playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

17797071 10209116759655529 1741843244 o

มหาสารคาม/ เมื่อวันที่ 5-7 เมษายน 2560 คณะทำงานพัฒนาคุณภาพขบวนองค์กรชุมชนและผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พอช. จัดสัมมนา “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคอีสาน : ระดับยุทธศาสตร์อาวุโส” ห้องประชุมไทแก่ง ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

โดยมีนักวิชาการ ผศ.ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาให้ข้อมูล แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองโลกและประเทศไทย ผศ.พฤกษ์ เถาถวิล มาเปิดมุมมอง “อีสานใหม่” ความเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองภาคอีสานและแนวทางยุทธศาสตร์ นายพลากร วงศ์กองแก้ว และ นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด มาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์การทำงานในรัฐบาลปัจจุบัน นอกจากนั้นมีการระดมความคิดเห็น “ปัญหาภาคอีสานกับแนวทางยุทธศาสตร์ ทางออก ทางเลือก และทางรอด” รวมทั้งที่ประชุมได้ร่วมหารือถึงเป้าหมายและแนวทางการจัดสมัชชาองค์กรชุมชนภาคอีสานอีกด้วย

ผศ.ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่กว้างขวางขึ้น เป็นช่วงที่เฟื่องฟูที่สุดของประเทศทุนนิยม โดยการได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง แต่เมื่อปี 2540 เป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำทุนนิยมเริ่มถดถอย ได้มีการเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจ ได้มีการเปลี่ยนนโยบายทางเศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ ลดสวัสดิการที่รัฐต้องแบกรับลง

ในด้านของประเทศด้อยการพัฒนาก็มีการประสบปัญหานี้เช่นกัน ทางออกที่ดีที่สุดคือการกู้เงินกับ IMF ที่เปลี่ยนทรัพยากรทุกอย่างให้เป็นสินค้า และเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ทำให้ประเทศด้อยพัฒนาสามารถมีการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจที่มากขึ้น เริ่มจากการขายรัฐวิสาหกิจของประเทศให้ต่างประเทศเข้ามามีบทบาทในการบริหารมากขึ้น สิ่งเหล่านี้มีข้อดีคือมีการจ้างงานงานเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงการจ้างแรงงานต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จัดเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีอัตราการจ้างแรงงานจากประเทศแม็กซิโกเข้ามาทำงานถึง 80 เปอร์เซ็นต์

แต่เมื่อเศรษฐกิจของโลกเปลี่ยนแปลงไปสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤติเศรษฐกิจ คนอเมริกาตกงานมากขึ้น เป็นบ่อเกิดความขัดแย้งเรื่องการนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างแม็กซิโก เป็นชนวนเหตุการสร้างกำแพงกั้นประเทศระหว่างสหรัฐอเมริกาและแม็กซิโกขึ้น ตามนโยบายการแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจของโดนัล ทรัมป์ ประธานาธิปดีคนล่าสุดของอเมริกา การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้ของสหรัฐอเมริกาสวนทางกับประวัติศาสตร์อันเฟื่องฟูในฐานะประเทศมหาอำนาจของโลกลง และการกระจายอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตามโลกที่เปลี่ยนผ่านภายใต้ระบบทุนนิยม

จะเห็นได้ว่าประเทศเทศที่เคยพัฒนาก่อนมักจะไม่มีการพัฒนาขึ้นและมีข้อจำกัดในการพัฒนาเยอะ แต่อีกมุมหนึ่งของประเทศกำลังพัฒนาใหม่เริ่มมีความเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ทำให้ประเทศใหม่ที่กำลังพัฒนาแซงหน้าประเทศที่เคยเรียกกันว่าประเทศที่พัฒนาแล้วไป

นายพลากร วงศ์กองแก้ว และ นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด วิเคราะห์สถานการณ์การทำงานในรัฐบาลยุคปัจจุบัน โดยสรุปว่า นโยบายที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลยุคนี้จะให้น้ำหนักความสำคัญด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทุกวันนี้จะย่ำอยู่กับคำว่า ชุมชนเข้มแข็งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องรู้ความต้องการของนักลงทุน และคำตอบที่คนแย่งชิงกันมากที่สุดคือ พลังงาน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรวมพลังของชาวบ้านต่อต้านด้านการแย่งชิงพลังงานนี้ เช่นเดียวกับกรณีเรียกร้องด้านพลังงานของเครือข่ายจังหวัดหนองคาย สิ่งที่ต้องมีการเตรียมการเพื่อให้พร้อมกับการขับเคลื่อนงานพัฒนาให้ทันต่อโลก คือ การเลือกตั้ง ทั้งการเลือกตั้งท้องถิ่นและการเมืองระดับชาติ

แต่เมื่อได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ยังพบว่านักการเมืองชุดใหม่ที่ผ่านการปฏิรูปกว่าสามปีแล้ว ก็จะยังเป็นกลุ่มนายทุนเดิมๆ ที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทยเช่นเดิม แต่ผลดีที่ประชาชนหรือพี่น้องนักพัฒนาต่าง ๆ จะได้รับจากการเลือกตั้งในครั้งนี้คือ รัฐธรรมนูญที่ถือเป็นกฎหมายสูงสุด การดำเนินงานต่างๆ จะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากกฎหมายในรัฐบาลที่ทหารเป็นกฎหมายสูงสุด

เหตุการณ์ในปัจจุบันท่ามกลางกระแสการเมืองที่มีวิธีคิดแบบพ่อปกครองโลก หรือการปกครองแบบใดก็ได้ที่ไม่ใช่การกระจายอำนาจ  แต่ท่ามกลางสังคมที่มีสื่อโซเชี่ยวเป็นช่องทางการสื่อสารหลักก็ไม่อาจปิดกลั้นความคิดหรือเสรีภาพของประชาชนได้ ดังปรากฏการณ์ต่างๆที่พลังโซเชี่ยวได้ทำงานเรียกร้องเสรีภาพด้านการออกความคิดความเห็นของคนได้

สุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่ต้องถอดบทเรียนคือ  การทำงานเชิงประเด็นของขบวนองค์กรชุมชน ก็จะทำให้ติดแต่กับปัญหาเชิงประเด็นนี้ การจัดทัพให้สามารถเดินไปข้างหน้าได้ หนึ่ง จัดทัพสร้างการกเรียนรู้  วิเคราะห์ศึกษาเรียนรู้

ทั้งนี้ การจัดเวทีสมัชชาองค์กรชุมชนภาคอีสาน มีเป้าหมาย เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะขององค์กรภาคประชาชนภาคอีสาน พร้อมกับการประกาศเจตนารมณ์ของภาคประชาชนภาคอีสาน สร้างเอกภาพทางความคิดร่วมกัน สร้างองค์กรภาคประชาชน ซึ่งต้องมีการสรุปบทเรียนวิเคราห์ตนเอง ตั้งแต่ระดับตำบล จังหวัด การระดมข้อเสนอต้องมาจากข้างล่าง สร้างแนวร่วม ภาควิชาการช่วยทำให้ข้อเสนอมีความแหลมคม โดยกำหนดจังหวะก้าวที่จะหารือเพิ่มเติมในวันที่ 4-5 พ.ค. 2560 เพื่อระดมความคิด ออกแบบวางแผน ค้นหาตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการเตรียมการจัดเวทีสมัชชาต่อไป
17819833 10209116759415523 1419798353 o17820209 10209116759535526 459612909 o

17797522 10209116759495525 1640254832 o

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter