playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 

Evaluation.jpg

เมื่อวัน 6-7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานภาคเหนือร่วมกับงานสื่อสารองค์กรและงานพัฒนาองค์ความรู้ จัดเวที Work shop นักสื่อสารจัดการความรู้ชุมชน ภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงแรมสุโขทัยพรเจริญรีสอร์ท อ.กงไกรลาส จ.สุโขทัย  ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยแกนนำตำบลพื้นที่รูปธรรมเศรษฐกิจและทุนชุมชน จำนวน 7 ตำบล  แกนนำตำบลรูปธรรมสภาองค์กรชุมชนและคณะทำงานกลไกขบวนจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้งเจ้าหน้าที่  มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น  40  คน 

        เนื้อหาเวที Work shop เริ่มต้นช่วงเช้าวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ด้วยการทบทวนความรู้ ความเข้าใจและเครื่องมือในการถอดองค์ความรู้ ความสำคัญของการสื่อสารชุมชน  สื่อสารแล้วเกิดอะไรขึ้น และนำไปสู่อะไรบ้าง  หลักการเขียนองค์ความรู้อย่างง่ายและน่าติดตาม  การเล่าเรื่องผ่านงานเขียนบทความ-ข่าวสั้น และการตัดต่อคลิปวีดีโอง่ายๆบนมือถือ  บ่ายมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่บ้านปลอดแอลพีจี ตามวิถีชุมชนพอเพียง ชุมชนบ้านวัดเสาหิน  หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแฝก และฝึกปฏิบัติตัดต่อคลิปวีดีโอ  เริ่มต้นวันใหม่ 7 กรกฎาคม 2560  โดยนายปฏิภาณ  จุมผา ผู้อำนวยการภาคเหนือ สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วม เน้นย้ำความสำคัญเรื่อง “สื่อ” เพื่อการแปลี่ยนแปลง  1.สื่อ เปรียบเหมือนฐานันดรที่ 4 2.สื่อเป็นศาสตร์ตราวุธ ศาสตร์แห่งความรู้เป็นพลังปัญญา 3.หลักการสำคัญ ระบบข้อมูล สื่อสารความจริง ความดี มีประโยชน์ ตรงกับกาลเทศะ4. การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างความสัมพันธ์ใหม่  “ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรมของสังคม”

Evaluation1.jpg

จากนั้นทบทวนการตัดต่อวีดีโอและเพิ่มเติมเทคนิคที่น่าสนใจ   โชว์และแชร์ Show & Share ผลงานคลิปวีดีโอ และข่าว/บทความสั้นให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากทีมวิทยากรกระบวนการ  บ่ายสนุกสนานกับการ Show&Share (ต่อ) และมาสู่การถอดองค์ความรู้ “บทเรียนการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชน เครื่องมือสู่การยกระดับ “ชุมขนท้องถิ่นจัดการตนเอง” แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ “ถอดบทเรียน ความรู้ การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน” โดยใช้ครื่องมือ ได้แก่ 1.ถอดบทเรียนพัฒนาการ Timeline 2.ตารางวิเคราะห์เนื้อหาการถอดบทเรียนตามประเด็น  3.ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระดับชุมชน สังคม นโยบาย  และนำเสนอแลกเปลี่ยนการใช้เครื่องมือดังกล่าว

ช่วงท้ายของเวทีมีการประเมินความพึงพอใจการอบรม  โดยผู้เข้าการอบรมตอบแบบสอบถาม ผ่าน Application Google ฟอร์ม สรุปผลของการประเมินดังนี้  ความเหมาะสมของเนื้อหาอยู่ระดับมากถึงมากที่สุด รวม 81.80 %  การนำเนื้อหาสาระและความรู้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด รวม 100 %  และมีข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมที่น่าสนใจ คือ  “วิทยากรทุกคนใจดีมาก เนื่องจากผู้เข้ารับอบรมเป็นผู้สูงอายุ อาจจะช้าในการเรียนรู้แต่ก็สามารถทำได้”

Evaluation3.JPGEvaluation4.JPG


Evaluation2.jpg

เครดิตภาพ ปุณญภัส  กมลเนตร

เรียบเรียงโดย  งานสื่อสารองค์กรและงานพัฒนาองค์ความรู้
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter