playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

Banner_4.jpg

 

 

ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. เป็นองค์การมหาชน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นองค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.๒๕๔๒ ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน พอช.เป็นองค์กรภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกันของภาคีการพัฒนา ทั้งองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ทั้งในการพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ และการติดตามกำกับดูแล โดยองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก

            ด้วยถึงวาระที่จะสรรหาคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนชุดใหม่ จึงขอเชิญผู้สนใจ/ผู้เกี่ยวข้องสมัคร หรือเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการสรรหาเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

            ๑.๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ

                        ๑.๑.๑  มีสัญชาติไทย

                        ๑.๑.๒  มีอายุไมต่ำกวา ๓๕ ปบริบูรณ์และไมเกิน ๗๐ ปีบริบูรณ

                        ๑.๑.๓ ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไร้สามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ

                        ๑.๑.๔  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                        ๑.๑.๕ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการหรือผูดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง

                        ๑.๑.๖ ไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบัน หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ ที่มีสัญญาจางกับสถาบัน

                        ๑.๑.๗ ไม่เป็นผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทบกับสถาบันหรือในกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมอบหมายให้เป็นผู้เข้าร่วมลงทุนตามมาตรา ๘ (๘) แห่งพระราชกฤษฎีกาหรือเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการขององค์กรชุมชนผู้ได้สินเชื่อจากสถาบัน          ๑.๒ คุณสมบัติทั่วไปเพิ่มเติม

                      ๑.๒.๑.  ไมเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผูแทนองคกรชุมชนในคณะกรรมการสรรหา

                        ๑.๒.๒.  ไมเปนผูถูกจํากัดสิทธิตามกฎหมายขององคกรที่บุคคลนั้นสังกัดอยู่

๑.๓ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

๑.๓.๑ เป็นผู้มาจากองค์กรชุมชนฐานรากและมีฐานงานพัฒนา/เครือข่ายที่ชัดเจนในเมืองหรือชนบท

                        ๑.๓.๒ เป็นผู้มีความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาชุมชน

                        ๑.๓.๓ มีความเชื่อเรื่ององค์กรชุมชนเป็นแกนหลักในการพัฒนา

                        ๑.๓.๔ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย

๒. กระบวนการสรรหา

คณะอนุกรรมการภาคกลางและตะวันตก ดำเนินการสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ซึ่งจะต้องสรรหาจากตัวแทนองค์กรชุมชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหา พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เรื่อง กำหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

            ๓.วาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี

            ๔.การสมัคร/เสนอชื่อ

          ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือบุคคล องค์กรต่าง ๆ เสนอชื่อผู้ที่เห็นว่ามีความเหมาะสม ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยสามารถยื่นใบสมัคร หรือใบเสนอชื่อ พร้อมหนังสือแสดงข้อมูลและรายละเอียดของผู้ถูกเสนอชื่อได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานภาคกลางและตะวันตก เลขที่ ๙๑๒      ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๔๐  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยจ่าหน้าซองถึง “สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคกลางและตะวันตก” วงเล็บมุมซองว่า “ผู้สมัคร/ผู้ถูกเสนอชื่อ” ตามแบบฟอร์มที่กำหนด   ทั้งนี้  ผู้สมัคร/ผู้ถูกเสนอชื่อ ต้องจัดส่งเอกสารใบสมัครและเอกสารแนบต่างๆถึงสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) สำนักงานภาคกลางและตะวันตก ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.30 น.  โดยขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร/หนังสือแสดงข้อมูลและรายละเอียดของผู้ถูกเสนอชื่อ หรือใบเสนอชื่อ ได้ที่สำนักงานภาคกลางและตะวันตก หรือสามารถ Download  ได้ที่ http://www.codi.or.th 

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เลขที่ ๙๑๒   ถนนนวมินทร์  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๔๐ โทรศัพท์ ๐๒-๓๗๘-๘๓๐๐  (เบอร์ภายใน ๘๙๒๐ ,๘๘๗๕ )


แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter