playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

    126428.jpg

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ นายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบของขวัญ บ้านพอพียง และบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ปี 2561 ณ.ศูนย์โอท็อป เมืองพระชนกจักรี อ.เมือง จ.อุทัยธานี

     การมอบของขวัญในการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในชนบทของ จ.อุทัยธานี จำนวน 211 ครัวเรือน  20 ตำบล ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 3,562,500บาท และงบประมาณจำนวน 1,400,000 บาทในการพัฒนาความเข็มแข็งของขบวนองค์กรชุมชน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง แหล่งอาหารปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้นในปี 2561 จำนวน 4,962,500บาท ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)

     ทั้งนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบนโยบายการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชนและผู้นำทั้งท้องถิ่นและท้องที่ที่จะร่วมกันสร้างสังคมแห่งความสุข การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันตามวิถีวัฒนธรรมเดิมที่เคยอยู่กันมา และยกระดับแผนพัฒนา 20ปี ให้มีคุณภาพ มีความมั่นคง ยั่งยืน เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายทั้งนี้ขอขอบคุณสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนที่ได้ร่วมกันสนับสนุนและสร้างให้ขบวนองค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ และนายธนภณ เมืองเฉลิม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานภาคกลางและตะวันตกได้ตอกย้ำถึงแนวคิดการพัฒนาที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นแกนหลักในการพัฒนา ทุกปัญหาที่ชุมชนเผชิญต้องลุกชึ้นมาแก้ไขปัญหาของตนเอง และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหลายฝ่ายมาร่วมกับชุมชนใน การแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นไปตามความต้องการ ของชุมชน  สุดท้ายจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายสังคมอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

  นอกจากนี้ยังได้จัดทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอุทัยธานีตามงบประมาณที่ได้รับในรายละเอียดข้างต้น ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้องในการเป็นสักขีพยาน

ปิดท้ายให้กำลังใจจาก นายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานภาคกลางและตะวันตก การทำงานพัฒนาเป็นความสำคัญอย่างแท้จริง เป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลง มีชุมชนเป็นฐานการพัฒนา ทั้งปัจจุบันและอนาคต สิ่งสำคัญคือการทำให้ชุมชน เข้าใจเข้าถึง การพัฒนาอย่างแท้จริง ขอบคุณพี่น้อง จังหวัดอุทัยธานีที่ให้โอกาส พอช.เป็นส่วนหนึ่งของภาคีที่เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดย 5 เครื่องมือสำคัญ เชื่อว่าเครื่องมือนี้จะเป็นการสร้างความกตัญญู สร้างความปลอดภัย สร้างความดี พอช.เชื่อมั่นเสมอว่าชุมชนทำได้ และชุมชนมีความสำเร็จในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีความสามารถในการจัดการตนเองได้

126439.jpg

 

วรรณา  สีหาทัพ สำนักงานภาคกลางและตะวันตก รายงาน

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter