playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาทมีการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาความยากจนภาคประชาชนและพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนเริ่มตั้งแต่ปี 2540 โดยมีแนวทางหลักในการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและ ขับเคลื่อนงานผ่านกลไกจังหวัด โดยใช้ชื่อว่า  คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาท ( คปอ.จ.ชัยนาท ) มีเป้าหมายหลักให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง กำหนดอนาคตตนเอง  “กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี สุขภาพดี หนี้ลด ”  มียุทธศาสตร์สำคัญในการเคลื่อนงานดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1     พัฒนาศักยภาพแกนนำ(พัฒนาคน) ยุทธศาสตร์ที่ 2     การพัฒนาระบบข้อมูล ยุทธศาสตร์ที่ 3     พัฒนาพื้นที่รูปธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4     การสื่อสารสู่สาธารณะ ยุทธศาสตร์ที่ 5  &...
 (หมายเหตุ : เนื้อหามาจากการบรรยายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  “การจัดทำทิศทางและแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560–2564”   วันที่ 30 มิถุนายน – 1กรกฎาคม  2560   ณ  โรงแรมมารวย  การ์เด้น  ถนนพหลโยธิน  แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร) บรรยายโดย ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย สิ่งแรกที่ต้องการให้พี่น้องทราบ  คือ  การอัพเดทสถานการณ์ภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องการขับเคลื่อนงานพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง หรือ  Area Base ซึ่งแม้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดในเรื่องนี้ นั่นแสดงว่าแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ควรจะเป็น ขอเริ่มการพูดคุยด้วยการพูดเรื่องระบบงบประมาณแบบ Area Base         &nbs...
หนองบัวลำภู/ 6 กรกฏาคม 2560 งานวิชาการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มจังหวัด สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตาม ตรวจทาน และนำเข้าข้อมูลในระบบโปรแกรม ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฏาคม ณ ห้องประชุมโรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภูโดยมีกองเลขานุการขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดวัฒนธรรมภาษาภูผา หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย เลย บึงกาฬ และกลุ่มจังหวัดสนุก สกลนคร นครพนม และเจ้าหน้าที่ พอช.เข้าร่วมประมาณ 40 คน ไชยา พลขาง หัวหน้ากลุ่มจังหวัด กล่าวว่า การจัดเวทีในครั้วนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำความเข้าใจความสำคัญการจัดระบบงานข้อมูลที่จะเป็นฐานในการพัฒนา เป็นการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำรายงานการพัฒนาระดับจังหวัดทบทวนระบบงานข้อมูล โปรแกรม และการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยกองเลาขาฯจังหวัดจะ...
กรุงเทพฯ/โรงแรมมารวย :  พอช.จัดสัมมนา ‘การจัดทำทิศทางและแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานสถาบันฯ พ.ศ.2560-2564’  คึกคัก  มีผู้เข้าร่วมงาน 140 คน  นำเสนอ 4 แผนยุทธศาสตร์  ทั้งที่อยู่อาศัย  สภาองค์กรชุมชน  เศรษฐกิจและทุนชุมชน  สวัสดิการชุมชน   ‘สมสุข  บุญญะบัญชา’ เสนอ 5 ประเด็นงานพัฒนา และต้องเชื่อมโยงการทำงานเป็นเครือข่ายเพื่อให้เกิดพลัง  นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย                 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2560   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ‘การจัดทำทิศทางและแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2560–2564’  ที่โรงแรมม...
สุรินทร์/ 3-4 กรกฎาคม 2560 คณะทำงานพัฒนาศักยภาพแกนนำภาคอีสาน จัดเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำระดับตำบล กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์/เจริญราชธานีศรีโสธร โดยมีตัวแทนแกนนำจากจังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ และยโสธร เข้าร่วมงานประมาณ 90 คน ณ ห้องประชุมมูลนิธิพัฒนาอีสาน อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ และวางแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาตำบล สังคม เจริญทรัพย์ ประธานร่วมคณะอนุกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พอช. กล่าวว่า การทำงานต้องรู้จักตนเอง ประเทศ และโลก จะทำให้เรารู้ว่าจะเดินไปทางไหน หากเข้าภาวะเศรษฐกิจโลก ก็เข้าใจชุมชน ก็จะรู้จักตัวเอง และรู้ภารกิจตัวเองคืออะไร เราคือนักพัฒนาอาชีพ หรืออาชีพนักพัฒนา 2 คำนี้คนละความหมาย เจตนารมณ์ของ พอช. ต้องการให้พี่น้องลุกขึ้นมาแก้ปัญหาตนเอง ลุกขึ้นมาจัดการตนเองทั้งใ...
คณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงฯ มีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาบ้านมั่นคงทั้งเมืองและตั้งคณะทำงานชุดเล็กร่วมกลั่นกรองโครงการ พร้อมอนุมัติงบประมาณพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท และงบสนับสนุนขบวนชุมชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัย ร่วม 15 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน ครั้งที่ 8 / 2560 ณ ห้องประชุม 301 – 302 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ พอช. เข้าร่วมกว่า 40 คน ในการประชุมดังกล่าวมีวาระพิจารณา 3 เรื่องใหญ่ ประกอบด้วย การให้ข้อเสนอแนวทางเบื้องต้นต่อการจัดทำทิศทางและแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ พอช. ในช่วง พ.ศ. 2560 – 2564 การเสนอปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาและพิจารณาโครงการบ้านมั่นคง และการพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงกา...
สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  “การจัดทำทิศทางและแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560–2564”  วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม  2560   ณ  โรงแรมมารวย  การ์เด้น  ถนนพหลโยธิน  แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร ทิศทางการขับเคลื่อนงานในอนาคตของ พอช. (ข้อเสนอและความเห็นจากเวทีสัมมนา) ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ พอช. ต้องออกแบบการดำเนินการเพื่อให้ถึงเป้าหมายรวม โดยแผนยุทธศาสตร์ พอช. 2560-2564  จะกำหนดเป้าหมาย 2 ประเด็น คือ 1) เสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง และ 2) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างการพัฒนาประเทศ  โดยใช้วิธีการทบทวนข้อจำกัดยุทธศาสตร์เดิม และการประมวลผล/ประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อนำมาสู่การกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การขับเคลื...
มหาสารคาม/ 30 มิถุนายน 2560 สภาฮักแพงเบิ่งแญงคนมหาสารคาม ร่วมกับโครงการปัญญาสาธารณะ (Mahasarakham forum) ศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวทีโสเหล่เข้มข้นเพื่อคนมหาสารคาม ตอนที่ 1 “นโยบายสาธารณะกับชีวิตคนมหาสารคาม” ณ ห้องประชุม D-413 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อร่วมกันหารือถึงนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับคนมหาสารคาม และบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากทั้งข้าราชการบำนาญ, สภาฮักแพงเบิ่งแญงคนมหาสารคาม, ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดมหาสารคาม, เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, วิทยุชุมชนเสียงจากชุมชนคนหมาสารคาม, สภาฮักแพงฯอำเภอกันท...