playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

S__21135408.jpg

วันนี้(17/06/2560)เวลา 09.00 น.สำนักงานภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก ร่วมกับ สำนักเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมขนและภาคี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) จัดเวทีประชุมคณะยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก เพื่อวางทิศทางการทำงานร่วมกันในการวางยุทธศาสตร์การขับเคลือนงานสวัสดิการชุมชนของภาคฯ

ในการประชุมมีวาระการประชุมร่วมกันเพื่อระดมความคิด ในการออกแบบการทำงานร่วมกัน ดังนี้ คือ การรายงานผลการดำเนินงานสวัสดิการชุมชนจังหวัด /ภาค/ชาติ หารือเวทีความร่วมมือ"สวัสดิการชุมชนกับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ,รายงานความคืบหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสถาบันการจัดการสวัสดิการของชุมชนตำบล , แนวทางการประสานความร่วมมือกับสำนักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อหนุนเสริมงานพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน และ หารือเวทีประชุมเชิงปฎิบัติการ การออกแบบเครืองมือส่งเสริมธรรมาภิบาลของกองทุนสวัสดิการชุมชน รวมทั้งมีเรื่อวเพื่อพิจารณาในการจัดทำแผนบวนสวัสดิการภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและภาคตะวันออก

ทั้งนี้นายธนชัย อาจหาญ ผู้จัดการสำนักเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชนและภาคี ได้รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานสวัสดิการชุมชนระดับชาติ พร้อมทั้ง ร่วมในการวางแผนการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับภาคฯ เพื่อให้งานสวัสดิการชับเคลื่อนไปร่วมกันในระดับชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับชาติ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้างานนโยบายการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน ระดับชาติ สู่งายระดับภาค

ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมกันระดมความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์การพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนระดับภาค เพื่อวางกรอบแนวทางการทำงานร่วมกับในระดับภาค กว่า 12 จังหวัด 648 กองทุน ทีครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก ในการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนเต็มพื้นที่สู่ชุมชนจัดการตนเอง
S__21135411.jpg


สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม รายงาน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter