playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

20170711_145325_resize.jpg

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสัมมาชีพชุมชน สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน ได้จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเป็นการหารือ นำเสนอการดำเนินงานและทบทวนการดำเนินงานร่วมกันของคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ในที่ประชุม ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ ผู้จัดการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสัมมาชีพชุมชน ในฐานะคณะเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้กล่าวถึงกิจกรรมแรกของดำเนินงานภายใต้คณะทำงานชุดนี้ คือ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับพื้นที่รูปธรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน สู่การเชื่อมโยงธุรกิจ วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2560 ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการเริ่มต้นขยับการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบถึงตลาดท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคโดยตรงจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติของแต่ละพื้นที่ในการพัฒนา ได้ปฏิบัติการยกระดับโดยมีแผนอันเกิดจากการประเมินตนเอง สร้างความรู้จักเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน ก่อนการเชื่อมโยงธุรกิจจริง (Pre-Business Matching) รวมถึงการคัดเลือกพื้นที่รูปธรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีความพร้อมให้มีศักยภาพที่พร้อมขับเคลื่อนสู่การทำธุรกิจจริง
จากแผนงานดังกล่าวที่ร่วมกันออกแบบและวางแผนจากศักยภาพของภาคีที่เข้าร่วมเป็นคณะทำงานทั้งภาคเอกชน ภาครัฐและขบวนองค์กรชุมชนที่ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซี่งได้ผลักดันจนนำไปสู่แผนการยกระดับอีกขั้นหนี่งโดยการเปิดโอกาสในการเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชนที่ประกอบการการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ได้เข้าร่วมในงานมหกรรมไทยเที่ยวไทย ระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ เพื่อเป็นการสร้างช่องทางการเชื่อมโยงภาคธุรกิจของขบวนองค์กรชุมชนที่ประกอบการการท่องเที่ยวโดยชุมชน นับว่าเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ต่อยอด ยกระดับการทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและทุนชุมชนด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชนในอีกมิติหนึ่ง

927319_resize.jpg

สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน : รายงาน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter