playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
strategic1_resize.jpg

พอช. /ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศร่วมสัมมนา  ‘ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดอนาคตประเทศต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’เพื่อนำผลการสัมมนาเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   และให้นำไปพิจารณาประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  6 ด้าน  ด้าน รมต.สำนักนายกฯ  เตรียมจัดทำโครงการสนับสนุนชุมชนสร้างความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ

ตามที่รัฐบาลได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  (มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน) เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน (ด้านความมั่นคง ความสามารถในการแข่งขัน  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)  เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศพระบรมราชโองการก่อนบังคับใช้ในช่วงกลางปีนี้  

ขณะที่ภาคประชาชน  โดยขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศได้จัดงานสัมมนาเพื่อเตรียมข้อเสนอยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  เพื่อให้นำไปพิจารณาประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง  6  ด้านดังกล่าว
strategic2_resize.JPG


โดยระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2561 ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ มีการจัดงานสัมมนา ‘ขบวนองค์กรชุมชนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  กำหนดอนาคตประเทศต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’ โดยมีผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศ  ผู้แทนหน่วยงานภาคี  ฯลฯ  เข้าร่วมงานประมาณ 150 คน

การสัมมนาครั้งนี้มีนายกอบศักดิ์  ภูตระกูล  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  บรรยายในหัวข้อ ‘ทิศทางการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งกับการพัฒนาที่ยั่งยืน’  นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเรื่อง ‘ทิศทางสำคัญการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ’ ที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น  มีผู้เข้าร่วมเสวนาจากคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  เช่น  พลเอกชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์  กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง, นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ  กรรมการฯ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม,  นายพงศ์โพยม  วาศภูติ  ประธานกรรมการฯ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ, นายชาญวิทย์  ผลชีวิน  กรรมการฯ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

นายสังคม เจริญทรัพย์   ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชน  กล่าวว่า  ที่ผ่านมาขบวนองค์กรชุมชนได้มีการยกร่างยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชน  โดยมีการจัดเวทีระดับภาคทั้ง 5 ภาคเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ภาคประชาชน  จำนวน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์   คือ   1.การใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคม    และวิถีชีวิตวัฒนธรรม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนในชุมชนท้องถิ่น  2.สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โดยใช้ข้อมูลความรู้และนวัตกรรม โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลมิติต่าง ๆ ของพื้นที่  3.การพัฒนาศักยภาพ  เพิ่มความสามารถและทักษะ  ยกระดับขีดความสามารถของผู้นำและคนรุ่นใหม่  4. การบริหารจัดการที่ดีต่อการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลของขบวนองค์กรชุมชน 

และ  5.การผลักดันทางนโยบายและนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติการในระดับพื้นที่ทุกระดับ 

“การกำหนดยุทธศาสตร์ของขบวนองค์กรชุมชนในครั้งนี้ได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  20ปี  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  และการปฏิรูปประเทศไทย   เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ของขบวนองค์กรชุมชน  นอกจากนี้ขบวนองค์กรชุมชนจะนำผลจากการสัมมนาครั้งนี้มาจัดทำเป็นข้อเสนอขบวนองค์กรชุมชน  เพื่อผลักดันเชิงนโยบายต่อไป”  นายสังคมกล่าว

 

strategic3_resize.jpg

นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า  การพัฒนาประเทศที่ผ่านมา  ทำให้ GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ) ของประเทศโตขึ้น  แต่ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำ  เช่น  ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนขยายกว้างขึ้น  การกระจายที่ดินยังกระจุกตัว  คนจำนวนมากไม่มีที่ดินทำกิน  ฯลฯ  ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ทิ้งคนไว้ข้างหลัง  รัฐบาลจึงจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และจะมีการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและกระจายความเจริญไปสู่ประชาชน

ทั้งนี้จะมี 3 องค์ประกอบในการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม  คือ 1.บุคคล  โดยการยกระดับรายได้ของประชาชน  โดยเฉพาะเกษตรกรในชนบทประมาณ 20 ล้านครอบครัว  และกลุ่มแรงงานประมาณ 12 ล้านคน  โดยจะเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทุกคน  เช่น  เกษตรกรจะต้องมีแหล่งน้ำ  มีอาชีพเสริม  2.ชุมชน  จะต้องสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี  เป็นการสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  และ 3.สังคม  มุ่งสู่สังคมที่สมดุล  โดยสร้างระบบการดูแลจากส่วนกลางที่เหมาะสมในการดูแลประชาชนกลุ่มต่างๆ

“ต่อไปเราจะมีโครงการต่างๆ มาสนับสนุนชุมชน  เช่น  มีการวิจัยที่กินได้  โดยเอามหาวิทยาลัยราชภัฏมาช่วยทำวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางการตลาดในผลผลิตต่างๆ เช่น ทุเรียน  ปูม้า  ข้าว ยางพารา  ปาล์ม  ข้าวโพด ฯลฯ  ทำสินค้าชุมชนออกไปสู่ตลาดผ่านไปรษณีย์ไทย  ผ่านทีวี  นอกจากนี้จะมีกองทุนพัฒนาผู้นำ  เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่กลับไปพัฒนาชุมชน  โดยมีกองทุนมาสนับสนุน”  นายกอบศักดิ์ยกตัวอย่าง  และบอกว่าตนจะนำเรื่องเหล่านี้ไปเสนอต่อรัฐบาลเพื่อทำให้ชุมชนเข้มแข็ง  ประเทศไทยก้าวไปสู่การพัฒนาที่แท้จริง
strategic4_resize.JPG


ทางด้านคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน   ได้นำเสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่างๆ  เช่น         พลเอกชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์  กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   นำเสนอแนวความคิดยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 5 ประการ  คือ 1. การรักษาความสงบภายในประเทศ  เพื่อสร้างสันติสุข  ให้ประชาชนอยู่ดี  กินดี  2.การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  3.การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ  4.การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึงองค์กรภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐ  และ 5.การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณาการ

นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ  กรรมการฯ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  กล่าวถึงเป้าหมายสำคัญ  8  ประการ  เช่น  1.ลดช่องว่างการกระจายรายได้ระหว่างคนรวย  คนจน  ซึ่งในปี 2558  มีช่องว่างห่างกันประมาณ 22 เท่า  ภายใน 20 ปีข้างหน้าจะลดให้เหลือ  11   เท่า  2.พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมไม่น้อยกว่า 15 จังหวัด  3.การอพยพแรงงานข้ามภาคไม่เกินร้อยละ 20  4.ทุกตำบลมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการเกษตรอย่างน้อยตำบลละ 5 กลุ่ม  ฯลฯ

นายชาญวิทย์   ผลชีวิน  กรรมการฯ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  กล่าวถึงเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้าน  คือ 1. ใจ  มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น  มัธยัสถ์  อดออม  โอบอ้อมอารี  มีวินัย  มีคุณธรรม  เป็นพลเมืองดีของชาติ  2.สติปัญญา  มีทักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ  และภาษาที่ 3 รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา ฯลฯ  3.กาย  มีการพัฒนาที่ดีรอบด้านตั้งแต่อยู่ในครรภ์  มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย  รักการเล่นกีฬา  ร่างกายแข็งแรง   4.สภาพแวดล้อม  ครอบครัวไทยจะต้องมีความสามารถในการสั่งสอน  ดูแลเยาวชนในครอบครัวได้  ไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่น  ฯลฯ

ทางด้านผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน  เช่น  เสนอความเห็นว่าร่างยุทธศาสตร์ยังไม่ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาของชุมชน  ทั้งเรื่องทรัพยากร  ที่ดินทำกิน  การประกาศเขตป่าอนุรักษ์หรือป่าไม้ทับที่ดินทำกินของชุมชนที่อยู่อาศัยมาก่อน,  ร่างยุทธศาสตร์ไม่มีเรื่องการส่งเสริมสหกรณ์  จึงอยากให้นำเรื่องการส่งเสริมสหกรณ์บรรจุในร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย, ให้นำข้อเสนอของสภาองค์กรชุมชนเรื่องการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้,  ให้ส่งเสริมพลังงานทางเลือก  ฯลฯ

ทั้งนี้ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนจะนำผลจากการสัมมนามาประมวลและนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติในวันพรุ่งนี้ (16 มกราคม) เพื่อให้คณะกรรมการฯ นำข้อเสนอจากขบวนองค์กรชุมชนไปประกอบการพิจารณาจัดทำยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

พลเอกชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์  กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   กล่าวว่า  เรื่องบางเรื่องที่ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนเสนอความเห็นมานั้น  บางเรื่องเป็นเรื่องการปฏิรูปประเทศ  จึงไม่ได้นำมาบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ  แต่จะไปปรากฏอยู่ในแผนของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งต่อไปแผนทุกแผนของประเทศจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งหากแผนของกระทรวงหรือหน่วยงานใดไม่สอดคล้องก็ต้องปรับแก้ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เช่นกัน  ไม่เช่นนั้นก็จะใช้งบประมาณไม่ได้

สำหรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  มีวิสัยทัศน์  คือ  ‘ประเทศมีความมั่นคง  มั่นคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง’  นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข  มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคมมีความเสมอภาคและเป็นธรรม  ฯลฯ 

ทั้งนี้ตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ  ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้  คณะกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์จะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของประชาชนทั้ง 4 ภาค  เพื่อนำมาพิจารณาและบรรจุลงในแผนยุทธศาสตร์ชาติ (ภายใน 30 วัน)  หลังจากนั้นจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา (ภายใน 30 วัน)  สภานิติบัญญัติให้ความเห็นชอบ (ภายใน 30 วัน)  นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ (ภายใน 30 วัน)  หลังจากนั้นจะประกาศเป็นพระบรมราชโองการ  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จะมีผลบังคับใช้ทันที  โดยหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ   และคาดว่าแผนยุทธศาสตร์จะมีผลบังคับใช้ได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้

 

strategic5_resize.JPG

strategic6_resize.JPG

strategic7_resize.JPG

strategic8_resize.JPG

strategic9_resize.JPG

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter