playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

001.jpg

วันนี้ (3 ก.พ. 61) เวลา 13.00 น. สำนักงานภาคเหนือร่วมจัดพิธีบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาชุมชน ระหว่างคณะทำงานเมืองพัฒนาคุณภาพชีวิต ภาคเหนือ กับเครือข่ายภาคีบ้านมั่นคง ณ เทศบาลเมืองอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


002.pngนางมณีพรรณ โคตรบุตร ผู้แทนคณะทำงานโครงการเมืองพัฒนาคุณภาพชีวิตภาคเหนือ กล่าวว่า สำนักบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองขึ้น เมื่อเดือน ก.พ. 2560 สำหรับให้ชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองใช้เป็นเครื่องมือในการขยายฐานงานพัฒนา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ขบวนองค์กรชุมชนเมืองได้มีการดำเนินกิจกรรมที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลากมิติ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในเมืองโดยให้ทุกภาคส่วนโดยการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ รวมถึงเกิดการเชื่อมโยงภาคีในการพัฒนาและคิดค้นกิจกรรมการพัฒนาเมืองในด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดกลไกการทำงานระดับเมือง/ระดับเครือข่าย ที่มีการทำงานที่ต่อเนื่อง และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการของชุมชนในระดับเมือง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นชุมชน/เครือข่ายในเมือง กลุ่มคนจนที่เข้าไม่ถึงการพัฒนา ผู้เดือดร้อนในเมือง

“โครงการนี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อยกระดับการทำงานของเครือข่ายองค์กรชุมชนในระดับเมืองอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างชุมชนในเมืองให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกมิติที่มากกว่าคำว่าบ้านและเชื่อมโยงกับท้องถิ่น และภาคีพัฒนาต่างๆ เดิมเมื่อก่อนเราทำแต่โครงการบ้านมั่นคงเพียงอย่างเดียว พอเราสร้างบ้านเสร็จแล้ว เราจึงเริ่มหันมามองเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องอาชีพ เรื่องปากท้องของชาวบ้าน โดยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีงบประมาณให้ 3 ส่วน คือ งบประมาณที่โอนลงไปที่จังหวัด 10,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดคณะกรรมการเมืองในแต่ละเมือง หลังจากมีการเปิดเวทีประชุมทำความเข้าใจกันแล้วจะโอนงบประมาณไปให้เมืองเพื่อขับเคลื่อนงาน เช่น เทศบาลนครเมือง เทศบาลนคร มีงบประมาณสนับสนุน 30,000 บาท องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ เทศบาลตำบล สนับสนุน 20,000 บาท เพื่อนำไปทำงานในเมือง เช่น จัดประชุม พิจารณาโครงการ เราจะใช้เงินนี้เป็นเครื่องมือในการให้พี่น้องทำงานในชุมชนร่วมกับภาคีที่มีหลากหลาย เช่น พมจ. สาธารณสุข ครู คณะกรรมการเมืองถือว่าเป็นเวทีกลางให้ผู้เดือดร้อนได้พูดคุยปัญหาร่วมกัน เช่น ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย เยาวชน สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และเรื่องอื่นๆ เรานำมาพูดคุยในเวทีนี้ได้

นอกจากนี้โครงการนี้ยังเปิดเวทีให้คนตัวเล็กตัวน้อย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสที่เข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ของรัฐ ได้มีโอกาสนำปัญหาและความต้องการเข้ามาพูดคุยในเวทีนี้ ดังนั้น โครงการนี้จึงเกิดจากการเสนอปัญหาและความต้องการจากพี่น้องในชุมชน ไม่ใช่ถูกกำหนดโดยคณะกรรมการ และยังเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงพี่น้องทำงานพัฒนาร่วมกันในรูปแบบที่ทำมากกว่าเรื่องบ้าน โดยมีงบประมาณโครงการละไม่เกิน 50,000 รวมแล้วไม่เกิน 500,000 บาทต่อเมือง ซึ่งก็พบว่าบางเมืองใช้เป็นเงินตั้งต้นและมีการต่อยอดจากหน่วยงานในพื้นที่

สำหรับ 12 เมืองที่ทำบันทึกความร่วมมือในวันนี้เป็นพื้นที่ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการแล้ว เมืองละ 500,000 บาท แต่ยังไม่มีการโอนเงินลงไปให้ หลังจากวันนี้แล้วจะมีการโอนเงินลงไปให้ 70 เปอร์เซ็นต์ หรือ 350,000 บาท และต้องดำเนินการเบิกงวดที่ 2 ให้แล้วเสร็จในเดือน เม.ย. 2561

ในปี 2561 มีแผนการทำงานในพื้นที่เมืองอื่นๆ โดยเริ่มจากการสำรวจข้อมูลทั้งเมือง เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมืองตามโครงการบ้านมั่นคงเมือง บ้านมั่นคงชนบท และบ้านพอเพียงชนบท” ผู้แทนคณะทำงานโครงการเมืองพัฒนาคุณภาพชีวิตภาคเหนือกล่าว

006_resize.png

          สำหรับภาคเหนือมีพื้นที่ได้รับงบประมาณโครงการเมืองพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 12 เมือง จาก 9 จังหวัด งบประมาณสนับสนุนรวม 6.6 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก 2) เทศบาลตำบลในเมือง จังหวัดสุโขทัย 3) เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 4) เทศบาลเมืองนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 5) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดสุโขทัย 6) เทศบาลนครเชียงราย 7) เทศบาลเมืองพะเยา 8) เทศบาลเมืองน่าน 9) องค์การบริหารส่วตำบลเหมืองหม้อ จังหวัดแพร่ 10) เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 11) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม จังหวัดพะเยา และ 12) เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้ลงนามในแต่ละเมือง ประกอบด้วย นางมณีพรรณ โคตรบุตร ผู้แทนคณะทำงานโครงการเมืองพัฒนาคุณภาพชีวิต ภาคเหนือ ตัวแทนเมือง ตัวแทนท้องถิ่น ประธานโครงการแต่ละพื้นที่ และ พอช. โดยนายสยาม นนท์คำจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคเหนือ ร่วมเป็นสักขีพยาน 

007_resize.png

005_resize.png

เรวดี อุลิต สำนักบ้านมั่นคง รายงาน

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter