชุมชนได้ขอสินเชื่อจาก  พอช. เพื่อซื้อที่ดินจำนวน 5 ไร่ในเขต อบต.แพรกษา ราคาไร่ละ 1....