playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
Community_training_1_resize.JPG

พอช./ จัดอบรมผู้นำชุมชนริมคลองริมคลองลาดพร้าว-บางซื่อ- เปรมประชากรคึกคัก  ผู้นำชุมชนเข้าร่วมประมาณ 100 คน  ปลัดกระทรวง พม.แนะผู้นำชุมชนยึดหลัก ‘10 ก’ เช่น มีแกนนำที่เข้มแข็ง  กำหนดเป้าหมายของชุมชน มีกลไกการจัดการ ฯลฯ  เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสุดท้าย  คือ “คืนความสุขให้คนคลอง คืนสายคลองให้เมือง”

ระหว่างวันที่ 17-18  มิถุนายน  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง  จัดโครงการ ‘การพัฒนาอบรมผู้นำชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนริมคลองลาดพร้าว บางซื่อ คลองเปรมประชากร’   ที่ห้องประชุมสถาบันฯ มีผู้นำชุมชนจากสายคลองลาดพร้าว  คลองบางซื่อ  เปรมประชากร  ประมาณ 40 ชุมชนเข้าร่วมอบรม  รวมทั้งหมดประมาณ  100   คน  โดยมีนายไมตรีอินทุสุต  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม 
Community_training_2_resize.JPGนายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  รักษาการ  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ กล่าวว่า  การจัดอบรมผู้นำชุมชนริมคลองที่ผ่านมามีการจัดไปแล้ว 4 ครั้ง  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 มีการจัดอบรมการทำงานมวลชนสัมพันธ์ที่ พอช.  มีทหาร  ตำรวจ  สำนักงานเขต  และผู้นำชุมชนเข้าร่วม  ครั้งที่ 2 ที่บ้านมั่นคงเมืองชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่าน  เป็นการไปศึกษาดูงานการพัฒนาทั้งชุมชน  ทั้งเรื่องบ้านมั่นคง  และเศรษฐกิจชุมชน   ส่วนครั้งที่ 3   ไปศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา  โดยนำผู้นำและตัวแทนชาวชุมชนริมคลองบางซื่อไปดูงานที่ชุมชนวังหลัง ซึ่งเมื่อก่อนมีสภาพเสื่อมโทรม  แต่ได้จัดทำโครงการบ้านมั่นคง  โดยใช้บ้านเป็นร้านค้า  ขายอาหาร  เครื่องดื่ม  ของที่ระลึก  มีรายได้ไม่น้อย  สามารถผ่อนบ้านได้โดยไม่เป็นภาระ

“ส่วนครั้งที่ 4 คือในวันที่ 17 และ 18 มิถุนายนนี้  ซึ่งการอบรมทั้งสองวันนี้จะช่วยเปลี่ยนวิธีคิด  เปลี่ยนมุมมอง  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการพัฒนาชุมชนริมคลอง  และนำความรู้ที่ได้รับกลับไปวางแผนพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป”  นายสมชาติกล่าว


Community_training_3_resize.JPG

นายไมตรี  อินทุสุต  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กล่าวบรรยายในหัวข้อ ‘แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวตามแนวทางประชารัฐ’  มีเนื้อหาโดยสรุปว่า  รัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ได้เข้ามาจัดระเบียบสังคมในเรื่องต่างๆ ประมาณ 20 เรื่อง  เช่น  เรื่องล็อตเตอรี่  รถตู้  การบิน  แรงงานต่างด้าว  การค้ามนุษย์ ฯลฯ  รวมทั้งการจัดระเบียบริมคลอง  ใน 3 คลอง  คือ  คลองลาดพร้าว  บางซื่อ  และเปรมประชากร  ระยะทางทั้งหมดประมาณ 31.9 กิโลเมตร  รวม 52 ชุมชน  จำนวน 7,081   ครอบครัว  โดย พอช.รับผิดชอบด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย  มีเป้าหมายภายในสิ้นปีนี้ จำนวน  3,672  ครัวเรือน  แต่ขณะนี้ทำไปได้ 763 ครัวเรือน  หรือประมาณ 20 %  ขณะที่การตอกเสาเข็มเพื่อสร้างเขื่อนทำไปได้ประมาณ 9,800 ต้น  จากทั้งหมด 60,000 ต้น  เนื่องจากติดขัดที่ชาวบ้านยังไม่เข้าร่วมหรือยังไม่ยอมรื้อย้ายบ้านออกจากคลอง

ปลัดกระทรวง พม.กล่าวต่อไปว่า  การพัฒนาชุมชนริมคลองจะต้องยึดหลัก 4  ‘ค’  คือ 1.ครอบครัวหรือคน  2.เครือข่าย  คือการร่วมกันทำงานเป็นเครือข่าย  มีหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนร่วมสนับสนุน รวมทั้งภาคประชาสังคม เป็น ‘ประชารัฐ’ ที่แท้จริง  3.คลอง  คือการจัดระเบียบคลองใหม่  ย้ายบ้านเรือนที่รุกล้ำ  มีทางเท้า  ทางเดินเลียบคลอง  ให้ทุกคนใช้ประโยชน์จากคลองได้  และ 4.คุณภาพชีวิต  คือประชาชนจะมีบ้านเรือนที่มั่นคง มีสาธารณูปโภค  มีความสะดวก สบาย  สะอาด  สวยงาม  มีบ้านที่มากกว่าคำว่า ‘บ้าน’

“ส่วนการอบรมผู้นำชุมชนในครั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงชุมชน  เหมือนกับฝูงนกที่จะบินนำหน้าฝูง   นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชุมชน  เปลี่ยนแปลงสภาพคลองให้ดีขึ้น  โดยผู้นำจะต้องกลับไปชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับสมาชิกที่ยังไม่เข้าร่วมให้เข้าร่วม  แต่หากใครที่ยังไม่เข้าร่วม  ทางรัฐก็จะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายต่อไป”  ปลัดกระทรวง พม.กล่าว

นายไมตรียังกล่าวถึงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนว่า  จะต้องยึดหลัก ‘10 ก’ คือ  1.มีแกนนำ ที่เข้มแข็ง ต้องฝึกพูด เพื่อชี้แจงชาวบ้าน 2.กำหนดเป้าหมายของชุมชนว่าจะไปในทิศทางใด 3.มีกลไกการจัดการ  มีการแบ่งหน้าที่  มีกฎระเบียบ  4.กระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน  5.มีกองทุนต่างๆ 6.มีกลุ่มต่างๆ  7.มีกิจกรรม  8.การทำเกษตรพอเพียง 9.กทม.สนับสนุน (ท้องถิ่น)  และ 10.มีกัลยาณมิตร (มีเพื่อนหรือมิตรที่หวังดี ให้ความช่วยเหลือ) เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสุดท้าย  คือ “คืนความสุขให้คนคลอง  คืนสายคลองให้เมือง”
Community_training_4_resize.JPG


นายอวยชัย  สุขประเสริฐ  ในฐานะทีมยุทธศาสตร์  เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง  กล่าวว่า  ก่อนการจัดอบรมผู้นำชุมชนในครั้งนี้  ทีมยุทธศาสตร์ได้ประชุมเพื่อวางแผนและออกแบบการจัดฝึกอบรมว่าจะมีหัวข้ออบรมในเรื่องใดบ้าง  เพื่อเป็นการหนุนเสริมศักยภาพแกนนำชุมชน  เช่น  การฝึกพูด  การฝึกวิเคราะห์ การวางแผนพัฒนาชุมชน  ฯลฯ

“ผมคาดหวังว่า  การฝึกอบรมผู้นำชุมชนริมคลองในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้นำในชุมชนต่างๆ สามารถมองเห็นปัญหาการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองในช่วงที่ผ่านมาว่า  มีอุปสรรค มีปัญหาอยู่ตรงไหน  จะได้แก้ปัญหาได้ถูกทาง  และสามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมกลับไปชี้แจง  สร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน  รวมทั้งวางแผนพัฒนาชุมชนในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการสร้างบ้านได้ด้วย” นายอวยชัยกล่าว

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ  เช่น  ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของภาคประชาชน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ  เป้าหมายและนโยบายการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย  การสร้างอุดมการณ์และจิตสำนึก  การพัฒนาการสื่อสารเพื่อให้หน่วยงานยอมรับ การวิเคราะห์คน  วิเคราะห์ชุมชน  วิเคราะห์สถานการณ์  การจัดการตนเองเรื่องที่อยู่อาศัย  การเชื่อมโยงเครือข่าย  การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน  ฯลฯ  ส่วนรูปแบบการอบรมมีทั้งการบรรยาย  และการแบ่งกลุ่มเพื่อทำ Work Shop  และให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าเวที

ส่วนเป้าหมายในการอบรม  คือ เพื่อสร้างและพัฒนาแกนนำให้มีความเป็นเจ้าของสามารถลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาตนเองได้   การสร้างแนวคิด จิตวิญญาณ อุดมการณ์  โดยชุมชนเป็นแกนหลักอย่างยั่งยืน  เพื่อพัฒนาแกนนำ  สร้างแนวร่วมเพื่อขับเคลื่อนงานคลอง  สร้างการเรียนรู้ หลักคิดแนว นโยบาย ขั้นตอนการพัฒนางานคลอง พัฒนาเทคนิคการทำงานกับชุมชน  เทคนิคกระบวนการทำงานคลอง เทคนิคนักสื่อสาร นักมวลชนสัมพันธ์ เช่น การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ฯลฯ  โดยหลังจากการฝึกอบรมในครั้งนี้แล้วจะมีการประเมินผลเพื่อสรุปผลที่ได้จากการอบรมต่อไป

นายมานิตย์  สว่างแสง  เลขานุการบ้านมั่นคง  ชุมชนร่วมพัฒนาเหนือ  กล่าวว่า  ชุมชนมีทั้งหมดประมาณ 310 หลัง  เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงตั้งแต่ปี 2552   และสร้างบ้านไปแล้วจำนวน 26 หลัง  ส่วนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองที่กำลังดำเนินโครงการในขณะนี้  ชุมชนร่วมพัฒนาเหนือยังอยู่ในระหว่างการสร้างความเข้าใจและชี้แจงข้อมูลกับชาวบ้านบางส่วนที่ยังไม่เข้าร่วม

“ที่ผ่านมา  ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความเข้าใจโครงการ  แต่ไม่อยากจะรื้อ  เพราะบางหลังเพิ่งสร้างใหม่ หมดเงินไปแล้ว 7-8 แสนบาท  บางคนก็บอกไม่อยากจะมีหนี้  บางคนก็มีบ้านหลังใหญ่  ถ้าทำบ้านใหม่แล้วตัวเองได้บ้านหลังเล็กกว่าเดิมก็ไม่ยอม  จึงไม่เข้าร่วม  แต่หลังจากอบรมในครั้งนี้แล้ว  เมื่อผมกลับไปชุมชนก็จะไปชี้แจง  สร้างความเข้าใจกับกลุ่มที่ยังไม่เข้าร่วม”  นายมานิตย์กล่าว
Community_training_5_resize.JPG

Community_training_6_resize.JPG

Community_training_7_resize.JPG

Community_training_8_resize.JPG

Community_training_9_resize.JPG

Community_training_10_resize.JPG

11Community_training_resize.jpg

 S__18382862_resize.jpg

 

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter