playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
การขอรับรางวัลองค์กร/กองทุนสวัสดิการชุมชน
ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์
ตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์
“คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง  จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”  ปี 2560

ความเป็นมาของการมอบรางวัลองค์กร/กองทุนสวัสดิการชุมชน: ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ “คุณภาพแห่งชีวิต  ปฏิทินแห่งความหวัง  จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”

          จากแนวคิดของอาจารย์ป๋วย อ๊งภากรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2516 ที่ว่า “คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” เป็นแนวคิดสำคัญที่แสดงถึงความมุ่งหวังที่จะให้คนในสังคมมีปัจจัยพื้นฐาน ได้รับสวัสดิการสังคมที่ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี มีชีวิตที่มั่นคง พอเพียง ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ รวมทั้งการแบ่งปันทรัพยากรเพื่อประโยชน์ร่วมของสังคมโดยรวม นับเป็นแนวทางการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ที่ทันสมัยใช้ได้จนถึงปัจจุบัน

          รัฐบาล  นักวิชาการ นักพัฒนาชุมชน/สังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พยายามนำแนวความคิดนี้ไปสู่การวางนโยบายและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในสังคม   แต่อย่างไรก็ตามผลที่ได้รับยังห่างไกลจากความหวังที่สูงส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของแรงงานนอกระบบ  ด้วยในประเทศไทยมีแรงงานส่วนใหญ่ที่เป็นแรงงานภาคเกษตร และแรงงานนอกระบบในเมือง รวมแล้วกว่าร้อยละ 60 ที่อยู่นอกระบบการประกันสังคม   ทำให้ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชนท้องถิ่นต้องรวมตัวกันดูแลช่วยเหลือสมาชิกชุมชนกันเอง มีการฟื้นฟูระบบคุณค่า การช่วยเหลือเกื้อกูลที่เป็นทุนเดิมของสังคมไทย ซึ่งถือเป็นระบบโครงข่ายการคุ้มครองสังคม (Social Safety Net) ที่สำคัญ จัดระบบสวัสดิการให้คนในชุมชน อาทิ เงินก้นถุงสำหรับเด็กแรกคลอด เงินทุนการศึกษา เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล เงินไถ่ถอนหนี้สิน การดูแลผู้สูงอายุหรือพิการ เงินช่วยทำศพ ฯลฯ โดยอาศัยทรัพยากรจากหลากหลายแหล่ง เช่น ใช้รายได้ของกลุ่มออมทรัพย์หรือองค์กรการเงิน วิสาหกิจชุมชน ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกผู้ด้อยโอกาส หรือแม้กระทั่งใช้เงินบริจาคตามความเชื่อและหลักการทางศาสนา ฯลฯ จนกระทั่งได้มีการเชื่อมโยงกลุ่มองค์กร/ผู้นำเป็นเครือข่ายสวัสดิการชุมชนร่วมกันคิดและวางแนวทางการขยายการจัดสวัสดิการภาคประชาชนร่วมกัน

กองทุนสวัสดิการชุมชนและเครือข่ายเหล่านี้ ได้ยึดแนวคิดดังกล่าว เป็นแนวทางการดำเนินงานของตน  ประสานการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสนอให้รัฐบาลร่วมสนับสนุนการจัดสวัสดิการโดยชุมชนบางส่วน   จนกระทั่งปัจจุบันพื้นที่ที่มีกองทุนสวัสดิการชุมชนแล้วกว่า 5,900 ตำบล ที่มีระบบการจัดสวัสดิการพื้นฐานครอบคลุม เรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย สำหรับสมาชิกในชุมชน และมีการริเริ่มสวัสดิการใหม่ๆที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่นั้นๆ อาทิ การส่งเสริมอาชีพ การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม การจัดที่อยู่อาศัย การศึกษา ฯลฯ อีกด้วย  ซึ่งต่อมากลุ่มต่างๆได้ขยายผลต่อจากพื้นที่ต้นแบบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในแนวราบ จนเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายการสวัสดิการชุมชนในระดับจังหวัด ภาคและระดับชาติ

          การที่ขบวนการสวัสดิการชุมชนสามารถร่วมกันสร้างระบบหลักประกันความมั่นคงในชีวิตโดยเริ่มต้นจากครอบครัวชุมชนท้องถิ่นของตนเองและให้รัฐร่วมสนับสนุนบางส่วน  ถือได้ว่าเป็นทิศทางสำคัญของสังคมไทย ที่จะทำให้คนมีชีวิตที่มั่นคง พอเพียง และดำเนินงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรม ตามเจตนารมณ์ของ
อ. ป๋วย ดังนั้น จึงเกิดโครงการมอบรางวัลองค์กร/กองทุนสวัสดิการชุมชน : ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ “คุณภาพแห่งชีวิต  ปฏิทินแห่งความหวัง  จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ดำเนินการโดยคณะกรรมการร่วมจัดทำโครงการได้แก่  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , คณะอนุกรรมการส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับประเทศ , ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) , สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมูลนิธิมั่นพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้


1.       เพื่อยกย่อง เชิดชู กองทุนสวัสดิการชุมชนที่ดำเนินงานช่วยเหลือ ดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างโดดเด่นในด้านต่างๆ

2.       เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและกองทุนสวัสดิการในพื้นที่ โดยเสริมกระบวนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของบริการ และขยายผลกองทุนให้เกิดขึ้นครอบคลุมทั่วประเทศ

3.       เพื่อกระตุ้นให้รัฐบาล ภาคเอกชน และสังคมตระหนักถึงคุณค่าของแนวคิดเรื่อง “คุณภาพชีวิตปฏิทินแห่งความหวัง : จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” และร่วมนำไปสู่การพัฒนานโยบาย ระบบปฏิบัติการด้านสวัสดิการให้ประชาชน และชุมชนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเหมาะสม

คณะกรรมการร่วมจัดทำโครงการ จึงขอความอนุเคราะห์รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อมอบให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นเกียรติ ศักดิ์ศรี และกำลังใจแก่กองทุนฯ ทั้งหลายทั้งที่ได้และไม่ได้รับรางวัลและรางวัลนี้จะมอบให้อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ กำลังใจให้กองทุนฯต่างๆพัฒนาการทำงานของตนและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งในเขตเมืองและชนบทที่อาจไม่ได้รับสวัสดิการในระบบ

ประเภทของรางวัล

แบ่งออกได้เป็น  9 ประเภทๆ ละ 1 รางวัล ประกอบด้วย 

1.       ด้านการสร้างครอบครัวอบอุ่น การดูแลผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิต และคุณค่าในสังคม

2.       ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษา ดูแล ป้องกัน สุขภาวะในชุมชน

3.       ด้านการพัฒนาเด็กเยาวชนและการศึกษา เพื่อการเติบโตเป็นคนดี และมีคุณภาพ

4.       ด้านการพัฒนาการประกอบอาชีพ พัฒนาระบบเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน และการแก้ปัญหาหนี้สิน

5.       ด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน การจัดการขยะการจัดการและฟื้นฟูภัยพิบัติ

6.       ด้านการจัดการ/จัดสรรที่ดินทำกิน เพียงพอต่อการดำรงชีพ   การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและที่อยู่อาศัย

7.       ด้านการบริหารจัดการกองทุนที่ดี และมีธรรมาภิบาล

8.       ด้านผลงานการจัดสวัสดิการชุมชนแบบองค์รวม หลายมิติ สามารถเชื่อมโยง/บูรณาการทรัพยากรจากหลากหลายแหล่งเพื่อแก้ไขปัญหาของสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.       ด้านการฟื้นฟูระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกลุ่ม     หนุนช่วยเพื่อนรวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงาน/ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม

