playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

18600877_1431644086881935_433477974_n.jpg

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงราย  ร่วมกับเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนอำเภอแม่สาย  และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ ร่วมจัดเวที “สานพลังการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย” ณ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ โดยมีนางสาวอุบล  เจริญกิจนะ  รองนายกเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  กล่าวต้อนรับผู้แทนเครือข่ายสภาองค์กรุมชนอำเภอแม่สาย  และกล่าวเปิดประชุมโดยพัฒนาการอำเภอแม่สาย

ปัจจุบันอำเภอแม่สายได้มีการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนทุกตำบลเต็มอำเภอ 8 ตำบล ประกอบด้วย เทศบาลตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลหเวยไคร้ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ตำบลเกาะช้างตำบลศรีเมืองชุมตำบลบ้านด้ายตำบลโป่งผา และตำบลโป่งงามซึ่งการจัดเวทีฯ ในวันนี้ทำให้สามารถพัฒนาศักยภาพของสภาองค์กรชุมชนในการขับเคลื่อนสู่การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น สนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชนมีแผนในการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์สำคัญ  การสำรวจข้อมูล  การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน  และการพัฒนาแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยตามโครงการพอเพียงชนบท การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่จะเชื่อมโยงกับแผนของพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สาย โดยมีพื้นที่ตำบลบ้านด้ายเป็นพื้นที่บูรณาการในการวางแผนพัฒนาชุมชนร่วมกันต่อไป

นายประนอม เชิมชัยภูมิ ประธานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงราย กล่าวแสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จของกลุ่ม องค์กร และเครือข่าย ในพื้นที่อำเภอแม่สาย 8 ตำบล ที่ได้จัดตั้งสภาองค์กรชุมชนเต็มอำเภอ  ซึ่งเป็นองค์กรที่จะเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงประสานงานในการทำงาน และเชื่อมโยงแผนงานต่างๆ ในพื้นที่ ในระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด  โดยสภาองค์กรชุมชนตำบลได้รับงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในการพัฒนานประเด็นงานต่างๆ ดังนั้น การจัดทำแผนชุมชนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะได้แผนงานที่มาจากชุมชนขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน และเกิดผู้นำระดับอำเภอ หรือเครือข่ายระดับอำเภอเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับจังหวัด

นายธนภณ  เมืองเฉลิม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค (ปฏิบัติการพื้นที่) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ กล่าวเสริมบทบาท พอช. ว่านับตั้งแต่มี พรบ.สภาองค์กรชุมชนตำบล พ.ศ. 2551 พอช. ได้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการหนุนเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน  และเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง จนเกิดรูปธรรมการพัฒนาที่หลากหลายตามศักยภาพของชุมชน ซึ่งกลไกสภาองค์กรชุมชนมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการประชุมหารือที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาชุมชนโดยชุมชนเป็นแกนหลัก พื้นที่เป็นตัวตั้งอย่างแท้จริง 

นอกจากนี้ยังได้มีสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือของเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนอำเภอแม่สาย ในลักษณะพลังแนวราบ  เพื่อให้ทุกตำบลเกิดการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ และศักยภาพพื้นที่ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่มีผลกระทบในเชิงพื้นที่  โดยมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแม่สาย  อย่างไรก็ดี สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดทิศทางการทำงานให้ชัดเจน โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้กลไกสภาองค์กรชุมชน  เพื่อไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น  และเน้นการใช้หลักบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่อไป เนื่องจากอำเภอแม่สายอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องเตรียมพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ทั้งนี้ พอช. ก็จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าควบคู่กับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่การจัดการตนเองอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

 18601185_1431643550215322_1997900571_n.jpg18554634_1431643646881979_940972197_n.jpg

รายงานโดย : วัชราภรณ์  จันทร์ขำ /และทีม พอช. ภาคเหนือ

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter