playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

762.jpg

เมื่อวานนี้ (21 พ.ย. 60) เครือช่ายสลัม 4 ภาค ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน ) หรือ พอช. และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง ร่วมกันจัดงานมอบแก่บ้านผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสภายใต้โครงการ “เปลี่ยนฮ้าง แปลงเฮือน” ให้กับนางสาววิภา หนูเงิน และนางจันจิภา ทองชนะ ณ โครงการบ้านมั่นคงชุมชนหนองยวน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และขบวนชุมชนกว่า 100 คน


          นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าของบ้านทั้งสองหลัง รวมถึงให้แนวคิดในการสร้างบ้านของคนจนว่า หลักการสำคัญ คือ สร้างบ้านตามกำลังความสามารถ ให้เป็นที่หลบแดดหลบฝนได้ก็เพียงพอ และอย่าได้น้อยใจหรือคิดว่าเป็นปมด้อยที่บ้านตนเองไม่สวยงาม

          “เราอย่าน้อยใจที่บ้านเราไม่ใช่บ้านปูน ไม่ได้ทาสี หลักการในการสร้างบ้านที่ง่ายที่สุด คือ เป็นที่ให้เราได้นอน ได้กินข้าวโดยไม่ต้องตากแดด ตากฝนก็เพียงพอแล้ว เอาแค่นี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันต่อไป อย่าไปว่าบ้านเราไม่สวย สิ่งสำคัญต้องดูว่าบ้านเรามีกินหรือเปล่า ชีวิตมีมากกว่ามิติเรื่องที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว ยังมีเรื่องอาชีพ เพื่อนบ้าน ทุกอย่างผสมผสานกันเป็นชีวิตคน อย่าไปมุ่งเน้นอย่างใดอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นปมด้อย ให้คิดว่าโดยสภาพรวมๆ เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีเกียติ ไม่ได้เดือดร้อน ไม่เบียดเบียน หรือขอใครกิน” ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าว

การจัดงานดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมบ้านแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ภายใต้โครงการเปลี่ยนฮ้าง แปงเฮือน เมื่อวันที่ 15 – 22 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเนินการร่วมกันของชาวชุมชนหนองยวน พอช. เครือข่ายสลัม 4 ภาค และ สนง.พมจ.ตรัง ซึ่งได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มกิจกรรมทางสังคม ปี 2560 จาก พอช. จำนวน 50,000 บาท เพื่อใช้ในการทำงานสาธารณะประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และสร้างการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการปรับปรุง/สร้างที่อยู่อาศัย โดยการประยุกต์ใช้ของเหลือจากการรื้อบ้าน นำกลับมาเป็นวัสดุใหม่ในการก่อสร้างบ้าน ลดการพึ่งพาวัสดุที่เกินความจำเป็น รวมถึงพัฒนาวิธีคิด การทำงานแบบริเริ่มสร้างสรรค์แก่ทีมช่างชุมชนและช่างอาสาในโครงการบ้านมั่นคงจากทั่วประเทศมาเรียนรู้ร่วมกัน มีนายอาทิตย์ ไฮงาม และเจ้าหน้าที่สำนักบ้านมั่นคงเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และยังได้รับงบประมาณอีกส่วนจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมช่างชุมชนภาคใต้ พอช. จำนวน 117,200 บาท รวม 167,200 บาท โดยใช้พื้นที่โครงการบ้านมั่นคงชุมชนบ้านหนองยวน จังหวัดตรัง เป็นพื้นที่ปฏิบัติการร่วม  

ในการดำเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานในจังหวัดตรัง ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงวิสัยทัศน์ของผู้ว่าราชการจังหวัดตรังที่เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ซึ่งได้สนับสนุนการจัดหางบประมาณก่อสร้างในส่วนที่ขาดเหลือร่วม 30,000 บาท เพื่อให้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จลุล่วงตามเป้าหมาย   

ทั้งนี้ ชุมชนหนองยวนเป็นชุมชนที่อาศัยในที่ดินของการรถไฟมาเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี และเมื่อปี พ.ศ. 2556 ได้เสนอรับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยหรือโครงการบ้านมั่นคง จาก พอช. พร้อมทั้งดำเนินการเรื่องขอเช่าที่ดินกับการรถไฟ เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ มีผู้อาศัยในชุมชนจำนวน 131 ครัวเรือน และได้รับงบสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยรวมทั้งสิ้น 7,205,000 บาท โดยแบ่งเป็น งบพัฒนา สาธารณูปโภคชุมชน 3,930,000 บาท งบอุดหนุนพัฒนาที่อยู่อาศัยครัวเรือนละ 25,000 บาท รวม 3,275,000 บาท และงบบริหารจัดการชุมชน 196,500 บาท ปัจจุบันชุมชนได้รับสิทธิ์ในการเช่าที่ดินกับการรถไฟอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีอายุสัญญาเช่า 30 ปี โดยทำการต่อสัญญาเช่าทุกๆ 3 ปี ราคาค่าเช่า 20 บาท /ตร.ม./ปี จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามีสมาชิก 2 ครัวเรือน ไม่สามารถดำเนินการซ่อมสร้างบ้านให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนด เนื่องจากเป็นครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม  และการศึกษา ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ทัดเทียมกับผู้อื่น

764.jpg

765.jpg

768.jpg

 

เรวดี อุลิต สำนักงานบ้านมั่นคง รายงาน  

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter