playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

banner 220560

          ด้วยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. เป็นองค์การมหาชนในการกำกับดูแลของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน พอช. เป็นองค์กรภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งสร้างการมีส่วนร่วม และ การเรียนรู้ร่วมกันของภาคีการพัฒนาทั้งองค์กรชุมชนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ทั้งในการพัฒนา นโยบายยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ และการติดตามกากับดูแลโดยองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก

          คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจะหมดวาระลงในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดให้ คณะอนุกรรมการภาคดำเนินการสรรหาผู้แทนองค์กรชุมชนจำนวน ๑ ท่าน เพื่อพิจารณาเป็นคณะกรรมการสถาบัน พัฒนาองค์กรชุมชนสายผู้แทนองค์กรชุมชน ทางคณะอนุกรรมการภาคจึงได้กำหนดหลักเกรฑ์การสรรหา พร้อม แต่งตั้งคณะทำงนสรรหาผู้แทนภาค จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานสรรหาผู้แทนองค์กรชุมชน เพื่อทำหน้าที่ในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการสรรหาผู้แทนองค์กรชุมชน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter