playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

รศ.เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ขับเคลื่อน “สังคมสูงวัย” สร้างความเข้าใจความหมายแก่เครือข่ายต่าง ๆ ที่ดำเนินงานเรื่องสังคมสูงวัย  ผู้เข้าร่วมได้รับชมวีดีทัศน์ คนลำสนธิไม่ทอดทิ้งกัน จังหวัดลพบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย อำเภอโคกม่วง จังหวัดลพบุรี และพื้นที่ที่มีจุดเด่นเรื่องผู้สูงอายุ ได้แก่ ตำบลโคกม่วง จังหวัดพัทลุง, เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  พร้อมแลกเปลี่ยนสถานการณ์การทำงานและสรุปแผนการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัยในระดับพื้นที่ อาจารย์กรรณิการ์  บรรเทิงจิตร กล่าวปิดท้ายว่า วันนี้มีเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนและสภาองค์กรชุมชนเข้าร่วม ซึ่งยังต้องขับเคลื่อนงานสังคมสูงวัยในระยะต่อไป  ถือเป็นการยกระดับการทำงานที่กว้างขวางมากขึ้น

 

ajen.jpg


          เมื่อเร็วๆนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  มีการประชุมปรึกษาหารือกับการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัยในระดับพื้นที่  โดยมีภาคีเครือข่ายต่าง ๆ อาทิ สำนักประสานงานสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย (สปสว.)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กองทุนสวัสดิการชุมชน  สภาองค์กรชุมน  ฯลฯ เจ้าหน้าที่สถาบันพอช. เข้าร่วมจำนวน 31 คน  ได้รับเกียรติจาก รศ.เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง  ผู้ขับเคลื่อนงานสังคมสูงวัย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

โดย รศ.เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง  ได้สร้างความเข้าใจ ความหมายคำว่า “สังคมสูงวัย”  แปลว่า ทั้งสังคมกำลังมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คนอายุ 30-40 ปี ในปัจจุบันกำลังจะเป็นผู้สูงอายุใน 20 ปีข้างหน้านี้ จึงต้องสร้างระบบสังคมรองรับคนอายุ 60 ปี ฉะนั้นกิจกรรมและระบบทั้งหมดต้องถามคนอายุ 30-40 ปี ในที่นี้ขอเรียกว่า “ผู้สูงอายุสำรอง”  ขอให้ช่วยเผยแพร่ความหมายของสังคมสูงวัยแก่สังคม เพื่อตระหนักถึงปัญหาว่า  ในอนาคตจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นคนทำงานจะมีสัดส่วนน้อยลง ทำให้ต้องคิดถึงสังคม ชุมชนและตัวเราเอง ไม่ควรมองว่าผู้สูงอายุเป็นภาระ ผู้สูงอายุในปัจจุบันคือภูมิปัญญา  ควรให้อยู่ร่วมกันในชุมชน 

          จากนั้น  ผู้เข้าร่วมประชุมได้รบชมวีดีทัศน์ พื้นที่อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี แนวคิด “คนลำสนธิไม่ทอดทิ้งกัน” มีจุดเด่นเรื่องการช่วยเหลือกันภายในชุมชน ช่วยคนติดบ้าน ติดเตียง  ได้รับความร่วมมือจาก อบต. รพสต.  โรงพยาบาล คนที่ทำหน้าที่นักบริบาล  คือตัวแทนของ อสม.  ที่ผ่านอบรมการดูแลผู้สูงอายุจำนวน  70 ชั่วโมง  มีปฏิทินการทำงานที่ชัดเจน  มีธนาคารเครื่องมือเครื่องใช้ในการดูแลผู้ป่วย  โดยโรงพยาบาลเป็นศูนย์กลางหมุนเวียนเครื่องมือให้แก่บ้านที่มีความจำเป็น  เป็นต้น  การนำเสนอพื้นที่กรณีศึกษา : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย  ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ตัวอย่างพื้นที่ที่ดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้แก่ พื้นที่ตำบลโคกม่วง จังหวัดพัทลุง และเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนสถานการณ์การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ และสรุปแผนการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัยในระดับพื้นที่  ดังนี้ 1)ระดับภาคสามารถประชุมทำความเข้าใจพื้นที่ที่มีความพร้อม และการจัดทำ Mapping พื้นที่ปฏิบัติการ  2)ระดับนโยบายควรมีกลไกหรือภาคีร่วม  3)การเวทีจัดร่วมของ 30 พื้นที่ ในเชิงนโยบายให้เห็นภาพ  4)การทำงานร่วมคณะทำงานชุดเล็ก  ประกอบด้วย เครือข่ายเมือง  กองทุนสวัสดิการชุมชน  สภาองค์กรชุมชน เพื่อให้เห็นการปฏิบัติการที่เป็นจริง 5)แต่ละเครือข่ายไปสรุปพื้นที่นำข้อมูลมาหารือ Mapping จังหวัดที่มีความพร้อม        อาจารย์กรรณิการ์  บรรเทิงจิตร  กล่าวปิดท้ายว่า การจัดเวทีเรื่องสังคมสูงวัยในวันนี้  มีเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน สภาองค์กรชุมชเข้ามามีส่วนร่วม  ซึ่งยังต้องขับเคลื่อนงานสังคมสูงวัยในระยะต่อไป  ถือเป็นการยกระดับการทำงานที่กว้างขวางมากขึ้น

 

 

รายงานโดยงานพัฒนาองค์ความรู้  สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชนแบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter