playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

    ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. เป็นองค์การมหาชน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นองค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.๒๕๔๒ ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน พอช.เป็นองค์กรภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกันของภาคีการพัฒนา ทั้งองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ทั้งในการพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ และการติดตามกำกับดูแล โดยองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก             ด้วยถึงวาระที่จะสรรหาคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนชุดใหม่ จึงขอเช...
ราชบุรี/  พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว  รมว.พม.เป็นประธานมอบบ้านพอเพียงชนบทให้ประชาชนที่ยากจนเดือดร้อนในจังหวัดราชบุรีรวม 191 ครัวเรือน  และเตรียมช่วยเหลืออีก 520  ครัวเรือนในปีต่อไป  เผยเป้าหมาย 5 ปีทั่วประเทศ  รวม  352,000 ครัวเรือน  ตั้งเป้าปีนี้  9,000 ครัวเรือน   สร้างไปแล้ว 2,131 หลัง  ผอ.พอช.ย้ำให้ชุมชน  ท้องถิ่น  และผู้เดือดร้อนเป็นแกนหลักในการแก้ปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัย ตามที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย  โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  หรือ “พอช.” จัดทำโครงการ “บ้านพอเพียงชนบท” ขึ้นมาในปี 2559   มีเป้าหมายซ่อมสร้างบ้านเรือนประชาชนในชนบทท...
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงราย  ร่วมกับเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนอำเภอแม่สาย  และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ ร่วมจัดเวที “สานพลังการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย” ณ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ โดยมีนางสาวอุบล  เจริญกิจนะ  รองนายกเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  กล่าวต้อนรับผู้แทนเครือข่ายสภาองค์กรุมชนอำเภอแม่สาย  และกล่าวเปิดประชุมโดยพัฒนาการอำเภอแม่สาย ปัจจุบันอำเภอแม่สายได้มีการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนทุกตำบลเต็มอำเภอ 8 ตำบล ประกอบด้วย เทศบาลตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลหเวยไคร้ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ตำบลเกาะช้างตำบลศรีเมืองชุมตำบลบ้านด้ายตำบลโป่งผา และตำบลโป่งงามซึ่งการจัดเวทีฯ ในวันนี้ทำให้สามารถพัฒนาศักยภาพของสภาองค์กรชุมชนในการขับเคลื่อนสู่ก...
เมื่อเดือน เมษายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนภาคส่วนที่อยู่ในขณะนั้น มาประชุมอย่างน้อยภาคส่วนละ ๑ คน และนับจำนวนหุ้นได้น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวนหุ้นทั้งหมด ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นแต่ละภาคส่วนต้องประชุมปรึกษาหารือในภาคส่วนของตน เพื่อแต่งตั้งรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมภาคส่วนละ ๑ คนเพื่อลงมติในเรื่องต่างๆ และออกเสียงลงคะแนนการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  โดยแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารบริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  ดังนี้ ๑. นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบร...
    ประกาศรับสมัครและขอเชิญเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเพื่อเข้ากระบวนการสรรหาผู้แทนองค์กรชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนพุทธศักราช ๒๕๖๐             ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. เป็นองค์การมหาชน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นองค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.๒๕๔๒ ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน พอช.เป็นองค์กรภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกันของภาคีการพัฒนา ทั้งองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครั...
  เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาท(คปอ.) ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนและกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยกรด ร่วมจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพตำบลเศรษฐกิจและทุนชุมชนตำบลห้วยกรด ที่ดำเนินกิจกรรมกลุ่มอาชีพและแปรรูป วิเคราะห์ยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจและทุนชุมชน อย่างมีส่วนโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ เทศบาลตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท           นางปราณี สอนเปรม ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยกรด กล่าวว่า นานมาแล้ว มีพระธุดงค์เดินทางจากทิศเหนือเพื่อไปนมัสการพระพุทธบาท   จังหวัดสระบุรีให้ทันก่อนวันเพ็ญเดือน 3  ซึ่งเป็นเทศกาลนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีและจะมีพระธุดงค์มาจากทั่วสารทิศ พระธุดงค์กลุ่มนี้ได้มาปักกลดชายป่าริมทุ่งหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งม...
รศ.เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ขับเคลื่อน “สังคมสูงวัย” สร้างความเข้าใจความหมายแก่เครือข่ายต่าง ๆ ที่ดำเนินงานเรื่องสังคมสูงวัย  ผู้เข้าร่วมได้รับชมวีดีทัศน์ คนลำสนธิไม่ทอดทิ้งกัน จังหวัดลพบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย อำเภอโคกม่วง จังหวัดลพบุรี และพื้นที่ที่มีจุดเด่นเรื่องผู้สูงอายุ ได้แก่ ตำบลโคกม่วง จังหวัดพัทลุง, เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  พร้อมแลกเปลี่ยนสถานการณ์การทำงานและสรุปแผนการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัยในระดับพื้นที่ อาจารย์กรรณิการ์  บรรเทิงจิตร กล่าวปิดท้ายว่า วันนี้มีเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนและสภาองค์กรชุมชนเข้าร่วม ซึ่งยังต้องขับเคลื่อนงานสังคมสูงวัยในระยะต่อไป  ถือเป็นการยกระดับการทำงานที่กว้างขวางมากขึ้น     ...
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาท(คปอ.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) และสภาองค์กรชุมชนตำบลเที่ยงแท้ ร่วมจัด เวทีเรียนรู้ “กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลอย่างมีส่วนร่วม” ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยมีตำบลที่มาร่วมเรียนรู้จำนวน 4 ตำบล และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง 6 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท           นางชนัดดา  ชนะสกุลนิยม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้  กล่าวว่า การจัดทำแผนพัฒนาตำบลที่ท้องถิ่นได้ดำเนินการทำนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ จึงอยากเห็นแผนการแก้ไขปัญหาในด้านการพัฒนาคุณภา...