playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

18519189 1743120109048046 1978017840 o

เมื่อเดือน เมษายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนภาคส่วนที่อยู่ในขณะนั้น มาประชุมอย่างน้อยภาคส่วนละ ๑ คน และนับจำนวนหุ้นได้น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวนหุ้นทั้งหมด ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นแต่ละภาคส่วนต้องประชุมปรึกษาหารือในภาคส่วนของตน เพื่อแต่งตั้งรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมภาคส่วนละ ๑ คนเพื่อลงมติในเรื่องต่างๆ และออกเสียงลงคะแนนการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 โดยแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารบริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  ดังนี้

๑. นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ

๒. ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

๓. นายประวิน จาปาแก้ว ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

๔. นายอานวย ตันซู้ ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

๕. นายนิพนธิ์ แก้วกาหลง ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

๖. นายศรายุทธ อันทะไชย์ ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

๗. นายเล็ก ศิริพนมกุล ตำแหน่งกรรมการ/การเงินบริษัทฯ

๘. นายวิรุฬห์ มงคลศรีสวัสดิ์ ตำแหน่งกรรมการ/เลขานุการบริษัทฯ

๙. นางสาวบุษยมาศ มาศเกษม ตำแหน่งกรรมการ/ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ

๑๐. นางเรืองนรี เวียงอินทร์ ตำแหน่งกรรมการ/นายทะเบียนบริษัทฯ

ผลการดำเนินกิจการในรอบหนึ่งปี ๒๕๕๙  ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ที่ผ่านมา ขับเคลื่อนบริษัทร่วมกับพี่น้องชาวร้อยเอ็ดดังนี้

๑. ด้านการเกษตร (ข้าวหอมมะลิ) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ๑๐๑ หอมและอร่อยที่สุดในโลกของกลุ่มเกษตรกรทำนาแปลงใหญ่ หมู่ที่ ๑,,๓ ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๑.๑ ประสานและบูรณาการกับสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด (สาขานกเหาะ) ผลิตเป็นข้าว Super Premium กล่องเล็กน้าหนัก ๑ กิโลกรัม ราคา ๔๐ บาท กล่องใหญ่บรรจุกล่องเล็ก ๔ กล่อง ราคา ๒๐๐ บาท

๑.๒ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทานาแปลงใหญ่ ได้สิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นจากเกษตรกรทั่วไปในการจาหน่ายข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้น ๒๐ สตางค์/กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นตันละ ๒๐๐ บาท

๑.๓ รายได้ของกลุ่มก่อนได้รับการส่งเสริม...๙,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ บาท/ตันหลังได้รับการส่งเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น...๑๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ บาท/ตัน

๒. ด้านการแปรรูป (ถั่วป่านทอง) ถั่วป่านทองเป็นถั่วที่กินอร่อยที่สุดในโลกในพื้นที่บ้านป่าน หมู่ที่ ๖,๑๗ ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

๒.๑ ประสานมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สทวช.) สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สานักงานพาณิชย์จังหวัด สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่

๒.๒ ประสานให้ศูนย์สร้างสรรค์ออกแบบ (TCDC) ได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่เหมาะสาหรับเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่สามารถขึ้นเครื่องบินได้

๒.๓ ประสานกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและสานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโซนนิ่งหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการขยายพื้นที่ปลูกถั่ว จากเดิมจานวน ๒๐๐ ไร่ เป็น ๑,๕๐๐ ไร่

๒.๔ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม เพิ่มกาลังการผลิตจากสมาชิก ๒๐ คน เป็น ๖๐ คน โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรในการฝึกอบรม

๒.๕ สานักงานอุตสาหกรรมฯ อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างโรงเรือน ซื้อเครื่องจักร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๖ ตั้งเป้าหมายการยอดจาหน่ายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๕ เท่า/วัน เดิมวันละ ๑๐๐-๒๐๐ ถุง เพิ่มขึ้นเป็นวันละ ๕๐๐-๗๐๐ ถุง

๒.๗ การผลิต/จาหน่ายในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ มกราคม ๒๕๖๐ สามารถผลิตได้วันละ ๖๐๐-๗๐๐ ถุง รายได้เฉลี่ยเดือนละ ๔๒๐,๐๐๐ บาท

๒.๘ สมาชิกกลุ่มมีกำไร หลังจากหักต้นทุนแล้วเฉลี่ยเดือนละ ๖๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ บาท

๓. ด้านแปรรูป ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย กลุ่มทอผ้าไหม/ผ้าฝ้าย บ้านตาหยวก หมู่ที่ ๑,,๑๐,๑๓,๑๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ ๓-๕ ดาว

๓.๑ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนารูปแบบการทอผ้าให้มีคุณภาพดี เช่น คุณภาพเนื้อผ้า ลวดลาย การให้โทนสีที่เหมาะสม และเน้นการใช้สีธรรมชาติ

๓.๒ แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าให้มีมูลค่าเพิ่ม เช่น กระเป๋า หมอนมะละกอ เพื่อเพิ่มมูลค่า

๓.๓ สร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดความแตกต่าง โดดเด่น และสร้างสรรค์ (Creative Product) ฉีกแนวผ้าไหมยุคปัจจุบันของผ้าไหมตาหยวก โดยการพัฒนาเป็นของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก และพัฒนาโดยในนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

๓.๔ สร้างมูลค่าจากผ้าไหม เสริมสร้างภาพลักษณ์ของผ้าไหมตาหยวกให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เกิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านผ้าไหม (หมู่บ้านห้ามพลาด/ต้องชม/ต้องซื้อ)

๓.๕ การผลิต/จาหน่ายในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ มกราคม ๒๕๖๐ สามารถจาหน่ายได้ เดือนละ ๔๒๐,๐๐๐ บาท สมาชิกกลุ่มมีกาไรหลังจากหักต้นทุนแล้ว เฉลี่ยเดือนละ ๖๐,๐๐๐ บาท

๔. ด้านการท่องเที่ยว (ปราสาทกู่กาสิงห์) พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ หมู่ที่ ๑,,,,๙ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๔.๑ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย  จานวน ๒๕ คน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

๔.๒ ร่วมกับชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์ ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ และเตรียมความพร้อมโฮมสเตย์ จำนวน ๓๐ หลัง ด้านความสะอาด ปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวก

๔.๓ สร้างความตระหนักรับรู้และประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวผ่านรายการทีวี ชื่นใจไทยแลนด์และผู้ว่าการท่องเที่ยว

๔.๔ ด้านธุรกิจมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเข้าไปเที่ยว และมีพักค้างบ้างในพื้นที่หมู่บ้านการท่องเที่ยวกู่กาสิงห์ ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ มกราคม ๒๕๖๐ เฉลี่ยเดือนละ ๒๕๐ - ๓๐๐ คน

๔.๕ สมาชิก/หมู่บ้าน/ชุมชน มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝาก ของที่ระลึก และที่พักเฉลี่ยเดือนละ ๖๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ บาท

๕. ด้านการท่องเที่ยว (พระมหาเจดีย์ศรีชัยมงคล) พระมหาเจดีย์ศรีชัยมงคล ผาหมอกมิวาย ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๒.๖,๑๐,๑๒ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้การปรับปรุง จัดระบบศูนย์กลางและจาหน่ายสินค้า OTOP ของฝากของที่ระลึก และให้หมู่บ้าน/ชุมชน จัดทำจุด LAND MARKER กึ่งกลางพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

๕.๒ ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวสามเหลี่ยมสาเกตนคร เชื่อมโยงกับบึงพลาญชัย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า ท้องฟ้าจำลอง และสวนสุขภาพอ่างเก็บน้ำธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

๕.๓ ประสานและได้รับอนุมัติงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อปรับปรุงอาคารจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP บริเวณทางขึ้นพระมหาเจดีย์ศรีชัยมงคล งบประมาณ ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท

๕.๔ ด้านธุรกิจมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเข้าไปเที่ยวชมพระมหาเจดีย์ศรีชัยมงคล ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ มกราคม ๒๕๖๐ เฉลี่ยเดือนละ ๑๒,๕๐๐ ๑๓,๐๐๐ คน

๕.๕ สมาชิก/หมู่บ้าน/ชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP มีรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก และที่พักเฉลี่ยเดือนละ ๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท

๖. โครงการ จำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ๑๐๑

๖.๑ เริ่มตั้งแต่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จนถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ รับข้าวมาทั้งสิ้นจานวน ๔,๖๒๘ กิโลกรัม จำหน่ายไปทั้งสิ้น ๓,๔๒๙ กิโลกรัม คงเหลือ ๑,๑๙๙ กิโลกรัม

๑) ยอดจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ๑๐๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

- ข้าวกล่องเล็ก จานวน ๑,๐๕๓ กล่อง เป็นเงินจำนวน ๔๒,๑๒๐ บาท

๒) ยอดจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ๑๐๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

- ข้าวกล่องใหญ่ จานวน ๔๔ กล่อง เป็นเงินจำนวน ๘,๘๐๐ บาท

- ข้าวกล่องเล็ก จานวน ๒,๒๐๐ กล่อง เป็นเงินจำนวน ๘๘,๐๐๐ บาท

รวม ยอดจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ๑๐๑ ตั้งแต่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จนถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงินจำนวน ๑๓๘,๙๒๐ บาท

ส่วนการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานจากผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล ประธานในที่ประชุม ได้ขอมติรับรองงบดุลบริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประจาปี ๒๕๕๙ การรับรองงบการเงิน และรายงานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประจาปี ๒๕๕๙  และอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ และพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ ๑.ดร.สถาพร วงคลศรีสวัสดิ์ ๒.นายเล็ก ศิริพนมกุล ๓.นางเรืองนรี เวียงอินทร์ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง ๑.นายวิศิษฏ์ มงคลศรีสวัสดิ์ ๒.นายเรืองชัย ชัยนิคม ๓.นายดำรง รัตนเมธาธร เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท และได้ขออนุมัติรับรองแต่งตั้งกรรมการให้ดารงตำแหน่งดังต่อไปนี้

