playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านมั่นคง ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ พอช. จัดอบรมเทคนิคการปิดบัญชีสหกรณ์บ้านมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพให้กับตัวแทนสหกรณ์บ้านมั่นคงทั้ง 5 ภาค และ 2 เครือข่ายใหญ่ เพื่อเป็นกำลังหลักในการหนุนเสริมการปิดบัญชีสหกรณ์บ้านมั่นคงทั่วประเทศ  

banmankomg.jpg

วันนี้ (26 ส.ค.60) ที่ห้องประชุม 301 – 302 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการปิดบัญชีสหกรณ์บ้านมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิค ทักษะ วิธีการในการดำเนินการปิดบัญชีสหกรณ์ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับพี่เลี้ยงระดับภาค 5 ภาค เครือข่ายสลัม 4 ภาค และเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองในกรุงเทพมหานคร จำนวน 40 คน เพื่อเป็นกำลังหลักในการหนุนเสริมการปิดบัญชีสหกรณ์บ้านมั่นคงในระดับภาค และเป็นการสร้างมาตรฐานยกระดับระบบบัญชีสหกรณ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

           ในการจัดอบรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือด้านวิทยากรจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจสหกรณ์ ในการให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมในการตรวจบัญชี เพื่อให้เข้าใจเทคนิควิธีการและทักษะในการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการสอบบัญชีสหกรณ์ เทคนิคการบันทึกบัญชีสหกรณ์บ้านมั่นคง และการฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้และเข้าใจในสภาพปัญหาข้อบกพร่องที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการปิดบัญชีได้  เป็นการสร้างให้พี่เลี้ยงสหกรณ์มีเทคนิค ทักษะ วิธีการ และเป็นเครื่องมือให้สามารถนำกลับไปหนุนเสริมการปิดบัญชีสหกรณ์อื่นๆ ในระดับภาคได้ โดยใช้เวลาในการจัดอบรมเป็นเวลา 2 วัน

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากปัจจุบันมีสหกรณ์ที่ดำเนินการภายใต้โครงการบ้านมั่นคง จำนวน 369 สหกรณ์ที่ใช้สินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยมีจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถปิดบัญชีสหกรณ์ได้ และต้องยกเลิกสหกรณ์ ซึ่งพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการปิดบัญชีสหกรณ์ไม่ได้ เนื่องจากรายละเอียดในการดำเนินการปิดบัญชีสหกรณ์ฯ ยังมีเงื่อนไขที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวเกิดจากความไม่เข้าใจระบบ และไม่มีแนวปฎิบัติที่เป็นหลักเกณฑ์ร่วมในสหกรณ์บ้านมั่นคงระหว่าง พอช. สหกรณ์บ้านมั่นคง กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งปัญหาการเปลี่ยนคนทำงาน ทำให้งานไม่ต่อเนื่อง คนทำงานไม่มีความรู้เรื่องการจัดระบบเอกสาร จึงต้องมีการจัดอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับสหกรณ์บ้านมั่นคงทั่วประเทศ ให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามเจตนารมย์ของผู้ก่อตั้งสหกรณ์
banmankomg1.jpg

banmankomg2.jpg


เรวดี อุลิต สำนักงานบ้านมั่นคง รายงาน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter