playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

วันที่ 23 มกราคม 2561 ขบวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี  มอบของขวัญปีใหม่ ปี2561 ให้กับชุมชนที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านพอเพียงชนบทจำนวน 21 ตำบล 221 ครัวเรือน งบประมาณ สนับสนุน 3,562,500 บาท รวมงบประมาณการพัฒนาความเข้มแข็งของจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน  5,257,500 บาท  เปิดเวที ณ ห้องประชุมอรพิม  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนเข้าร่วมกว่า 120 คน

212770.jpg

นายจิระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ประธานในพิธีร่วมมอบของขวัญและกล่าวให้กำลังใจว่า” ชุมชนเป็นองค์ประกอบและเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพราะชุมชนเป็นผู้รู้และเข้าใจปัญหาของตัวเองดีที่สุด นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองได้” ขอให้ของขวัญนี้ได้ก่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและนำมาซึ่งความสุขของคนกาญจนบุรี

ด้านนายธีรพงศ์  พร้อมพอชื่นบุญ  ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก เติมเต็มแนวคิดการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง  และชี้ให้เห็นถึงหลักคิดในการก้าวไปสู่ความเข้มแข็งจากการจัดการทุนภายในของตนเองอย่างมีระบบ  คนในชุมชนท้องถิ่นต้องร่วมกำหนดอนาคตตัวเอง ใช่เพียงเป็นผู้รอรับการสงเคราะห์หรือรอการช่วยเหลือ แต่ต้องมีการวางแผนพัฒนาให้สอดรับกับวิถีความเป็นจริงที่เป็นอยู่โดยไม่ต้องพึ่งพาทุนจากภายนอก และพอช.เชื่อว่าพี่น้องขบวนองค์กรชุมชนมีความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นตนเองมุ่งหวังที่จะเห็นชุมชนมีความเข้มแข็งและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน

ช่วงท้ายมีเวทีเสวนาการขับเคลื่อนงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีผู้แทนจากเครือข่ายพื้นที่รูปธรรมจัดการตนเอง และประเด็นงานต่างๆได้แก่ สภาองค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชน เศรษฐกิจชุมชน บ้านพอเพียง  อีกทั้งหน่วยงาน นางจันทร์จิรา  พัฒนาศิริ  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดพลังความร่วมมือ  และนางสาววรรณา สีหาทัพ  หัวหน้างานปฏิบัติการชุมชน ในนามพอช.ร่วมแลกเปลี่ยน บทบาทหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้เกิดเป็นรูปธรรม  รวมถึงเชื่อมโยงพัฒนางานระดับพื้นที่ให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ อย่างเต็มที่  เพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนบริหารจัดการงบประมาณได้ด้วยตัวเอง อย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล  ตามแนวทางชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเองได้

212771.jpg

212774.jpg

212776.jpg

212772.jpg


กมลรัตน์  สุตตสันต์  บริหารงานข้อมูลภาคกลางและตะวันตก  รายงาน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter