playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
 IMG 3550

อุดรธานี/ เมื่อวันที่ 10 – 11 เมษายน 2560 คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำจังหวัดอุดรธานี ณ บ้านธารเลิศ เทศบาลตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีตัวแทนสภาองค์กรชุมชนจาก 20 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ พอช. เข้าร่วมการประชุมประมาณ 60 คน ซึ่งมีว่าที่ร้อยตรี อัครวิทย์ หมื่นกุล และอาจารย์วิเชียร แสงโชติ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

นายสุพัฒน์ จันทนา ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พอช. กล่าวว่า การรวมกลุ่ม สร้างเครือข่าย ร่วมกันพัฒนาของขบวนองค์กรชุมชน มีความเติบโตมาได้ระดับหนึ่ง ในระยะต่อไปการยกระดับขบวนองค์กรชุมชนจะให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ที่เป็นแผนยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาคนทุกระดับ ตั้งแต่แกนนำพื้นที่เชิงปฏิบัติการในระดับตำบลซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญ อย่างแกนนำของสภาองค์กรชุมชน และแกนนำเชิงประเด็นต่างๆ และอีกระดับหนึ่งคือแกนนำที่จะเชื่อมโยงในเชิงยุทธศาสตร์ ที่เชื่อมโยงในระดับจังหวัด และผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละประเด็นงาน อย่างแกนนำการจัดการที่ดินแนวใหม่ การจัดระบบสวัสดิการชุมชน การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน เป็นผู้นำใน 3 ระดับ ที่พอช.จะเชื่อมโยงและหนุนเสริมผ่านเครือข่าย แกนนำระดับต่างๆ ให้เกิดความคึกคัก  

ผศ.พิศมัย ธารเลิศ ประธานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพในกับแกนนำสภาองค์กรชุมชนในระดับจังหวัด ซึ่งขณะนี้จังหวัดอุดรธานีได้มีการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนแล้วจำนวน 115 ตำบล ในปีที่ผ่านมาเราใช้การทำงานเป็นโซนๆ ละ 5 อำเภอ แต่การลงพื้นที่ไม่ทั่วถึง ในปีนี้เราจึงมีแนวทางการทำงานในระดับอำเภอ เพราะจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดใหญ่จึงได้เชิญแกนนำในแต่ละอำเภอมาร่วมสัมมนาในเวที 2 วันนี้ เพื่อที่จะปรับแผนการทำงานในปีนี้ให้เป็นปัจจุบัน  

ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการทำงาน ในการพัฒนากลไกการทำงาน ที่จะไล่เรียงตั้งแต่ระดับหมู่บ้านที่มาจากกลุ่มอาชีพต่างๆ และเชื่อมโยงไปที่คณะทำงานระดับตำบลที่มาจากฐานสภาองค์กรชุมชน โดยจะให้น้ำหนักความสำคัญกับคณะทำงานในระดับอำเภอ ที่จะมีองค์ประกอบจากหน่วยงาน ภาคีการพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่ ส่วนในระดับโซนจะเป็นกลไกในการประสานงาน และคณะทำงานระดับจังหวัด ที่จะช่วยกันพัฒนาพลังจากชุมชนท้องถิ่นสู่การสร้างพื้นที่จัดการตนเอง ให้เป็นเมืองอุดรธานีนครแห่งความสุขต่อไป


IMG 3551IMG 3606IMG 3611IMG 3617
  

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter