playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

          น.ส.สมสุข  บุญญะบัญชา  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 493 ล้านบาท  เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างสันติสุขใน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการแก้ปัญหา 3 กลุ่ม คือ การแก้ปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยของคนจนในเมือง หรือโครงการบ้านมั่นคง การแก้ปัญหาชาวประมงพื้นบ้าน และการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของคนจนในชนบท โดยเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ต้นปี 2550 นั้น ตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา ได้ดำเนินงานลุล่วงเป็นที่น่าพอใจ         โดยโครงการบ้านมั่นคงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเป้าหมาย 5,500 ครอบครัว มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแด...
         อนุกรรมการที่ดินศจพ.เร่งสร้างต้นแบบรูปธรรมการแก้ปัญหาที่ดินในภาคเหนือ ผลักดันกระบวนการแก้ปัญหาระดับพื้นที่ และส่วนกลาง พร้อมของบประมาณปี 2551 รองรับการทำงาน ด้านตัวแทนชุมชนเสนอออกกฎหมายโฉนดชุมชนแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ดินอย่างยั่งยืน         เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2550 คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.) จัดประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดการปัญหาที่ดินแบบบูรณาการครบวงจร ณ ห้องภูมิระพี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่          การประชุมครั้งนี้ เสนอให้กรณีปัญหาที่ดินในพื้นที่เขตป่า มีกรณีต้นแบบในการแก้ไขปัญหาได้แก่...
       น.ส.สมสุข บุญญะบัญชาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดเผยว่า ในปี 2550 ที่สถาบันจะได้รับงบประมาณเพิ่มจากรัฐบาลเป็นงบกลางปี จำนวน 326.6 ล้านบาท เพื่อนำไปอุดหนุนการดำเนินงานของภาคชุมชน จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น จำนวน 200 ล้านบาท มีพื้นที่เป้าหมาย 3,000 ตำบล โครงการพัฒนาความร่วมมือและประสานงานกับเครือข่ายองค์กรภาคเอกชน จำนวน 5ล้านบาท เพื่อนำร่องสภาองค์กรชุมชนจำนวน 150 ตำบล โครงการสนับสนุนการแก้ปัญหาที่ดินโดยชุมชนเป็นแกนหลัก จำนวน 61.6 ล้านบาท เป้าหมายดำเนินการ 244 อำเภอ และโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนในการแก้ปัญหาความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 60 ล้านบาท       ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวอีกว่า การเสริมสร้าง...
          นักวิชาการระบุการเมืองแบบตัวแทน สร้างระบบกินรวบขาดธรรมาภิบาล ไม่สามารถแก้ปัญหาชาวบ้านที่ซับซ้อนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ และเป็นที่มาของการรัฐประหาร สภาองค์กรชุมชนเป็นทางออกแก้ปัญหาประชาธิปไตยแบบตัวแทน แนะอปท.กฎหมายสภาองค์กรชุมชนทำให้พ้นจากการครอบงำของมหาดไทย ไม่ขัดแย้ง ไม่ซ้ำซ้อนทางอำนาจการปกครอง ย้ำตัดเนื้อหาอีกไม่ได้ เพราะทำให้ส่วนย่อยสุดของสังคมไทยได้มีส่วนร่วมทางการเมือง          วันที่13 มิ.ย.เมื่อเวลา 13.00 น. อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยสังคม คณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิสสาธารณสุขแห่งชาติ มูลนิธิชุมชนไท มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม วิทยาลัยการจัดการทางสังคม และ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน จัดเวทีนโยบา...
          สำนักวิจัย ABAC โพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. ประจำปี 2549 ที่ผ่านมา โดยสำรวจงานบริการ 3 งาน ได้แก่ โครงการบ้านมั่นคง โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน และโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน จากจำนวนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 220 ตัวอย่าง โดยผลความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการเท่ากับ 4.24 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.0 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 84.54        สำหรับความพึงพอใจต่อโครงการบ้านมั่นคง ประชาชนกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจร้อยละ 86.4  โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 85.8 พึงพอใจ และโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนพึงพอใจร้อยละ 80.8 โดยทั้ง 3 โครงการ ผู้รั...
          รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ เข้าพบนายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่อาคารรัฐสภา เพื่อยื่นรายชื่อนักวิชาการจำนวน 300 คน ที่ร่วมกันลงนามสนับสนุน ร่าง พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ... พร้อมขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เร่งรัดผลักดันร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมาบังคับใช้ เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติที่สนับสนุนให้องค์กรชุมชนเข้มแข็ง และเป็นหลักในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ อีกทั้งจะเป็นการสร้างการเมืองฐานรากให้มีความมั่นคง โดยใช้ประชาธิปไตยทางตรงด้วย         ด้านนายสน รูปสูง เลขาธิการสมัชชาองค์กรชุมชนแห่งประเทศไทย หรือ สอท. กล่าวว่า ขณะนี้เกิดความสับสนเรื่องการผลักดันร่างพระราชบัญญัติ...
          แถลงการณ์สอท.ระบุ ความเห็นส่วนตัวของ รมช.พม.ไม่ทำให้เจตนารมณ์เปลี่ยน ยืนยันแน่วแน่ในเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และพัฒนาท้องถิ่น เดินหน้าชี้แจงประชาชน และสร้างพื้นที่รูปธรรม เลขาฯสอท.ระบุหากเจตนารมณ์กฎหมายถูกเปลี่ยนจะร่วมกันคว่ำกฎหมายฉบับนี้ในสภา           สมัชชาองค์กรชุมชนแห่งประเทศไทย(สอท.)ออกแถลงการณ์ยืนยันเจตนารมณ์เดินหน้าร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน แถลงการณ์ระบุ คำสัมภาษณ์สื่อมวลชนของนพ.พลเดช ปิ่นประเทศ รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ที่ว่า “สังคมยังไม่มีความพร้อมจึงไม่ควรออกกฎหมายนี้...น่าจะออกเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี”              สอท.ขอชี้...
          แกนนำชุมชนกลางบนเร่งขยับขบวนแก้ไขปัญหาที่ดินและที่ทำกิน เน้นสร้างพื้นที่รูปธรรม รวมพลังแก้ปัญหา พร้อมหาแนวทางพัฒนาขบวนจังหวัดเชื่อมสู่ระดับภาค           นายทิสาปาโมกข์ ปรึกษากิ่ง คณะกรรมการภาคกลางตอนบน ให้ข้อมูลหลังการประชุมขบวนงานแก้ไขปัญหาที่ดินและที่ทำกินของภาคกลางตอนบน ในวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมรุ่งอรุณฟิชชิ่งปาร์ค จ.สิงห์บุรี ว่า “ ขณะนี้ขบวนงานแก้ไขปัญหาที่ดินและที่ทำกิน ของภาคกลางตอนบนกำลังเร่งหาแนวทางร่วมในการพัฒนาขบวน ซึ่งได้ระดมปัญหาที่มีในแต่ละพื้นที่พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านโครงสร้างของคนทำงานที่ไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐหรือแม้แต่ตัวชุมชนเอง ทำให้ลำบากในการติดต่อประสานงาน ขาดความไว้เนื้...