playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา มีการประชุมเครือข่ายสวัสดิการภาคเหนือ 15 จังหวัด  ณ ห้องประชุมสำนักงานภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ คณะทำงานจังหวัดและเจ้าหน้าที่พอช. จำนวน 45 คน  วัฒนธรรมที่น่ารักของการประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ทำกันมาตลอด  คือ “ฮอมกัน”  การนำอาหารจากแต่ละบ้านมาแบ่งปันมากินข้าวร่วมกัน  ณ วันประชุม เวทีการประชุมช่วงเช้า มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสวัสดิการ นางมุกดา  อินต๊ะสาร และนายธนชัย อาจหาญ ผู้จัดการสำนักเชื่อมโยงฯ และนายธนภณ  เมืองเฉลิม ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคเหนือ  มีรายลละเอียดการประชุม  ดังนี้  1)ความคืบหน้า (ร่าง)พรบ.สวัสดิการ   2)ความร่วมมือกับศูนย์คุณธร...
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะกรรมการพัฒนาเกาะพะลวย ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาปรับปรุงซ่อมที่อยู่อาศัยบ้านเกาะพะลวย ม.6 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีคณะกรรมการชุมชน ชาวบ้านและ ผช.ผอ.ศปก.พพล. พลังงานจังหวัด และผช.ผอ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำผู้ว่าราชการจังหวัดดูบ้านพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมอ่าว 1 ตามโครงการบ้านมั่นคงพร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจ และความมั่นใจได้ในการดำเนินการโครงการบ้านมั่นคง  ชาวบ้านทั้ง 3 อ่าว และแวะดูสถานที่ตั้งศูนย์ปฎิบัติการพัฒนาเกาะพะลวยส่วนหน้า (ศปก.พพล.ส่วนหน้า)ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม  ณ สถานีอนามัยบ้านเกาะพะลวย พ้รอมได้สั่งการให้สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีหาแนวทางทำบ้านตัวอย่างโ...
วันที่ 17 สิงหาคม 2560   เครือข่ายสวัสดิการชุมชนจ.ภูเก็ต  จัดงาน “สมัชชาสวัสดิการชุมชน  ร้อยขบวนชุมชนคนภูเก็ต “  ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้  อ.เมือง จ.ภูเก็ต    เพื่อยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนสู่สวัสดิการสังคม และพัฒนายุทธศาสตร์ภูเก็ตเกาะสวรรค์ ของขบวนองค์กรชุมชนจ.ภูเก็ต  โดยมีนายนรภัทธ ปลอดทอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเป็นประธานเปิดงาน  พร้อมผู้นำสวัสดิการชุมชน  เครือข่ายองค์กรชุมชนในจังหวัด  ผู้บริหารพอช. และหน่วยงาน ร่วมงานกว่า 700 คน          นายนรภัทธ ปลอดทอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ได้กล่าวกับผู้ร่วมงานสมัชชาว่าฯ     ต้องการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้สวยงามและน่าอยู่ด้วยมือและใจของพว...
วันนี้(11 สิงหาคม 2560) เวลา 09.00 น. ห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 301-302 กรุงเทพฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชน ครั้งที่ 5 /2560 นายสังคม เจริญทรัพย์ และคุณสมสุข บุญญะบัญชา  อนุกรรมการฯประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯทีมาจากตัวแทนภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคของประเทศไทย งานพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ร่วมกันประชุมและแลกเปลี่ยนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน วางกรอบ ออกแบบการทำงาน และการกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันในการทำงานการพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม  รวมทั้งการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชน ทุกภาค ทุกพื้นที่ ทุกตำบล ทุกชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารจัดการตนเอง สู่ชุมชนเข้มแข็ง โดยใช้พื้นที่ของชุมชน เป็นตัวตั้ง ในการจัดการทำงานชุมชน เพื่อเป็นสั...
ขบวนชุมชนจังหวัดเชียงรายและลำปางร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดเวทีการจัดทำแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งจังหวัดในระยะเวลา 5 ปี เป็นครั้งแรก โดยบูรณาการทำงานร่วมกันของขบวนชุมชนจากหลายประเด็นงาน และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและในจังหวัด เมื่อวันที่ 14 – 15 สิงหาคมที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2560 ที่สหกรณ์เคหสถานล้านนา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ขบวนองค์กรชุมชนบ้านมั่นคงจังหวัดเชียงรายร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. จัดเวทีทำความเข้าใจและร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่ พร้อมกำหนดวิสัยทัศน์ และกำหนดยุทธศาสตร์การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดเชียงราย จากการวิเคราะห์พื้นที่ของขบวนชุมชนพบว่าในจังหวัดมีจุดแข็ง คือ มีแกนนำที่เข้มแข็ง มีกลุ่มองค์กรที่หลากหลายและมีการรวมตัวแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน รวมถึงมีรูปธรรมการแก้ไขปัญห...
กรุงเทพฯ :  พอช.จับมือ 6 หน่วยงานร่วมพัฒนาระบบบัญชีสหกรณ์บ้านมั่นคงทั่วประเทศ  เนื่องจากที่ผ่านมาสหกรณ์ฯ ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทำบัญชี  ทำให้ไม่สามารถทำบัญชีและงบการเงินได้  ตั้งเป้าสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์บ้านมั่นคงทั่วประเทศ  400 สหกรณ์  ให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี  มีความโปร่งใส  สามารถนำข้อมูลบัญชีไปใช้บริหารจัดการสหกรณ์และสามารถส่งงบการเงินให้ตรวจสอบได้                 วันที่  9   สิงหาคม  เวลา 13.30 น.  ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  มีพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU.) ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์...
เนื่องจากเหตุการณ์อุทุกภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดทางภาคอีสาน ทำให้พี่น้องประชาชนมากมายได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก กลุ่มดนตรีสร้างสรรค์เพื่อสังคม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จึงรวมตัวกันไปเปิดหมวก ถือกล่องเพื่อขอรับบริจาคเงินในสถานที่ท่องเที่ยวในย่านถนนนวมินทร์ ตลาดนัดหัวมุม เป็นระยะเวลา 3 วัน           และภายในวันนี้ทางกลุ่มดนตรีสร้างสรรค์เพื่อสังคมได้มีการมอบเงินผ่านพลโท ชนาธิป บุญนาค เสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารบก และนายสมชาติ ภาระสุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ ร่วมเป็นประธานในการรับมอบ โดยยอดเงินรับบริจาคทั้งหมดจำนวนเป็นจำนวนเงิน 24,355 บาท เพื่อที่จะดำเนินการส่งมอบให้พี่น้องทางภาคอีสานในการใช้ประโยชน์ต่อไป              &nb...
  วันนี้(9 สิงหาคม2560) เวลา10.00 น. ห้องประชุมดรุณีวิถี ชั้น 2 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านราชวิถี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคม จัดประชุมคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์ และศึกษากฏหมายสวัสดิการชุมชนในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 ในที่ประชุมได้มีการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล พร้อมด้วยเรืองเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง คือ เรื่องการปรับปรุงกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน 2. เรื่องการปรับปรุงองค์ประกอบคำสั่งคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์และศึกษากฏหมายสวัสดิการชุมชน พร้อมกันนั้นในที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนร่วมกัน...