ประกาศรับสมัครและขอเชิญเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชน เพื่อเข้ากระบวนการสรรหาผู้แทนองค์กรชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 

Banner Esan copy

 
ประกาศรับสมัครและขอเชิญเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชน
เพื่อเข้ากระบวนการสรรหาผู้แทนองค์กรชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนพุทธศักราช ๒๕๖๐            ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. เป็นองค์การมหาชน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นองค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.๒๕๔๒ ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน พอช.เป็นองค์กรภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกันของภาคีการพัฒนา ทั้งองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ทั้งในการพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ และการติดตามกำกับดูแล โดยองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก

            ด้วยถึงวาระที่จะสรรหาคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนชุดใหม่ จึงขอเชิญผู้สนใจ/ผู้เกี่ยวข้องสมัคร หรือเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการสรรหาเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

๑.คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ

               ๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป

                        ๑.๑.๑ มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์

                        ๑.๑.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด

                        ๑.๑.๓ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

              ๑.๒ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

                        ๑.๒.๑ เป็นผู้มาจากองค์กรชุมชนฐานรากและมีฐานงานพัฒนา/เครือข่ายที่ชัดเจนในเมืองหรือชนบท

                        ๑.๒.๒ เป็นผู้มีความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาชุมชน

                        ๑.๒.๓ มีความเชื่อเรื่ององค์กรชุมชนเป็นแกนหลักในการพัฒนา

                        ๑.๒.๔ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย

            ๒. กระบวนการสรรหา

            คณะอนุกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ซึ่งจะต้องสรรหาจากตัวแทนองค์กรชุมชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เรื่อง กำหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

            ๓.วาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี

            ๔.การสมัคร/เสนอชื่อ

            ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือบุคคล องค์กรต่าง ๆ เสนอชื่อผู้ที่เห็นว่ามีความเหมาะสม ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยสามารถยื่นใบสมัคร หรือใบเสนอชื่อ พร้อมหนังสือแสดงข้อมูลและรายละเอียดของผู้ถูกเสนอชื่อได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่ ๒๙๕ หมู่ ๑๓ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยจ่าหน้าซองถึง “สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” วงเล็บมุมซองว่า “ผู้สมัคร/ผู้ถูกเสนอชื่อ” ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร/หนังสือแสดงข้อมูลและรายละเอียดของผู้ถูกเสนอชื่อ หรือใบเสนอชื่อ ได้ที่สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือสามารถ Download                                   ได้ที่ http://www.codi.or.th             สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  เลขที่ ๒๙๕ หมู่ ๑๓ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๔๑๘๕๑

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter