playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 

huaikrot5_4.JPG

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาท(คปอ.) ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนและกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยกรด ร่วมจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพตำบลเศรษฐกิจและทุนชุมชนตำบลห้วยกรด ที่ดำเนินกิจกรรมกลุ่มอาชีพและแปรรูป วิเคราะห์ยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจและทุนชุมชน อย่างมีส่วนโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ เทศบาลตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท


          นางปราณี สอนเปรม ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยกรด กล่าวว่า นานมาแล้ว มีพระธุดงค์เดินทางจากทิศเหนือเพื่อไปนมัสการพระพุทธบาท   จังหวัดสระบุรีให้ทันก่อนวันเพ็ญเดือน 3  ซึ่งเป็นเทศกาลนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีและจะมีพระธุดงค์มาจากทั่วสารทิศ พระธุดงค์กลุ่มนี้ได้มาปักกลดชายป่าริมทุ่งหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งมีไม่กี่หลังคาเรือนแต่ละหลัง ล้วนอยู่ห่างกัน  เช้าขึ้นก็ออกบิณฑบาตฉันเช้าแล้วก็เตรียมเดินทางต่อ  ตามแนวลำคลองและข้ามฟากไปอีกด้านหนึ่งขณะที่ออกเดินทางมาได้ระยะหนึ่งพระธุดงค์ ที่เป็นผู้นำ นึกได้ว่า ลืมกลดซึ่งห้อยแขวนไว้ที่ต้นกระทุ่มจึงขอร้องให้พระทุกรูปรอสักครู่เพื่อกลับไปเอากลดที่ลืมไว้แล้วจึงออกเดินทางพร้อมกัน สถานที่พระธุดงค์รอคอยมีชื่อว่าศาลาคอยพระในปัจจุบันมีหลักฐานศาลาพักร้อนใหญ่อยู่ริมทางด้านทิศตะวันออกของวัดแม่มาหาลูก (วัดมาติการาม) ไปเล็กน้อย  เหนือสำนักสงฆ์วัดช่องลมชาวบ้านเรียกว่าศาลใต้ ในวันสิ้นเดือน 3 หรือกลางเดือน 4 จะมีประเพณีตักบาตรข้าวหลามทุกปีสถานที่พระลืมกลดที่ห้อยแขวนไว้ที่ต้นกระทุ่ม บริเวณทุ่งนากว้างได้ชื่อว่า นากระทุ่มและหมู่บ้านก็ได้ชื่อว่า บ้านห้อยกรด ต่อมาแปรเปลี่ยนเป็น บ้านห้วยกรดสันนิษฐานว่าการเขียนพยัญชนะ อ กลายเป็น ว และการออกเสียงควบกล้ำที่ผิดพลาดทำให้กลายเสียงไป อีกตำนานหนึ่งเล่าว่า ณ ที่นี้เดิมเป็นลำห้วยลำคลองยาวตลอดแนวตั้งแต่เขตอำเภอเมืองชัยนาทบ้านท้ายเมือง บ้านบางตาด้วง มาบ้านคลองโป่งบ้านท่าสะแก เข้าสู่ห้วยกรด ผ่านไปทุ่งละหานอรพิมพ์ และแยกผ่านไปแม่ลาการ้องของอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี บริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในลำห้วยนี้เต็มไปด้วยพืชน้ำชนิดหนึ่งชื่อว่า ต้นกรด(เป็นไม้เครือ ขึ้นในที่น้ำขังมีใบในข้อเดียวกันใบอ่อนมีสีม่วงดำ)ทำให้ยากต่อการเดินทางสัญจรทางน้ำชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านในลำห้วยและเต็มไปด้วยต้นกรดนี้ว่า บ้านห้วยกรด

          การวิเคราะห์ศักยภาพของตำบลห้วยกรด ถ้าเอ่ยชื่อตำบลห้วยกรด ทุกคนจะคิดถึงความหอมหวานของน้ำตาลโตนด  จากวิถีชีวิตคนตำบลห้วยกรดยังคงการอนุรักษ์ “ภาษาถิ่นสืบสาน ตาลโตนดลือเลื่อง มรดกไทยรำมะนา ตลาดค้าขายสุกร ” จากการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าคนตำบลห้วยกรดมีการอนุรักษ์มรดกไทยรำมะนาและภาษาถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ “เหน่อห้วยกรด”และเป็นแหล่งการทำน้ำตาลโตนดที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชัยนาทและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้า OTOP เป็นแหล่งค้าขายสุกรที่ใหญ่ที่สุดและมีการพัฒนาต่อยอดให้เป็นสินค้าชุมชน เช่น การทำหมูทุบ หมูหวาน เป็นต้น และตำบลห้วยกรดยังมีอาหารที่ขึ้นชื่อของตำบล คือ อาหารที่ทำจากต้นตาล เช่น ต้มปลาร้าหัวลูกตาล ยำหัวลูกตาลปลาย่าง แกงป่าหัวตาล อาหารหวาน เช่น ลอนตาลเชื่อม ลอนตาลลอยแก้ว เป็นต้น จะเห็นได้ว่าทุนและทรัพยากรที่มีอยู่สามารถต่อยอดขยายผลระบบเศรษฐกิจในชุมชนได้

แผนการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจและทุนชุมชนตำบลห้วยกรดมีเป้าหมายในการพัฒนา คือ การนำผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชนมาทำเรื่องตลาดชุมชนมีการเชื่อมโยงการบูรณาการกับสัมมาชีพชุมชน มาร่วมกันบูรณาการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน การอนุรักษ์พัฒนาทำตาลโตนด และการพัฒนายกระดับกลุ่มอาชีพให้มีมาตรฐานและต่อยอดขยายผลอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “พออยู่ พอกิน พอประมาณ ด้วยภูมิปัญญาของชุมชน”และถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำน้ำตาลโตนดให้กับเยาวชนรุ่นใหม่และจัดกิจกรรมปลูกต้นตาลโตนดทุกปีให้คงอยู่คู่ชุมชนต่อไป

huaikrot4_6.JPG

huaikrot6_2.JPG
จรรยา  กลัดล้อมนักสื่อสารจัดการความรู้ชุมชนจังหวัดชัยนาท รายงาน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter