playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 น. สภาองค์กรชุมชนต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี จัดเวทีบูรณาการแผนตำบลเพื่อเตรียมแผนพัฒนาตำบลร่วมกับหน่วยงานต่างๆในตำบลอย่างมีส่วนร่วม ประกอบด้วย อบต. ไร่โคก, ทีมฝ่ายบริหาร ผู้นำทุกหมู่บ้านของตำบลไร่โคกและภาคีองค์กรต่างๆ   เครดิตยูเนียนไร่โคก, รพ.สต. ไร่โคก , โรงเรียนบ้านแหลมทอง, กศน. อ.บ้านลาด, ปลัดอำเภอบ้านลาด, ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน ต.ไร่โคก ร่วมระดมสมองเพื่อการบูรณาแผนตำบล เพื่อเป็นเวทีการพูดคุยของกลุ่มองค์กรต่างๆ ภายในตำบลและเครือข่ายอื่นๆ เข้าด้วยกัน จนได้ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลไร่โคก รายละเอียดต่อไปนี้ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตรได้มาตรฐาน อาหารมีความปลอดภัย     1.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐานและลดต้นทุนก...
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภษคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา บึงกุย (สะดืออีสาน) ณ ศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ เศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนตูม ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม การประชุมเชิงปฏิบัติการท่องเที่ยวโดยชุมชนอีสานกลาง ขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่น โดยความร่วมมือ มหาลัยศิลปากร มหาลัยขอนแก่น มหาลัยมหาสารคาม มหาลัยราชภัฏมหาสารคาม และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)องค์การมหาชน "สะดืออีสาน" หรือ "จุดศูนย์กลางของภาคอีสาน" บึงกุย  เป็นแหล่งบึงหนองน้ำขนาดใหญ่มีพื้นที่ ๒,๐๐๐๐ กว่าไร่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติระบบนิเวศน์วิทยา เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่ดีที่สุดมี กุ้ง หอย ปู ปลา นานาชนิด และพิเศษมีพื้นที่เกาะทางธรรมชาติอีก ๗ ไร่เศษ เป็นที่อยู่อาศัยของ นก หนู เต่า สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ  สถานศึกษามหาลัย หน่วยงานท้องถิ่น ชาวบ้านโพนตูม หมู่ ...
            เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คณะยุทธศาสตร์ภาคประชาชนจังหวัดอ่างทองจัดเวทีสร้างความเข้าใจและจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ณ หอประชุมอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะมีการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเต็มพื้นที่ 73 ตำบลภายในปี 60 ซึ่งจังหวัดอ่างทองมีพื้นที่เหลืออีก 2 ตำบล คือตำบลจำลองและตำบลวังน้ำเย็น ที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแสวงหา           เวทีเริ่มต้นด้วยนางปราณี จันทวร คณะทำงานยุทธศาสตร์ภาคประชาชนจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์และได้รับเกียรติจากนางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอแสวงหา กล่าวเปิดเวทีพร้อมทั้งกระตุ้นให้แกนนำชุมชนที่เข้าร่วมรับฟังทำความเข้าใจเพราะสภาองค์กรชุมชนตำบลจะเป็นประโยชน์กับคนในพื้นที่ตำบลอย่างมาก...
มหาสารคาม/ 12 พฤษภาคม 2560 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบล 3 จังหวัด มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ และสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พอช. จัดเวที “สรุปบทเรียนคลัสเตอร์ข้าวอีสาน” ณ บ้านสวนซุมแซง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสรุปการดำเนินงานการทำเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2559 กำหนดทิศทางขยายผลการทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายคลัสเตอร์ข้าวปี 2560 โดยมีตัวแทนจากสภาองค์กรชุมชนตำบล เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เข้าร่วมประมาณ 40 คน  สันติ แก้วพิมพ์ สภาฮักแพงจังหวัดมหาสารคาม ทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานคลัสเตอร์ข้าวอีสาน นั้นก็คือกลุ่มสภาองค์กรชุมชนที่ทำงานในเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบเดียวกัน มีทิศทางเป้าหมายคล้ายๆ กัน ซึ่งเป็น 1 ใน 4 คลัสเตอร์ ที...
บุรีรัมย์/ 15 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเวทีสัมมนากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุน ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ หน่วยงาน เครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประมาณ 400 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัด บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี นายวุฒิพงษ์ เหลืองอุดมชัย รองประธานคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นทบทวนการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์ สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของกอง...
สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา       สืบเนื่องจากมติเห็นชอบของคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานรากที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560   โดยการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางการทำงานของคณะฯ ในการวางแผนปฏิบัติการ การติดตามผล ประเมินผลและการรายงานผลในการทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและทุนชุมชนนั้นต้องมีกระบวนการจัดการที่เป็นระบบโดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ภาคประชาชนและประชาสังคม ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นชุดคณะ...
อุบลราชธานี/ 13 พฤษภาคม 2560 องค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดเจริญราชธานีศรีโสธร ที่ประกอบด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร ประชุมกลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแลกเปลี่ยนการทำงาน และหารือแผนการทำงานไตรมาส 3 โดยมีตัวแทนขบวนองค์กรชุมชน 4 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ พอช.ภาคอีสาน เข้าร่วมประชุมประมาณ 32 คน นายวิรัตน์ สุขกุล ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า การทำงานเชื่อมโยงระดับกลุ่มจังหวัดเจริญราชธานีศรีโสธร วันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของกลุ่มนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเนื้องานในกลุ่มจังหวัด การเล่าสู่กันฟังถึงการเคลื่อนงานพัฒนาของแต่ละจังหวัด และหารือถึงแผนงานที่รับงบประมาณสนับสนุนจาก พอช. ว่าทำงานไปถึงไหน อย่างไร และรวมถึงงา...
เมื่อเร็วนี้ๆ ที่ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ได้มีการจัดงานแถลงข่าวการมอบบ้านพอเพียง 191 หลัง ในพื้นที่ 14 ตำบล  ให้แก่ผู้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยที่ โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานในการแถลงข่าว ผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี  กล่าวว่า  การจัดงานมอบบ้านพอเพียงจะมีขึ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นี้ ที่ตำบลห้วยไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น.  โดยจะมีการมอบป้ายบ้านและมอบบ้านในโครงการ “บ้านพอเพียง”  จำนวน 191 หลังคาเรือน  ในพื้นที่ 14 ตำบล ให้กับผู้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้เรียนเชิญพลตำรวจเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาเป...