playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

     เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา เครือข่ายต้นน้ำแม่ลาว 14 หมู่บ้าน 3 ตำบล ได้ร่วมกันจัดงานพิธีบวชป่า สืบชะตาแม่น้ำขึ้น ณ. รอยต่อระหว่างหมู่บ้านห้วยขุนลาวและหมู่บ้านห้วยคุณพระ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมี ผอ.หน่วยจัดการป่าต้นน้ำพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 จังหวัดเชียงราย หน่วยจัดการป่าต้นน้ำแม่ลาว รองศร.ดร.เพ็ญพร เจนกาญกิจ อาจารย์ภาควิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน นายอำเวียงป่าเป้า หน่วยป้องกันรักษาป่าต้นน้ำขุนลาว ชร.6 อุทยานแห่งชาติขุนแจ สถานีตำรวจภูธรตำบลแม่เจดีย์ใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ลาว เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 200 คน        นายอินแหลง ไทยกรณ์ ประธานเครือข่ายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ลาว  เปิดเผยว่า กิจกรรมบวชป่า...
ประธานคณะอนุกรรมการด้านที่ดินศตจ.ประกาศเดินหน้าแก้จนด้านที่ดิน      พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่ดิน ศตจ.ชาติ กล่าวในงานสัมมนา “ ยุทธศาสตร์ ความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินและความยากจน ” ซึ่งจัดขึ้นที่สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2549 ว่า นายกรัฐมนตรีให้ขับเคลื่อนงานแก้ปัญหาความยากจนด้านที่ดินตามแนวทางเดิมต่อ รวมถึงด้านอื่นๆ ด้วย นอกจากนี้พลเอกสุรินทร์ ยังได้กล่าวถึง หลักการจัดการปัญหาที่ดินทำกินมีว่า 4 ข้อ คือ ชอบด้วยกฎหมาย เป็นธรรม มีความเสมอภาค และต้องแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้จริง รวมทั้งกล่าวว่า การสร้างความมั่นคงในที่ดิน หมายถึงการที่ประชาชนมาเป็นหลักร่วมกันจัดการ หน่วยงานเป็นผู้สนับสนุนแต่ที่ผ่านมาที่ดินถูกจัดการโดยรัฐ ไ...
          ขบวนสตรีกลางบนเดินหน้าสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงงานพัฒนาชุมชนจากฐานรากสร้างรูปธรรมที่ชัดเจนภายในภาค เน้นต้องเพิ่มศักยภาพการทำงานของ “ ผู้หญิง ” ให้ทัดเทียม “ ผู้ชาย ”      วันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา แกนนำสตรีของภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี สระบุรี นครสวรรค์ และอ่างทอง จัดสัมมนา “ บทบาทของสตรีภาคลกางตอนบน ” ณ ศูนย์สงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 ( สสว.8 )      นางอร่ามศรี จันทร์สุขศรี แกนนำสตรีจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวในการสัมมนาในครั้งนี้ว่า ปัจจุบันสตรีไทยทุกวันนี้มีบทบาทมากขึ้น ทั้งเรื่องการเมือง และงานพัฒนา ในมุมมองของสังคมไทยก็ได้รับการยกย่องกว่าแต่ก่อน ทั้งนี้ ขบวนสตรีภาคกลาง-บนเองต้องการที่จะผลักดันบทบาทของผู้หญิงให้ชัดเจนขึ้นเนื่องจา...
  เตรียมเสนอผลักดันเป็นนโยบายสวัสดิการระดับประเทศ ธันวาคมนี้      นายสำเริง เสกขุนทด หัวหน้าหน่วยพัฒนาสวัสดิการชาวบ้าน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช.เปิดเผยว่า จากการที่เครือข่ายองค์กรชุมชนทั่วประเทศดำเนินงานด้านสวัสดิการชุมชนโดยการสะสมเงินของสมาชิก หรือเงินจากผลกำไรกองทุนต่างๆ จัดตั้งกองทุนสวัสดิการระดับตำบล ดูแลสมาชิกในตำบลทุกเพศทุกวัย ครบวงจรชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย โดยปัจจุบันมีจำนวน  191  กองทุนนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง กว้างขว้างมากขึ้น จึงกำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในระดับจังหวัด ที่จะวางแผนขยายกองทุน โดยประสานความร่วมมือกับภาคีและส่วนราชการในจังหวัดให้ทำงานร่วมกัน คาดว่า จะสามารถจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเพิ่มอีกประมาณ 1,000 กองทุนในปี 2550      หัวหน้าหน่วยพัฒนาส...
     เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา มูลนิธิฮักเมืองน่าน ได้จัดงานสืบชะตาหลวงพลิกฟื้นชีวิตหลังวิกฤตน้ำท่วมขึ้น ณ. ลานโพธิ์ลานไทร วัดอรัญญาวาส ตำบลเวียงใน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีเครือข่ายครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดน่าน เครือข่ายเกษตรและโรงเรียนชาวนา เครือข่ายเยาวชนฮักเมืองน่าน สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเอดส์ เครือข่ายออมทรัพย์และสวัสดิการภาคประชาชน เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานรัฐ สถานศึกษา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมจัดงานครั้งนี้กว่า 1,000 คน      พระครูพิทักษ์นันทคุณ ที่ปรึกษามูลนิธิฮักเมืองน่าน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากวันที่ 18-23 กันยายน 2549 ที่ผ่านมา พื้นที่จังหวัดน่านได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมอย่างรุนแรง จนชาวบ้...
     นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี นางวิไลพร สวัสดิภาณิชย์ ยินดี เต็มใจในการสนับสนุนเครือข่ายผู้หญิงภาคตะวันตก เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 เครือข่ายผู้หญิงเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาคตะวันตกได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มาเป็นประธานและได้ปาฐกถาในหัวข้อ “ผู้หญิงกับการพัฒนาในสังคมปัจจุบัน” ซึ่งเน้นบทบาทผู้หญิงในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวเป็นอันดับแรก และให้เป็นแรกผลักดันและกำลังใจให้กับผู้ชาย อีกทั้งต้องเรียนรู้เท่าทันกับสังคมภายนอกและเป็นผู้นำได้เท่ากับชาย และต้องมุ่งหาคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรมมาร่วมกันทำงาน     อีกทั้งมีการสะท้อนมุมมอง โดยเชิญ อ.อุษา เทียนทอง อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง กับนางสาวบุณยืน ศิริธรรม นักพัฒนาจากชุมชน ...
     พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการโปรดเกล้าแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อดำเนินงานด้านนิติบัญญัติ ทางสมาชิก สนช.หลายท่านที่มีประสบการณ์ทำงานกับเครือข่ายองค์กรชุมชน อาทิ  นายสุริชัย   หวันแก้ว ,นายประยงค์ รณรงค์,นายชบ ยอดแก้ว และ นางมุกดา อินต๊ะสาร เป็นต้น มีความเห็นร่วมกันว่า ที่ผ่านมาปัญหาของประชาชนบางด้าน ยังไม่ได้รับนำไปสู่การแก้ไขเท่าที่ควร อีกทั้งยังมีกฎหมายต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาคประชาชน เช่น เรื่องปัญหาที่ดินซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของคนจำนวนมาก ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดนำไปแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง สมาชิก สนช.กลุ่มนี้ซึ่งเบื้องต้นมีอยู่ประมาณ 12 คน จึงมีแนวคิดที่จะนำปัญหาของประชาชนไปสู่การแก้ไขโดยกา...
     ตามที่ นายพิชัย รัตนพล ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้ขอลาออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2549 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2543 ทางคณะกรรมการสถาบันฯ ที่เหลือ จึงได้เลือกให้ นายประสิทธิ์ ตันสุวรรณ กรรมการสถาบันฯ ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว      อนึ่ง นายอภิชาต พวงสำลี กรรมการสถาบันฯ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการสถาบันฯ อีกหนึ่งท่าน ขณะที่นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันฯ ก็ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง เพื่อไปรับหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้วยเช่นกัน ...