เกณฑ์การพิจารณาผลงาน

เกณฑ์พิจารณาโดยรวม

1.       ดูความคุ้มค่า (ประสิทธิภาพ ประหยัด ขนาด/ปริมาณการให้ความช่วยเหลือ การขยายผลในวงกว้าง)

2.       ดูความยั่งยืนของสวัสดิการที่จัด (ดูการเชื่อมโยง การบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ  การโยงทุนภายใน/ภายนอก)

3.       ดูความคิดสร้างสรรค์ใหม่

4.       ดูระดับความสามารถขององค์กร/กองทุนฯในการแก้ไขปัญหาของชุมชน (ที่มาจากฐานข้อมูลปัญหาของชุมชน)

นอกจากนี้ อาจพิจารณาจาก ก) เหตุผลในการจัดสวัสดิการประเภทนั้นๆ  (มีหลักคิดในการจัดมาจากอะไร  ทำไมจึงอยากทำเรื่องนี้)  และ  ข) ความสามารถในการอธิบายได้ว่า สวัสดิการของกลุ่มตน เชื่อมโยงกับเนื้อหา (การจัดสวัสดิการ) ตามแนวคิด “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ของ อ. ป๋วย อย่างไร

เกณฑ์เฉพาะประเภทรางวัล

1)      ประยุกต์ใช้เกณฑ์รวมให้เหมาะสมกับการประเมินผลงานของแต่ละประเภท

2)      อาจมีการใช้เกณฑ์อื่นๆเพิ่มเติม ในบางประเภทก็ได้

การสมัครขอรับรางวัลองค์กร/กองทุนสวัสดิการชุมชน :  โครงการมอบรางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน : ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ “คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง  จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”  ปี 2560 คุณสมบัติขององค์กร/กองทุนที่เสนอรับรางวัล ประกอบด้วย

1.       เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนระดับชุมชน หรือระดับที่ใหญ่กว่า ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม มีการสะสะสมทุน หรือพัฒนาทุนทั้งที่เป็นเงินและ/หรือทุนทางสังคมอื่นๆ เพื่อใช้จัดสวัสดิการให้สมาชิกของตน มีโครงสร้างการบริหารงาน ระบบบัญชี กฎระเบียบการดำเนินงานขององค์กร และดำเนินการมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

......หรือ........

2.       เป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพพื้นฐานตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ดังนี้

1)      เป็นกองทุนที่มีการจัดตั้งและดำเนินการสวัสดิการชุมชนไม่ต่ำกว่า 3 ปี

2)      มีสมาชิกที่เป็นสมาชิกครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย กระจายไปตามหมู่บ้านในตำบล

3)      มีเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มาจากสมาชิกสมทบ  และได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4)      มีระบบการบริหารกองทุนที่ดีมีความชัดเจน ทั้งคณะกรรมการ สมาชิก ทะเบียน/ข้อมูลสมาชิก ระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุน ระบบบัญชีการเงิน แผนการพัฒนาองค์กร การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ

5)      มีการจัดสวัสดิการชุมชนพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง เช่น เกิด เจ็บ ตาย การศึกษา อาชีพ ที่ดูแลสมาชิกและคนในชุมชน และเชื่อมโยงสวัสดิการกับงานพัฒนาอื่นๆ ในชุมชน เช่น องค์กรการเงินชุมชน สภาองค์กรชุมชน  ฯลฯ

วิธีการสมัคร 

องค์กร/กองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถสมัครขอรับรางวัล โดยส่งเอกสารและรายงานผลการดำเนินงาน (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)  หรือ หน่วยงานพัฒนาของรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน เสนอชื่อองค์กร/กองทุนสวัสดิการชุมชนที่น่าสนใจและมีผลงานดีเด่นได้ แต่ไม่เกิน 3 องค์กรต่อหน่วยงาน ทั้งนี้ ทั้งสองกรณี ต้องระบุประเภทรางวัลที่เสนอขอรับรางวัลโดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  ขอรับข้อมูลและเอกสารการสมัครได้ที่องค์กรภาคีร่วมจัดโครงการต่างๆดังนี้

-         กองเลขาคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนจังหวัด

-         ที่ทำการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

-         วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-         ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

-         สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)     

ขั้นตอนที่ 2  กรอกรายละเอียดองค์กร ดังนี้

1)      กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน และลงนามรับรองให้ครบทั้ง 2 ท่าน คือ ผู้ประสานงานและผู้รับรององค์กร  (กรณีผู้รับรององค์กรในระดับตำบล/เทศบาลควรเป็นผู้บริหารท้องถิ่น) หรือในกรณีองค์กรสวัสดิการชุมชนอื่นๆ ต้องลงนามโดยผู้บริหารองค์กรนั้นๆ

2)      หากเป็นกรณีการเสนอชื่อจากหน่วยงานให้เป็นผู้บริหารของหน่วยงานนั้นเป็นผู้ลงนามรับรององค์กร และต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดของกลุ่ม/องค์กรฯที่ได้รับการเสนอชื่อด้วย

3)      เขียนอธิบายเกี่ยวกับองค์กรของท่านที่สอดคล้องกับประเภทรางวัลที่ท่านเลือกขอรับรางวัล ผลงานที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ขั้นตอนมีธีการดำเนินงานต่างๆ โดยมีความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 สามารถแนบ ข้อมูล รูปภาพประกอบ สื่อนำเสนอ คลิปวิโอ และสื่อวิดีทัศน์(ถ้ามี)

4)      แนบเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลขององค์กร/กองทุนฯ เช่น ใบรับรององค์กรสวัสดิการ   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  แบบแสดงสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชน

ช่องทางการจัดส่งเอกสาร/แบบฟอร์ม

          นำส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์มาที่  คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนจังหวัด หรือเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมองค์กรสวัสดิการชุมชน (พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด -พมจ.) ในจังหวัดที่องค์กร/กองทุนตั้งอยู่ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559

การพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมรับรางวัล

         รางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน : ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ “คุณภาพแห่งชีวิต  ปฏิทินแห่งความหวัง  จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ร่วมดำเนินการโดยคณะกรรมการมาจาก 8 ภาคี ประกอบด้วย สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ , วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) , สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) , มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , มูลนิธิมั่นพัฒนา , คณะอนุกรรมการส่งเสริมองค์กรสวัสดิการชุมชนในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ และเครือข่ายสวัสดิการชุมชน

การประเมินผลงานขององค์กร/กองทุนสวัสดิการชุมชน จะพิจารณามาเป็นลำดับดังนี้

1.       ระดับพื้นที่  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนจังหวัด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  เป็นผู้กระตุ้น/ส่งเสริม รวบรวมข้อมูลกองทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์  รวมถึงกลั่นกรอง/ตรวจสอบข้อมูลกองทุนที่เสนอขอรับรางวัลในเบื้องต้น  ก่อนรวบรวมใบสมัครและนำส่งมายังการคัดเลือกในระดับภาค  

2.       ระดับภาค  โดยคณะกรรมการระดับภาคที่มีองค์ประกอบมาจากหลากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนระดับภาค   ผู้แทนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)  ผู้แทนคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระดับชาติ  (ที่เป็นตัวแทนของภาคๆ ละ 1 คน)   ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน (ที่เป็นผู้แทนจากภาค ๆ ละ 1 คน) ผู้แทนภาคีวิชาการ  ผู้แทนจากองค์กรองค์กรร่วมจัดที่เป็นคณะกรรมการระดับชาติ โดยคัดเลือกให้เหลือภาคละ 9 ประเภท ๆ ละ 1 องค์กร/กองทุน

3.       ระดับประเทศ  โดยคณะกรรมการระดับชาติ และผู้แทนจากองค์กรร่วมจัดคือ  1) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  2) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  4) มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  5) มูลนิธิมั่นพัฒนา  6) ผู้แทนอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  7) ผู้แทนอนุกรรมการโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน (เงื่อนไขในการพิจารณาของอนุกรรมการต้องไม่พิจารณาโครงการในภาคของตนเอง)   ซึ่งองค์ประกอบของกรรมการที่ไปประเมินผลงานจะต้องมีอย่างน้อย 3 องค์กรขึ้นไป โดยกรรมการจะคัดเลือกให้เหลือองค์กร/กองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีผลงานดีเด่นประเภทละ 1 องค์กร/กองทุน รวม 9 องค์กร/กองทุน

เกณฑ์ในการตัดสินของคณะกรรมการระดับชาติมีองค์ประกอบในการพิจารณา 5 ด้าน ดังนี้

          1.ด้านปริมาณการจัดสวัสดิการ

          2. ด้านคุณภาพของสวัสดิการ

          3. ความยั่งยืน สม่ำเสมอและต่อเนื่องของโครงการ

          4. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ การมีนวัตกรรมใหม่ๆ

          5. การมีส่วนร่วมของภาคีและองค์กรอื่นๆ

หมายเหตุ :

1)      การคัดเลือกในแต่ละระดับ ให้ยึดถือการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ (การประเมินผลงานขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการแต่ละระดับ)

2)      กรณีองค์กรสวัสดิการชุมชนองค์กรใด ผ่านการพิจารณาระดับภาค ต้องมีการเตรียมพื้นที่และข้อมูลนำเสนอในรูปแบบวีดีโอ , คลิป วีดีโอ , หรืออื่นๆ  เพื่อให้คณะกรรมการระดับชาติ ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานทีเกิดขึ้นจริงในพื้นที่ เพื่อประกอบการพิจารณาในรอบสุดท้าย

ตารางเวลาการสมัครขอรับรางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน   : ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ “คุณภาพแห่งชีวิต  ปฏิทินแห่งความหวัง  จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ปี 2560”

กิจกรรม

ช่วงเวลา

สถานที่

จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ

16 กันยายน 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่าพระจันทร์

ขอรับเอกสารใบสมัคร/เสนอชื่อ ขอรับรางวัล

16 กันยายน – 31 ตุลาคม 2559

ที่ทำการในแต่ละจังหวัด

ยื่นใบสมัคร/หรือเสนอชื่อกองทุนรับรางวัล

16 กันยายน – 31 ตุลาคม 2559

ปิดรับสมัคร/เสนอชื่อ

วันที่ 31 ตุลาคม 2559กระบวนการกลั่นกรององค์กร/กองทุนสวัสดิการชุมชนที่เสนอขอรับรางวัล

1. ระดับพื้นที่จังหวัด2. ระดับภาค  รอบที่สอง3. ระดับประเทศ  รอบที่สาม

ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 255916 พฤศจิกายน –31 ธันวาคม 255913-14 มกราคม 2560

ในแต่ละจังหวัดในแต่ละภูมิภาคสำนักงาน พอช. กรุงเทพมหานคร (โดยให้กองทุนที่ผ่านการคัดกรองระดับภาคมาเสนอผลงานใน กทมจัดเป็นมหกรรมงานสวัสดิการชุมชนไปพร้อมกัน)                    

สรุปรายชื่อองค์กร/กองทุนสวัสดิการชุมชนที่ได้รับรางวัล

15 มกราคม 2560พิธีมอบรางวัลองค์กร/กองทุนสวัสดิการชุมชน: ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ “คุณภาพแห่งชีวิต  ปฏิทินแห่งความหวัง  จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”

9  มีนาคม 2560

ธนาคารแห่งประเทศไทยหมายเหตุ :    องค์กรที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการสมัครรางวัล ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ “คุณภาพแห่งชีวิต  ปฏิทินแห่งความหวัง  จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”ได้ที่  

1)      www.codi.or.thสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

2)      www.psds.tu.ac.thวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3)      www.moralcenter.or.thศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

4)      www.tsdf.or.thมูลนิธิมั่นพัฒนา

5)      http://www.trrm.orgมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter