playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

IMG_8423.JPG

 

ชัยนาท/ปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การยกระดับพื้นที่รูปธรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ภาคกลางและตะวันตก โดยตัวแทนชุมชนที่ร่วมสัมมนาเตรียมนำประสบการณ์  ความรู้ที่ได้รับกลับไปเสนอแนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  และยกระดับการท่องเที่ยวฯ ให้ดีขึ้น  ขณะที่ สนง.พัฒนาเศรษฐกิจฯ พอช.เตรียมประสานสมาคมท่องเที่ยวไทยอย่างรับผิดชอบและบริษัทประชารัฐฯ ให้สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การยกระดับพื้นที่รูปธรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ภาคกลางและตะวันตก  ที่โรงแรมชัยนาทธานี  มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 270  คน  ประกอบด้วย  ผู้แทนตำบลเศรษฐกิจและทุนชุมชนภาคกลาง-ตะวันตก  16  จังหวัด  62 ตำบล  ผู้แทนผู้ประกอบการชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน  คณะอนุกรรมการและคณะทำงานภาคกลางและตะวันตก  บริษัทประชารัฐรักษามัคคี  หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง  และสื่อมวลชน

IMG_8311.JPG

โดยในวันที่  7 กันยายน  ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมดได้ลงพื้นที่รูปธรรมที่ตำบลกุดจอก  ต.หนองมะโมง  และตำบลเนินขาม  อ.เนินขาม  จ.ชัยนาท  ซึ่งทั้งสองตำบลมีเอกลักษณ์  คือเป็นชุมชนเชื้อสายของคนลาวที่โดนกวาดต้อนครอบครัวจากอาณาจักรลาวเข้ามายังสยามตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์  เพื่อดูฐานการเรียนรู้ต่างๆ  เช่น  วัฒนธรรมลาวครั่ง  วัฒนธรรมลาวเวียง  การทอผ้าพื้นเมือง  สินค้าชุมชน  ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน   รับประทานอาหารชุมชน  ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีเสวนาการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน

IMG_8479.JPG

IMG_8475.JPG

IMG_8470.JPG

ส่วนวันสุดท้าย (8 กันยายน) ตัวแทนตำบลที่เข้าร่วมสัมมนาได้จัดบูธเพื่อนำเสนอสินค้าและแนะนำการท่องเที่ยวโดยชุมชน  จำนวน 20  บูธ  เช่น  ตำบลกุดจอก  ตำบลเนินขาม  จ.ชัยนาท  ตำบลคลองเขิน  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร, ตำบลบางแม่หม้าย อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี  โดยมีวิทยากรจากสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ  และ ดร.อนุรักษ์  เรืองรอบ  ผู้จัดการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสัมมาชีพชุมชน  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ร่วมให้คำแนะนำและให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงสินค้าและการท่องเที่ยวชุมชน  เพื่อให้มีจุดเด่น  มีความน่าสนใจ

             นางกมล ปฐมพร  จาก ต.หนองกบ  อ.หนองแซง  จ.สระบุรี กล่าวว่า   การมาสัมมนาครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตและความเป็นมาของชุมชนทั้งสองพื้นที่ คือตำบลกุดจอก และตำบลเนินขาม   เห็นคนทุกระดับที่ร่วมมือกันในการหนุนเสริมเพื่อทำกิจกรรม   การใช้วัฒนธรรมในการรวมคน  รวมกลุ่ม เช่น  ตำบลกุดจอกยังมีการทอผ้าใช้เอง  จุดเด่นของตำบลกุดจอกคือการสร้างรายได้ด้วยการใช้วิถีชีวิต  การหยิบเอาผลผลิตในชุมชนขึ้นมาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  เช่น  การพับใบเตย  การสานหมวก  และการใช้สีธรรมชาติในการทอผ้า

             ส่วนตำบลเนินมะขามเป็นภาพใหญ่  มีการหนุนเสริมกันในพื้นที่  มีศูนย์ทอผ้าที่เป็นจุดรวมของคนในพื้นที่ การรวมตัวรวมกลุ่มของคนทุกระดับอย่างชัดเจน  เรื่องการแต่งกายของชาวลาวเวียง  สามารถยกระดับและพัฒนาสินค้าเพื่อการตลาด  สร้างรายได้  เช่น  การทอซิ่นลายช่อใบมะขาม  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์มีที่นี่เพียงแห่งเดียว  (จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว) ในขณะเดียวกันพื้นที่ตำบลเนินขามก็ยังมีการใช้วัฒนธรรมในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม  มีอาหารพื้นบ้านเอาไว้ต้อนรับผู้มาเยือน

           “จะเอาประสบการณ์สิ่งที่ได้เห็น ได้เรียนรู้  ทั้งตำบลกุดจอกและตำบลเนินขามไปขายไอเดีย หยิบเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปคุยในเวทีการประชุมของสภาองค์กรชุมชน และชักชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่น กลุ่มเครือข่าย  และหน่วยงานราชการมาพูดคุยกัน เพื่อวางแผนและกำหนดทิศทางในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อไป”  ตัวแทนจากตำบลหนองกบ จ.สระบุรีกล่าว

              นางอโณณิชา รุ่มรวย จากชุมชนไทยทรงดำ  ต.หนองปลง  อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี  กล่าวถึงสิ่งที่ได้เห็นจากการเรียนรู้ในตำบลกุดจอกและตำบลเนินขามว่า  ที่ตำบลเนินขามเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ชัดเจน  มีการทำงานร่วมกันของคนในตำบล  มีการหนุนเสริมในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจากความร่วมมือของคนทุกระดับในพื้นที่ ทั้งเด็กนักเรียน   ชาวบ้าน  หน่วยงานราชการ  และองค์กรท้องถิ่น

           “คิดว่าจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้กลับไปชวนกลุ่มพี่น้องในชุมชนมาพูดคุยหารือเรื่องการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  โดยจะหยิบเอาวิถีวัฒนธรรมในพื้นที่มาสื่อสารประชาสัมพันธ์และยกระดับให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิต  การทอผ้า  การทำอาหาร  วัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องในชุมชนไทยทรงดำมากยิ่งขึ้น  การมาสัมมนาครั้งนี้เป็นการสร้างโอกาสและเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ปรับมุมมองใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม” ตัวแทนชาวไทยทรงดำ ต.หนองปลง  จ.เพชรบุรี  กล่าว

             นอกจากนี้ตัวแทนชุมชนที่จัดการท่องเที่ยวอยู่แล้ว  เช่น  ตำบลบางแม่หม้าย  จ.สุพรรณ  ตำบลแหลมผักเบี้ย  จ.เพชรบุรี  ชุมชนบ้านทุ่งประดู่  จ.ประจวบคีรีขันธ์  ฯลฯ  กล่าวว่าจะนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้  เช่น  การชูจุดเด่นของชุมชน  ทั้งเรื่องวัฒนธรรม  อาหาร  อาชีพ  ธรรมชาติ  วิถีชีวิต  สินค้าชุมชน  ฯลฯ  กลับไปทบทวนและปรับปรุงการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ดีขึ้น

            ดร.อนุรักษ์  เรืองรอบ  ผู้จัดการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสัมมาชีพชุมชน  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  กล่าวว่า  การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดภาคกลางและตะวันตกจะต้องมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดเข้าด้วยกัน  เช่น  จังหวัดชัยนาทจะต้องคิดว่าจะทำอย่างไร  เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่อยุธยาเดินทางมาที่ชัยนาทด้วย  หรืออุทัยธานีก็ต้องเชื่อมโยงไปยังนครสวรรค์  เพื่อให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกัน  ไม่ใช่นักท่องเที่ยวไปกระจุกตัวอยู่ที่อยุธยาเพียงแห่งเดียว  ต้องเชื่อมโยงเส้นทางเข้าหากัน  เพราะหากชุมชนจะขายพื้นที่ใดเพียงพื้นที่เดียวก็อาจจะไม่มีจุดเด่นเพียงพอ

           10-20 ปีที่ผ่านมา  มีหลายหน่วยงานที่ลงมาชวนพี่น้องทำเรื่องการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  แต่การจัดการดังกล่าวก็ยังไม่ถึงที่สุด  บางพื้นที่ทำให้พี่น้องต้องเจ็บปวด  เพราะบางหน่วยงานมาส่งเสริมแล้วก็จากไป  ซึ่งต่อไปจะต้องมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่างๆ  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้สมบูรณ์แบบ  และต้องเชื่อมโยงกับชุมชนต่างๆ เพื่อจัดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวหรือ Routing  ขึ้นมา  รวมทั้งจัดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ขึ้นมาด้วย”   ดร.อนุรักษ์กล่าว

           ดร.อนุรักษ์กล่าวในตอนท้ายว่า  หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนาในครั้งนี้แล้ว  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสัมมาชีพชุมชน  พอช.  จะสนับสนุนให้ชาวบ้านขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อไป  โดยจะมีการประสานงานกับสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ  เพื่อให้ชุมชนที่จัดการท่องเที่ยวเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวของตนเองเข้ามา  แล้วสมาคมฯ จะประสานไปยังเอเย่นต์ทัวร์หรือกรุ๊ปทัวร์ที่สนใจต่อไป  นอกจากนี้จะประสานกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีในแต่ละจังหวัดเพื่อให้สนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วย

IMG_8297.JPGIMG_8301.JPG

IMG_8426.JPG

IMG_8462.JPG

           

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter