playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
Presentation1.jpg

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสัมมาชีพชุมชน สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดชุมชน ซึ่งคณะประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและขบวนองค์กรชุมชน ตามแนวทางของการพัฒนาตลาดชุมชนที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งเพื่อยกระดับพื้นที่ที่มีความพร้อมให้ติดอาวุธทางปัญญาด้านการบริหารจัดการตลาดชุมชนอย่างมีระบบ
แนวทางสำคัญที่มีการนำเสนอและหารือในที่ประชุมตามประเด็นการเปิดโลกทัศน์ผ่านการเรียนรู้สังคมไทยและสังคมโลก เพื่อชุมชนได้รู้เท่าทันสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างเท่าทัน มีการพิจารณาถึงการนำหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบตลาดของขบวนองค์กรชุมชนให้เป็นระบบ “ตลาดชุมชน 4.0” โดยคณะทำงานร่วมกันออกแบบกรอบแนวทางการดำเนินงานให้มีการได้ศึกษาแนวทางรูปแบบของพื้นที่ประสบผลสำเร็จและมีการยอมรับ แล้วนำมาหลักการเหล่านั้นมาสร้างกิจกรรมระดมความคิดเห็น พัฒนาและฝึกแนวความคิด ทักษะ จนนำไปสู่การออกแบบและวางแผนระบบฐานข้อมูลการพัฒนาระบบตลาดชุมชนของพื้นที่ตนเอง

หัวใจหลักของเศรษฐกิจคือระบบตลาด และภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันจึงมีการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาให้เป็นระบบตลาดชุมชน 4.0 ซึ่งเสนอการพัฒนาทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ขบวนองค์กรชุมชนในการนำตลาดเข้าสู่ระบบ E-Commerce เป็นตลาด Online ซึ่งเป็นการยกระดับการพัฒนาระบบตลาดอีกขั้นหนึ่งเพื่อเป็นช่องทางการขยายโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทั้งความรู้ ผู้ประกอบการ
การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการเคลื่อนขยับการพัฒนาระบบตลาดชุมชนอย่างมีทิศทางโดยเริ่มต้นจากวันที่ 1-3 สิงหาคม 2560 ที่จะร่วมกันเดินทางเพื่อเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบด้านการพัฒนาระบบตลาดชุมชนร่วมกัน โดยเริ่มต้นจากการดูงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

20170712_104314_resize.jpg

สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน  : รายงาน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter