playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ม.ราชภัฎพระนคร / 15 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายชุมชนริมคลองน่ามองน่าอยู่  ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาชุมชนริมคลอง ภายใต้ “โครงการชุมชนริมคลองน่ามองน่าอยู่” เพื่อส่งเสริมให้สถาบันวิชาการร่วมกับชุมชนริมคลองในการออกแบบระบบจัดการชุมชน นำองค์ความรู้และภูมิปัญญาของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติ ดำเนินการใน 22 ชุมชน


          ตามที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาชุมชนที่บุกรุกพื้นที่ริมคลองในกรุงเทพมหานคร  และก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำในคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อเพื่อป้องกันน้ำท่วม  โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’  จัดทำแผนงาน ‘บ้านประชารัฐริมคลอง’  หรือบ้านมั่นคง  เพื่อรองรับที่อยู่อาศัยของประชาชนริมคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อที่ต้องรื้อย้ายบ้านออกจากแนวก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำ   จำนวน 52 ชุมชน  รวม 7,081 ครัวเรือน  (อยู่ในเขตสายไหม  ดอนเมือง  หลักสี่  บางเขน  จตุจักร  ห้วยขวาง  และวังทองหลาง) รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชนริมคลอง  และให้กรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการสร้างเขื่อนระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมระยะทางรวม 45 กิโลเมตร  โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2559 นั้น

159A4097_resize.JPG

นายพุฒิพัฒน์  เลิศเชาวสิทธิ์  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  กล่าวว่า  ตนรู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมงานในวันนี้  เนื่องจากเป็นงานที่เกิดจากความร่วมมือเพื่อผนึกพลังทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับองค์กรชุมชนให้เกิดการพัฒนา ที่ใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาในการพัฒนาทุกมิติ นอกจากนี้กระทรวง พม.ก็จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชน  โดยจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวง พม.เข้ามาดูแล  ทั้งเรื่องเด็กและเยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  รวมทั้งสนับสนุนเรื่องอาชีพของชาวชุมชนด้วย

          “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีเจตนารมณ์ในการทำงาน คือ การลดความเหลื่อมล้ำ  สร้างความเป็นธรรม  พัฒนาสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืน ดังนั้นการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “ชุมชนริมคลองน่ามองน่าอยู่” ที่ได้จัดทำในวันนี้ เปรียบเสมือนใบเบิกทางให้หน่วยงานภาคี และพี่น้องชาวชุมชนริมคลอง  ได้มาร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป”

159A4075_resize.JPG

นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ หรือ พอช. กล่าวว่า  ที่ผ่านมา พอช. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน  โดยชุมชนที่รื้อย้ายออกจากแนวก่อสร้างเขื่อนฯ และสามารถอาศัยอยู่ในชุมชนเดิมได้จะต้องเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์  ระยะยาว 30 ปี  เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่  ขณะนี้ก่อสร้างบ้านเสร็จไปแล้วจำนวน 915 ครัวเรือนใน 13 ชุมชน ตามแผนงานภายในเดือนมีนาคม 2562 จะสามารถก่อสร้างบ้านได้ทั้งหมด 4,500 หลัง

“พอช. มีบทบาทสนับสนุน การพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรชุมชน ให้องค์กรชุมชนเป็นแกนหลักในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาที่อยู่อาศัย สวัสดิการชุมชน เศรษฐกิจชุมชน สภาองค์กรชุมชน ซึ่งในพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าวที่รัฐบาลมีนโยบายสร้างเขื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ พอช. ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองควบคู่กันไป บนฐานคิด “คืนความสุขให้คนคลอง คืนสายคลองให้คนเมือง” การทำความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพกลไกของชุมชนในการสนับสนุนระบบการจัดการชุมชนและสร้างเครือข่ายชุมชนริมคลองในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการเชื่อมโยงให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับชุมชนริมคลองออกแบบระบบจัดการชุมชนใช้องค์ความรู้จากสหวิทยาการและภูมิปัญญาของชุมชน รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและมีการนำใช้ข้อมูลในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและการออกแบบระบบการจัดการชุมชน รวมถึงใช้ในการทำงานร่วมกับเครือข่ายชุมชนริมคลอง และขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชนโดยความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และเครือข่ายชุมชนริมคลองน่ามองน่าอยู่”

159A4175_resize.JPG
          ความร่วมมือระหว่าง 5 ฝ่าย มีเป้าหมายในการดำเนินการร่วมกันใน 22 ชุมชน โดยมีชุมชนริมคลองลาดพร้าวจำนวน 21 ชุมชน และชุมชนจากโครงการปทุมธานีโมเดล 1 ชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวถือว่าเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน อันจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหา และต่อยอดงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้สามารถเป็นชุมชนจัดการตนเอง และโครงการดังกล่าวมีเจตนารมณ์ในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ ชุมชนริมคลอง ให้มีความน่าอยู่ อาทิ การทำข้อมูลอย่างเป็นระบบ การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต การเสริมสร้างสุขภาวะของคนในชุมชน ปรับแนวคิดและมุมมองของคนชุมชนริมคลองจากคลองเป็นที่รับของเสียและใช้ประโยชน์จากคลองทางเดียวโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบโดยรวม  ที่จะเกิดขึ้น เป็นมาร่วมกันสร้างคลองสะอาด พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นแหล่งสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน จนคลองกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เรียกว่า “บ้านที่มากกว่าบ้าน” กับ “คลองที่มากกว่าคลอง” โดยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

159A4040_resize.JPG

159A4063_resize.JPG

159A4208_resize.JPG

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter