playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

21441392 10210383260997271 1158033407 o

ขอนแก่น/ 7 กันยายน 2560 คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พอช. ประชุมครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อพิจารณากรอบเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินตนเองของขบวนองค์กรชุมชน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งพัฒนาสู่องค์กรที่มีธรรมาภิบาล

นายสุพัฒน์ จันทนา ผู้อำนวยการภาค พอช. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า เรื่องธรรมาภิบาล มีนัยยะของการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน ที่เชื่อมโยงจากระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และภาค ทั้งองค์กรชุมชน และสำนักงาน พอช.  

ในเรื่องธรรมาภิบาลนั้น พอช.ได้ยกเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญขององค์กร จากจุดที่เป็นความเสี่ยงของโครงการทั้งระบบการบริหารจัดการ ระบบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆ กองทุนสวัสดิการชุมชน และอื่นๆ ที่จะส่งผลต่อภาพรวมของสถาบันฯ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ซึ่งมาจากระบบการบริหารจัดการองค์กร ข้อร้องเรียน ความขัดแย้ง ระบบการตัดสินใจเฉพาะกลุ่ม เฉพาะบุคคล ขาดการสร้างการมีส่วนร่วม การรวมศูนย์การจัดการอยู่เฉพาะที่แกนนำ ประเด็นความไม่โปร่งใสในการทำงานและการบริหารจัดการ

อันจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงในชุมชน อย่างกรณีกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยสามพาด จังหวัดอุดรธานี ที่เกิดผลกระทบทำให้เกิดความเสียผลประโยชน์ของสมาชิก จากกรณีการทำงานไม่โปร่งใส และความน่าเชื่อถือของกลุ่มองค์กรชุมชน เกิดการทุจริตจนเกิดความขัดแย้งในท้ายสุด  

การป้องกัน แก้ไขปัญหา เพื่อสร้างระบบธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นแกนกลางในการสร้างความเข้มแข็ง จะโยงไปสู่การลดประเด็นปัญหาอย่างไร สร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนอย่างไร ประเด็นปัญหาของห้วยสามพาด ทำให้การทำงานขบวนองค์กรชุมชนขาดความน่าเชื่อถือ 1) เราต้องพัฒนาเรื่องของการพัฒนาคน กรรมการ และสมาชิก 2) ระบบการบริหารจัดการ ความโปร่งใส ระบบการเงิน การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เติมระบบเทรนนิ่ง และ 3) ระบบของการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก ที่ทำให้เกิดความเข้าใจของสมาชิก การเปิดเผยข้อมูล ระหว่างกรรมการ ระหว่างสมาชิก และหน่วยงาน ธรรมาภิบาลจะเป็นแกนกลางในการสร้างความเข้มแข็ง โยงแกนนำ โยงสมาชิก  นอกจากธรรมาภิบาลเติมความเข้มแข็งของกลุ่มแล้ว ยังมีนัยยะของเครือข่าย ที่จะเชื่อมโยงให้ความสำคัญ ในปี 60 เรื่องนี้ยังคงมีน้ำหนักที่เบา แต่ในปี 61 ต้องมีการวางแผนปฏิบัติการ ที่ต้องใส่งบประมาณ ที่มาจากการออกแบบร่วมกันของขบวนองค์กรชุมชนและภาคี  

รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศปส.มข.) ภาคประชาสังคมจะมีบทบาทสำคัญร่วมกับภาครัฐ และภาคธุรกิจ ในการพัฒนาสังคม  ศปส.มข.นั้นก็เป็นภาคีความร่วมมือองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทในด้านการให้บริการด้านการฝึกอบรมสัมมนา การพัฒนาผู้นำและผู้นำรุ่นใหม่ การเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ล้อมวงลงข่วง การให้คำแนะนำปรึกษา การจัดกระบวนการ และงานวิจัย

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลนั้น ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการที่ดี องค์กรหรือกระบวนการที่จะมีธรรมาภิบาล การบริหารจัดการภายใน และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ภาคประชาชนจะต้องสนใจ เริ่มจากองค์กรมีความเข้มแข็งมีระบบธรรมาภิบาล เป็นความสำคัญลำดับแรก จากงานวิจัย ทำให้เกิดเครื่องมือหนึ่งขึ้นมา เป็นการสร้างมาตรฐานของภาคประชาสังคม องค์กรชุมชนขนาดเล็ก ศปส.มข.จึงพัฒนาเครื่องมือไปสู่การพัฒนาตนเองได้อย่างไร นั้นก็คือ “SAR” Self-Assessment Review หรือการสอบทานตัวเอง เป็นเครื่องมือที่อยากสนับสนุนให้ใช้ในการทบทวนตนเอง 4 ประเด็นหลัก ล้วนเกี่ยวกับระบบธรรมาภิบาลเป็นอย่างยิ่ง

นายถนอนสิน พลลาภ ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศปส.มข.) กล่าวชี้แจงถึงเครื่องมือการสอบทานตนเอง โดยระบุว่า SAR คือเครื่องมือในการวัดเพื่อสร้างมาตรฐานธรรมาภิบาลในการดำเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคม เป็นเครื่องมือในเชิงกระบวนการที่จะพัฒนาศักยภาพไปในตัว เป็นการทบทวนแนวคิดธรรมาภิบาล ซึ่งความเป็นธรรมาภิบาลไม่แค่เฉพาะ พอช. แต่หมายรวมถึงองค์กรชุมชนที่ทำงานร่วมกับ พอช. ด้วย

เป็นการการทบทวนตัวเอง ให้รู้สถานะปัจจุบัน ไม่ใช่เครื่องมือที่แข็งตัว แต่เป็นกระบวนการที่จะเสริมความเข้มแข็งไปในตัว โดยมุ่งไปที่เรื่องศักยภาพองค์กร คน การเงิน การสื่อสาร โดยจะพิจารณาด้านนโยบาย กลไกกำกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประโยชน์ทับซ้อน การปกป้องการละเมิด กรรมการบริหาร การบริหารจัดการ วางแผน การดำเนินงาน วัดผล การทำรายงาน ซึ่งความยั่งยืนขององค์กร ต้องมีแผนหรือไม่ การระดมทุนในการทำงาน การทำงานร่วมกับภาคี ผลจากการทำงาน  

CSNM Guideline แบบฟอร์มในการประเมินตนเอง (Self-Assessment Review : SAR) สำหรับองค์กรภาคประชาสังคม มีประเด็นตัวชี้วัดในการประเมินแบ่งเป็น 4 องค์ประกอบ 1) ด้านนโยบายและกลไกกำกับการดำเนินงานองค์กร 2) ด้านศักยภาพขององค์กร 3) ด้านการบริหารจัดการโครงการ และ 4) ด้านความยั่งยืนขององค์กร โดยจะเกี่ยวข้องกับ กลไกการทำงานของพอช. ทั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการ บ้านมั่นคง และโครงการฯ ต่างๆ  

โดยจะทดลองนำเครื่องมือไปใช้ เป็นการนำร่อง 1 จังหวัด ที่จังหวัดขอนแก่น โดย ศปส.มข. จะทำข้อเสนอในเชิงกระบวนการ และหารือกับทางสำนักงานฯ  ซึ่งเบื้องต้นต้องมีการฝึกอบรมก่อนการนำไปใช้ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาและขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆต่อไป

21441282 10210383260957270 1262966904 o21441354 10210383260717264 958406958 o21441533 10210383260797266 576297268 o21534225 10210383260757265 1930280888 o21441644 10210383260917269 708974323 o

 

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter