เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ดสร้างมาตรฐาน GI ขับเคลื่อนออร์แกนิคข้าวหอมมะลิ
playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

21586902 1882644845095571 6135440015505805820 o

๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคีสานพลังประชารัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกลไกการขับเคลื่อนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ SCE-PGS ณ ศูนย์เฉลิมพระเกียรติตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรองรับมาตรฐานแบบมีส่วนร่วมประชาชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรเอกชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งสถาบันพัฒนองค์กร (องค์การมหาชน)พอช.ร่วมมือเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายเชิงพื้นที่และเกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความยั่นยืน ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ นำโดย ดร.อนุรักษ์ เรือนรอบ  ผู้จัดการ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสัมนาชีพ

ซึ่งมีการเรียนรู้ "สร้างความเข้าใจหลักการและเทคนิคการตรวจ รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ SEC  และ PGS  ฝึกปฏิบัติการแบบฟอร์ม เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเครือข่าย เสริมสร้างกลไกประชารัฐขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง เชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลาดชุมชน การจัดการข้อมูลผลักดันสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI เตรียมจัดตั้งศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ORGANC CENTER ROIET รวมไปถึงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด

นายทวีสิทธิ์ มนตรีชน ประธานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การขับเคลื่อนพี่น้องเกษตรกร กลุ่มวิสากิจ กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เรามีสภาองค์กรชุมชนสร้างกลไกเศรษฐกิจฐานรากชุมชนระดับตำบล เชื่อโยงการทำงานระดับจังหวัด มีกลยุทธแผนงานเกษตรอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปศุสัตว์อินทรีย์  ซึงมีข้อเสนอยื่นต่อ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

๑.เพิ่มพื้นที่การผลิตปศูสัตว์อินทรีย์ให้เต็มพื้นที่ร้อยเอ็ด

๒.สนับสนุนโรงเรียนการปลูกผักอินทรีย์ในร้อยเอ็ด ๑๐๑ โรง

๓.โรงสีข้าว GI ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

๔.ให้ความรู้เรื่อง GI กับเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

๕.ศูนย์เรียนรู้พัฒนาเกษตรอินทรีย์ทุกระดับอำเภอทุกอำเภอ

เพื่อสร้างกลุ่มองค์กรเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในระดับจังหวัดร้อยเอ็ด สร้างความร่วมมือขับเคลื่อนการทำงานเชิงระบบตามนโยบายจังหวัดร้อยเอ็ด

นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า อยากให้จังหวัดร้อยเอ็ดหมุนงานรอบไปทั่วจังหวัด เพื่อเชื่อโยงหน่วยงานทุกๆหน่วยงานให้ไปถึงประชาชนทุกๆตำบล มีข่าวสารก็จะต้องแจ้งกันมีการขับเคลื่อนพัฒนาเช่นเดียวกัน เรื่องเกษตรอินทรีย์ ทำอย่างไรจะไปถึงไหน เรามีเรื่องปัญหาอะไร ติดปัญหาอุปสรรคการทำงานแบบไหน จะต้องมีขบวนการทำงานต่อเนื่อง โครงสร้างการทำงานให้ชัดเจน เรื่องเกษตรอินทรีย์ เป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศ เกษตรแปรรูปผลิตจะสร้างรายได้ให้ชาวบ้านทำอย่างไรให้ออกมาเป็นรูปธรรมเดินหน้าต่อไป ต่อไปกระผมไม่อยู่ในการขับเคลื่อนประชารัฐพี่น้องทำเกษตรอินทรีย์จะต้องทำต่อไปมียุทธศาสตร์การทำงาน เกษตรอุตสาหกรรม อาหารครัวโลก กลุ่มจังหวัดจะต้องดำเนินการเสริมสร้างผลผลิตแปรรูป สร้างตลาด สร้างแหล่งท่องเที่ยว เทคนิคการทำงานขบวนเชื่อโยงชายแดนอีสาน ผมไม่อยู่ก็จะส่งงานต่อให้ท่านผู้ว่าวันชัยที่จะมารับช่วงงานพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดตามแผนงานที่เราดำเนินการต่อไป เรามีกิจกรรมโครงการก็ต้องวางกลไกยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนฝากข้าราชการทำงานเชื่อโยงส่วนภูมิภาค

นายสว่าง สุขแสง กล่าวว่า การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้ มีการดำเนิน ๙ ข้อแผนยุทธศาสตร์  เชิงระบบข้าวหอมมะลิ และส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จีไอ  การพัฒนาปกป้องพันธุ์กรรมข้าวหอมมะลิ อนุรักษ์ ขยายพันธุ์ ฐานข้อมูลเกษตรกรในเครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด มีการรวบรวมเก็บข้อมูลมีเวปไซค์เป็นการจัดเก็บเพื่อศึกษาพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เรามี ๑๗ กลุ่ม มีสมาชิก ๕๖๐ คน มีพื้นที่ จำนวน ๖,๘๓๕ ไร่ เรามีแผนขับเคลื่อนการเสนอแผนยุทธศาสตร์เข้าสู่แผนจังหวัดร้อยเอ็ด เรามีเรื่องมือมาตรฐาน GI ,PGS และ SCE มีคณะทำงานประชุมร่วมจังหวัด หน่วยสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพานิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด มีการพัฒนาเครื่องมือการตรวจเกษตรอินทรีย์ ระบบการทำงาน การทำปศุสัตว์อินทรีย์ การปลูกข้าวอินทรีย์ สู่การแปรรูปอาหารเกษตรอินทรีย์ สร้างโรงเรือนปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ รวมไปถึงโรงสีข้าว GI ตลาดเกษตรอินทรีย์ในตำบลหนองแคน

ด้าน ดร.อนุรักษ์  เรืองรอบ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจฐานรากและสัมมาชีพชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ระบบ PGS และ SCE มีการพัฒนามา ๔ ปีแล้ว มีหลายเครื่องมือให้กับเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ สร้างกลไกการทำงานขบวนการพัฒนาเชื่อโยง แต่งตั้งคณะทำงาน สร้างผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาระบบ ตั้งเครือข่ายวิสาหกิจ บริษัท กลุ่ม เกษตรอินทรีย์ วางแผนจัดตั้งกองทุนดำเนินการขับเคลื่อนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีทีมกองเลขา เราจะต้องเชิญนักวิชาการระดับจังหวัด เพื่อวางโครงสร้างให้ดำเนินการทำงานสร้างความร่วมมือกันภายในจังหวัดร้อยเอ็ด

ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดเรามีสินค้าข้าวหอมมะลิ และปศุสัตว์ เกษตรอินทรีย์ ทีมงานมีระบบแผนการทำงานชัดเจนสู่แผนพัฒนาระดับจังหวัดร้อยเอ็ด  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สู่สากลเราจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศเราเอง ผู้ซื้อกับผู้ผลิตพบกัน การสร้างภาคีแบบมีส่วนร่วมโดยหลักการ ผู้ซื้อกับผู้ผลิต จับมือกันชุดความรู้เครื่องมือเรารับรองควบคุมกันเอง จีพีเอส PGS มีความสำคัญมากที่สุดหลายประเทศจะให้เครื่องมือนี่ เกษตรกรชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้จะต้องพัฒนาตนเองขยับตัวเองให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

นอกจากนั้นเรามีเครือข่ายกลไกสภาองค์กรชุมชนตำบลเชื่อมโยงกัน จะมีคณะทำงาน ๓ คณะทำงาน ๑. คณะทำงานผู้ตรวจแปลง ๒.คณะทำงานผู้ประกอบการวิสาหกิจ  ๓.คณะทำงานเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ ผู้ผลิตปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ สร้างกลไกการจัดการตัวเองมีกองทุนด้วยตนเอง สร้างเครือข่ายจะต้องขยับการจัดการทำงานร่วมมือกัน ในระดับจังหวัดก็จะมีคณะทำงานระดับจังหวัด หน่วยภาครัฐ สสจ. อบจ. สำนักงานเกษตรจังหวัด พานิชย์ อุตสาหกรรม ประชารัฐ สมาคม งานส่วนต่างๆ ร่วมมือกันต่อไป

ศูนย์ข่าวทุ่งกุลา มานะ เหนือโท รายงาน 

 

21586950 1882651041761618 4745356276678215725 o21743793 1882634468429942 3182645186345861230 o21743886 1882636231763099 6699763405675015936 o21752637 1882666321760090 9172129277294054811 o

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter