playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
S__20504583.jpg

 

วันนี้(15 มิ.ย.2560) เวลา 09.00 น.ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมไพบูลย์วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยมีนายแก้ว สังข์ชู ,นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก ประธานอนุกรรมการร่วม ได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้นำขบวนองค์กรขุมชน ทุกภาคของประเทศไทย และหน่วยรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมร่วมเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนากองทุนสวัสดิการขุมชน

ซึ่งมีวาระประชุมในการรายงานผลการดำเนินงานสวัสดิการชุมชนตำบล ประจำเดือนพฤษภาคม 2560  รายงานผลการอนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 2560 รายงานความคืบหน้า การเสนอร่างพระราบัญญัติส่งเสริมสถาบันการจัดการสวัสดิการของชุมชนตำบล  แนวทางประสานความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแมืองแห่งชาติ เพื่อหนุนเสริมงานพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ร่วมทั้งเวทีประชุมเชิงปฎิบัติการ การออกแบบเครืองมือส่งเสริมธรรมาภิบาลของกองทุนสวัสดิการชุมชน  และเวทีความร่วมมือ สวัสดิการชุมชนกับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

คณะอนุกรรมการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ได้มีการวางแผนและขับเคลื่อนงานพร้อมทั้งการติดตามผลการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน ทุกๆภาค เพื่อให้การสนับสนุนสวัสดิการชุมชนครอบคลุมทั่วประเทศไทย

..................

 สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter