playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
banner south


            สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. เป็นองค์การมหาชน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นองค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.๒๕๔๒ ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ขอเชิญผู้สนใจ/ผู้เกี่ยวข้องสมัคร หรือเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการสรรหาเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ

               ๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป
                        ๑.๑.๑ มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์
                        ๑.๑.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด
                        ๑.๑.๓ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

              ๑.๒ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
                        ๑.๒.๑ เป็นผู้มาจากองค์กรชุมชนฐานรากและมีฐานงานพัฒนา/เครือข่ายที่ชัดเจนในเมืองหรือชนบท
                        ๑.๒.๒ เป็นผู้มีความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาชุมชน
                        ๑.๒.๓ มีความเชื่อเรื่ององค์กรชุมชนเป็นแกนหลักในการพัฒนา
                        ๑.๒.๔ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย

  ๒. กระบวนการสรรหา

               ๒.๑ เปิดรับสมัครและเสนอชื่อเป็นกรรมการระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
               ๒.๒ คณะอนุกรรมการภาค (สายผู้นำชุมชน) และเครือข่ายองค์กรชุมชน ร่วมพิจารณาคัดเลือกในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยผู้สมัครทุกคนต้องมาแสดงวิสัยทัศน์ด้วยตนเอง
               ๒.๓ คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกผู้แทนองค์กรชุมชนจาก ๕ คน (๕ ภาค) ในวันที่    ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เหลือ ๓ คน
               ๒.๔ คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอรายชื่อผู้ผ่านกระบวนการสรรหาให้ รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์พิจารณา

๓. คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กํากับดูแลการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามวัตถุประสงค
(๒) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน ของสถาบัน
(๓) อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินของสถาบัน 
(๔) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับสถาบันในเรื่องดังตอไปนี้
          (ก) การบริหารงานทั่วไปของสถาบัน การจัดแบ่งสวนงานของสถาบันและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว
          (ข) การกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
          (ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอนวินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตำแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง
          (ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน รวมทั้งการบัญชี และการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
          (จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
          (ช) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
(๕) ออกข้อบังคับว่าด้วยการรับรองสถานภาพการเป็นองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
(๖) ออกข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
(๗) ออกข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สินเชื่อแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
(๘) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
ระเบียบเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม (๔) (ง) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

๔.วาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี

๕.การสมัคร/เสนอชื่อ

            ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือบุคคล องค์กรต่าง ๆ เสนอชื่อผู้ที่เห็นว่ามีความเหมาะสม ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยสามารถยื่นใบสมัคร หรือใบเสนอชื่อ พร้อมหนังสือแสดงข้อมูลและรายละเอียดของผู้ถูกเสนอชื่อได้ด้วยตนเอง  ที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้ เลขที่  ๒๙ หมู่ ๑๐ ถนนดอนรุน-ชายคลอง ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยจ่าหน้าซองถึง “สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้ (วงเล็บมุมซองว่า) “ผู้สมัคร/ผู้ถูกเสนอชื่อ” ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร/หนังสือแสดงข้อมูลและรายละเอียดของผู้ถูกเสนอชื่อ หรือใบเสนอชื่อ ได้ที่สำนักงานภาคใต้  โดยจดหมายที่สมัครหรือเสนอชื่อให้ถึงสำนักงานภาคใต้ ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้  เลขที่  ๒๙  หมู่  ๑๐ ถนนดอนรุน-ชายคลอง  ตำบลตำนาน  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  โทรศัพท์       ๐๗๔-๖๑๗๑๙๗ / ๐๘๑-๖๖๕๐๙๖๒แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter