playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

วันนี้(7/08/2560) เวลา 13.30 น. ห้องประชุมอาจารย์ไพบูลย์วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน "ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต้นแบบ ตามข้อตกลงความร่วมมือ 4 หน่วยงาน นำโดย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, กรมพัฒนาชุมชน ,สสส.  และ สถาพัฒนาองค์กรุมชน" โดยมี นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นประธานในที่ประชุม ในการประชุมหารือวางแผนงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต้นแบบ ในการดำเนินการขั้นตอนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต้นแบบ กลไกการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต้นแบบ แผนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต้นแบบ และกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต้นแบบ รวมทั้งในที่ประชุมร่วมกันออกแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการยกร่าง คู่มือ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต้นแบบ ในที่ประชุมได้เสนองานการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต้นแบบ รวม 5 ภาค กว่า 44 พื้...
1 สิงหาคม 2560 คณะประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน จากการมีมิติแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พอช. ที่ประกอบด้วยตัวแทน สอช. ขบวนเมืองและขบวนชนบท ตัวแทนขบวนองค์กรชุมชน และเจ้าหน้าที่ พอช. (ปฏิบัติการชุมชน และปฏิบัติการที่อยู่อาศัย) หารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ  โดยมีมาตรการออกเป็น 3 ระยะ 1) ระยะเร่งด่วน สำรวจปัญหาความต้องการในการช่วยเหลือ ข้าว อาหาร น้ำดื่ม เทียนไข ไฟฉาย ที่เป็นการช่วยเหลือเยียวยาเร่งด่วน 2) ระยะกลาง หลังน้ำลด สำรวจข้อมูลความเสียหาย เพื่อจัดทำโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัย 3) ระยะฟื้นฟู บูรณาการข้อมูล และความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งคณะประสานงานฯ จะทำการเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชน ทั้งเมืองและชนบท และเจ้าหน้าที่ในแต่ละจังหวัดที่ประสบภัยพิบัติ จัดตั้งศูนย์ประสาน...
กาญจนบุรี/ พอช.ร่วมกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนสร้างบ้านมั่นคงชนบทที่ ต.สิงห์  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี  ในที่ดิน สปก. 6  ครัวเรือนแรก  ครัวเรือนละ 2.5 ไร่  จากทั้งหมด  389 ครัวเรือน  โดยอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยครัวเรือนละ 40,000 บาท  นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยง  เรียนรู้  และวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีส่วนร่วม  ขณะที่กระทรวงเกษตรสนับสนุนให้ชาวบ้านเลี้ยงแพะเนื้อเป็นอาชีพ  ครัวเรือนละ 32 ตัว  ตั้งเป้าภายใน 6 เดือนจับแพะขายได้           ตามที่รัฐบาล  โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกคำสั่งตามมาตรา 44  ที่  36/2559  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2559   เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการคร...
มหาสารคาม/ 1 สิงหาคม 2560 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเวทีประชุมสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการสัมมนา  ต่อเนื่องมาจากเมื่อวาน ณ ห้องประชุมโรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสรุปบทเรียนการทำงาน และกำหนดแนวทางการทำงานในอนาคต    นายแก้ว สังข์ชู คณะกรรมการสถาบันฯ ผู้นำขบวนองค์กรชุมชนภาคใต้ กล่าวให้ความคิดเห็นว่า ปัจจุบันเราอย่าหนีโลกความเป็นจริง และไม่จินตนาการเกินความเป็นจริง ปัจจุบันความเป็นชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง และมีทั้งที่เป็นเรื่องโอกาสและข้อจำกัด โอกาสที่เกิดขึ้นในทางนโยบายต่างๆ หลายเรื่อง รัฐธรรมนูญ งบประมาณในอนาคต ที่ต้องขึ้นมาจากข้างล่าง ไม่ว่านโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 หลายอย่างนับเป็นโอกาสแต่องค์กรชุมชนจะต่อเชื่อม...
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เครือข่ายเศรษฐกิจและทุนชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีจัดเวที เสวนาเพื่อหาแนวทางสร้างความร่วมมือในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการพูดคุยและมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๒๐๐ คน  ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเครือข่ายได้กำหนดประเด็นสำคัญที่ขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่ ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ ตลาดชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งทุกประเด็นมีความจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างยิ่ง ขับเคลื่อนโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง และสร้างความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน โดยกำหนดเป้าหมายในการที่จะสร้างความสุขสุขที่ยั่งยืนในท้องถิ่นร่วมกันโดยใช้การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชนของกลุ่มต่างๆในตำบล แต่อย่างไรก็ตามในการทำงานพั...
มหาสารคาม/ 31 กรกฎาคม 2560 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเวทีประชุมสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 - 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีคณะอนุกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะทำงานพัฒนาศักยภาพผู้นำ คณะทำงานติดตามประเมินเสริมพลัง คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล และคณะทำงานบ้านมั่นคง คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ผู้บริหารสถาบันฯ และเจ้าหน้าที่ พอช. จากส่วนกลาง และสำนักงานภาคฯ เข้าร่วมการประชุม เพื่อสรุปบทเรียนการทำงาน และกำหนดแนวทางการทำงานในอนาคต โดยมีศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศปส.มข.) ร่วมเป็นทีมวิทยากรจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนพูดคุย อาจารย์สังคม เจริญทรัพย์ ประธานคณะอนุกรรม...
วันนี้(3/08/2560) เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 303 ร่วมประชุมหารือการจัดทำเครืองมือประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยมี คุณสิน สื่อสวน ผอ.ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับตัวแทนคณะอนุกรรมการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ,สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ร่วมหารือในการจัดทำเครืองมือประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อการวางแผนทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมและธรรมาภิบาลของกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อ 1.การนำองค์กรด้วยหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล 2.การทำแผนส่งเสริมพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล 3.การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียง 4.การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้านสุจริต  5.การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้านจิตอาสา 6.การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการส่งเสริ...
มหาสารคาม/ 26-27 กรกฎาคม 2560 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ พอช.อีสาน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและประเมินเสริมพลังขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสู่การจัดการตนเอง” ณ บ้านสวนซุมแซง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งมีทีมติดตามประเมินภายในจากจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการติดตามเสริมพลังการทำงานของขบวนองค์กรชุมชนในแต่ละจังหวัด โดยมีอาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อาจารย์ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ และอาจารย์นิรันดร คำนุ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นที่ปรึกษาในการให้ความรู้ และร่วมออกแบบจัดกระบวนการติดตามเสริมพลังให้กับกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์   อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื้อหาการพูดคุยใน 2 วันนี้ ทีมงานจะมาช่ว...