playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

927318.jpg

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสัมมาชีพชุมชน สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน ได้จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ครั้งที่ 2/2560 ขื้นเพื่อเป็นการรายงานและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ในการนี้ทางคณะทำงานและฝ่ายเลขานุการ ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการวางแนวทางการขับเคลื่อนรวมถึงมีการจัดงานที่สำคัญในประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของขบวนองค์กรชุมชน ซึ่งกิจกรรมที่ขับเคลื่อนในระยะเวลาอันใกล้คือ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนคลัสเตอร์เกษตรอินทรีย์โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยจัดเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์การผลิต การตลาด ปัญหาและอุปสรรคของการขับเคลื่อนคลัสเตอร์เกษตรอินทรีย์ร่วมกัน เพื่อพัฒนารูปแบบ (โมเดล) การขับเคลื่อนคลัสเตอร์เกษตรอินทรีย์ เป็นการจัดการความรู้เพื่อขยายผลต่อไป เพื่อให้ขบวนองค์กรชุมชนในจังหวัดที่มีความสนใจขับเคลื่อนคลัสเตอร์เกษตรอินทรีย์ ได้ร่วมเรียนรู้แนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์จากจังหวัดต่าง ๆ ที่ได้ปฏิบัติการแล้วอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปขับเคลื่อนในแต่ละจังหวัดได้ อีกทั้งเพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์เกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัดสู่การขับเคลื่อนคลัสเตอร์เกษตรอินทรีย์ระดับภาคและระดับชาติ
นอกจากนี้คุณพรรษวรรณ จันทร์ดี ผู้แทนจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่ได้เข้าเป็นหนึ่งในคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการประสานงานส่งเสริมให้ขบวนองค์กรชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของงาน Organic & Natural EXPO 2017 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ที่จะจัดในวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2560 โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ภายในงานนี้ได้เปิดโอกาสให้ขบวนองค์กรชุมชนที่ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ได้เข้าร่วมงานซึ่งให้พื้นที่จัดงานอยู่ 4 บูธ
จากแผนงานของคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง และกิจกรรมการขับเคลื่อนดังกล่าวที่กำลังจะดำเนินงานขึ้นนั้น นับว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและทุนชุมชนของขบวนองค์กรชุมชนให้เดินหน้าต่อไปได้ด้วยเกษตรอินทรีย์สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน : รายงาน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter