สื่อสิ่งพิมพ์
playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

แผนชุมชน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
บทเรียนกระบวนการทำแผนพัฒนาชุมชน ฉบับปรังปรุงพฤษภาคม 2559
เอกสารอ้างอิง :
15 กรกฎาคม 2559 816
บทเรียน การจัดทาแผนพัฒนาชุมชนระดับตาบล/จังหวัด และการบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนกับหน่วยงาน/ภาคี
เอกสารอ้างอิง :
08 มีนาคม 2559 1484
รายงานผลการดำเนินงาน
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 967
คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนชุมชนส่วน Access
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 1060
คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนชุมชนส่วนเว็บไซต์
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 1231
บทเรียนการขับเคลื่อนแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 1159
แผนชีวิตชุมชนคนพุทไธสง
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 974
รายงานผลการดำเนินงานปี 2552
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 868
หนังสือส่งเสริมความรู้ด้านงานพัฒนาชุดที่ 27 แผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองตำบลวังตะกอ
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 968
หนังสือส่งเสริมความรู้ด้านงานพัฒนาชุดที่ 22 แผนชีวิตชุมชน
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 867
หนังสือส่งเสริมความรู้ด้านงานพัฒนาชุดที่ 28 แผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองตำบลไชยราช
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 829
หนังสือส่งเสริมความรู้ด้านงานพัฒนาชุดที่ 29 แผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองตำบลศรีษะเกษ
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 692
แบบสอบถามข้อมูลเพื่อจัดทำแผนชีวิตชุมชนระดับครัวเรือน
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 1337
แบบสอบถามข้อมูลเพื่อจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 1500
แบบสำรวจศักยภาพ / ความพร้อม แผนชีวิตชุมชนตำบลต้นแบบ / ศูนย์เรียนรู้ / ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 1054
แบบสำรวจข้อมูลตำบลที่จะเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 869
แบบสอบถามข้อมูลรายชื่อคณะทำงานแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองเครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 1107