๑) ประธานกรรมการ คือ นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล

๒) รองประธานกรรมการ คือ นายประวิน จาปาแก้ว

๓) กรรมการผู้จัดการ คือ นายวิรุฬห์ มงคลศรีสวัสดิ์

๔) ที่ปรึกษา คือ ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง ๑.นายวิศิษฏ์ มงคลศรีสวัสดิ์ ๒.นายเรืองชัย ชัยนิคม ๓.นายดำรง รัตนเมธาธร เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทและการดารงตำแหน่งของกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอและการอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๐เนื่องจากกรรมการทุกท่านที่อาสามาเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมของบริษัทเห็นสมควรว่าไม่ควรที่จะจ่ายค่าตอบแทนใดๆ เนื่องจากว่าเป็นการอาสามาทำหน้าที่ จึงขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ขอความเห็นชอบให้ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายเชิดชาย ตรีพลกุล ผู้สอบบัญชีของสานักงานบัญชีและที่ปรึกษาสาเกตนคร เป็นผู้สอบบัญชีประจาปี ๒๕๖๐ ของบริษัท และทางสานักงานบัญชีและที่ปรึกษาสาเกตนครขอไม่รับเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีแต่งตั้ง นายเชิดชาย ตรีพลกุล ผู้สอบบัญชีของสานักงานบัญชีและที่ปรึกษาสาเกตนคร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี ๒๕๖๐ และยินดีรับเจตนาของผู้สอบบัญชีที่ไม่ขอรับเงินค่าตอบแทน

ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และบริษัทย่อยอื่น ๆ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับของบริษัทฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน และใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ดัง เอกสารแนบ ๒

นายมานะ เหนือโท เสนอแผนงานทางขับเคลื่อนนโยบาย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)องค์การมหาชนสภาองค์กรชุมชนตำบล ในหลักสูตร CBT 9+1 ร่วมมือกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน( อพท.) วางแผนร่วมกัน ปี ๒๕๖๐เป็นแผนขับเคลื่อนเรื่อง “การท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบล” มีเป้าหมายจังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ ๗ ตำบล นำเสนอให้ทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด เพื่อบรรจุให้มีการขับเคลื่อนควบคู่ไปด้วยกัน ได้แก่

๑) ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก

๒) ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย มีแคปซูลที่มีอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์

๓) ตำบลคาพอุง อำเภอโพธิ์ชัย มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

๔) ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี  อ่างเก็บน้ำธวัชชัย

๕) ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติบ่อพันขันที่มีเมืองของเจ้าชายจิตเสน เป็นแหล่งสถาปนาครั้งแรก มีร่องรอยประวัติศาสตร์  ดอนขุมเงิน  เนินขันหมาก สู่อาณาจักรเจนละ เจ้าชัยวรมันที่ ๗ ตามเส้นทางร่องรอยทางสายไหม เมืองกู่คันธนาม ,เมืองกู่พระกู่นา ,เมืองกู่กาสิงห์ และเมืองบัวยุคเมืองก่อนประวัติศาสตร์ แคปซูลสุสานคนโบราณ ๒,๕๐๐ ปี

๖) ตำบลผาน้าย้อย อำเภอหนองพอก คือ พระมหาเจดีย์ศรีชัยมงคลจุดชมวิวชมธรรมชาติ นวอุทยานผาน้ำย้อย ผ่าหมอกมิวาย

๗) ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย  ปราสาทกู่กาสิงห์ อารยธรรมกลางทุ่งกุลาร้องไห้

การร่วมมือชุมชน ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฯมีวารสาร ฮักคัก Fan page และวารสารออนไลน์ ที่จะเข้าไปทา Scope แหล่งท่องเที่ยว ให้ชุมชนได้เป็นที่รู้จัก ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีความสุข

นายประวิน จาปาแก้ว ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด แจ้งข่าวกระทรวงอุตสาหกรรม มีโครงการให้พี่น้องเกษตรกรทำโครงการเป็นอุตสาหกรรมมะพร้าว เพื่อเข้ามาส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกมะพร้าว ไปให้องค์ความรู้และส่งเสริมการแปรรูป หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ฝากเรื่อง YEC. อยากให้ใช้ชื่อว่า Young ประชารัฐ และอยากให้ขยายไปยังผู้นารุ่นใหม่ที่ไม่ใช่แค่กลุ่มนักธุรกิจ และยินดีสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือ หรือยานพาหนะในการลงพื้นที่

นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล ประธานฯ แจ้งสานักงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด แห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ข้างหลังที่ประชุมโรงแรมเพชรรัตน์ เป็นตึกสำนักงานหอการค้าและสำนักงานบริษัท เตรียมการจะเปิดสำนักงานใหม่ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐นี้

มานะ เหนือโท ศูนย์ข่าวทุ่งกุลา รายงาน 

 

18493683 1743120122381378 1423593111 o

18516441 1743118109048246 1330838901 o18516657 1743120062381384 1193993738 o

 

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter