Recommend Print

พอช. ภาคเหนือ อบรม IT และพัฒนาเว็บไซต์ขบวนจังหวัด

     วันที่ 11-13 มีนาคม 2552    สถาบันพัฒนาองค์ชุมชน หรือพอช. สำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดอบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและการพัฒนาเว็บไซต์ขบวนจังหวัด ที่ห้องประชุมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นตัวแทนตำบลที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายพัฒนาศูนย์ข้อมูลตำบลและศูนย์เรียนรู้ตำบล จาก 15 จังหวัด รวม 60 คน เข้าร่วมอบรมครั้งนี้
     นายสุพัฒน์ จันทนา ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือ  กล่าวว่า  การอบรม IT และพัฒนาเว็บไซต์ขบวนจังหวัดเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำขบวนองค์กรชุมชนระดับตำบลและระดับจังหวัดที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบข้อมูลชุมชนท้องถิ่น ให้เกิดการรวบรวม จัดทำฐานข้อมูลตำบล และฐานข้อมูลจังหวัดอย่างเป็นระบบและทันสมัย รองรับการนำไปใช้ในการขับเคลื่อนงานขบวนองค์กรชุมชนในทุกประเด็นงานและทุกพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งเป็นการพัฒนาข้อมูลให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่/จังหวัดกับศูนย์ข้อมูลของภาคเหนือและศูนย์ข้อมูลภาคีประชาสังคมในภาคเหนือ


     ทั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก ผช.ศ.ปรีชา โพธิ์แพง   คณะบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมและกล่าวเปิดการอบรม และเป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดการข้อมูลขององค์กรชุมชน และการออกแบบและการจัดเก็บข้อมูล ด้วย Microsoft Access ทั้งเรื่องการตกแต่งภาพเพื่อใช้ในการจัดทำเว็บไซต์   เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ของแต่ละจังหวัดต่อไป

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สภาพัฒนาการเมือง
องค์การมหาชน