สื่อสิ่งพิมพ์
playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

เศรษฐกิจและทุนชุมชน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงแผนพัฒนาเศษฐกิจพื้นที่รูปธรรม การถอดบทเรียน และการจัดทำแผนพัฒนาเชิงธุรกิจ ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ประจำปี 2560
เอกสารอ้างอิง :
31 มกราคม 2561 143
องค์กรชุมชนภาคอีสาน กับการพัฒนาเศษฐกิจฐานราก 2560
เอกสารอ้างอิง :
22 พฤศจิกายน 2560 153
เรื่องเล่าจากพื้นที่ สร้างเศรษฐกิจชุมชนฐานราก เปลี่ยนเศรษฐกิจไทย
เอกสารอ้างอิง :
17 ตุลาคม 2560 223
ความท้าทายเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เอกสารอ้างอิง :
17 ตุลาคม 2560 218
แผ่นพับ เสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและทุนชุมชน
เอกสารอ้างอิง :
17 ตุลาคม 2560 200
แผ่นพับ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจท้องถิ่นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เอกสารอ้างอิง :
17 ตุลาคม 2560 231
แผ่นพับ คู่มือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
เอกสารอ้างอิง :
17 ตุลาคม 2560 202
คู่มือตัวชี้วัดเศรษฐกิจฐานราก
เอกสารอ้างอิง :
29 กันยายน 2559 871
ชุดความรู้ ตำบลรูปธรรมเศรษฐกิจฐานราก 50 ตำบลเศรษฐกิจและทุนชมชน
เอกสารอ้างอิง :
24 สิงหาคม 2559 1094
คู่มือ สนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)
เอกสารอ้างอิง :
02 กรกฎาคม 2559 877
คู่มือสนับสนุนการพัฒนาเสรษฐกิจและทุนชุมชน
เอกสารอ้างอิง :
04 ธันวาคม 2558 6897
ชุดความรู้ 61 พื้นที่รูปธรรมเศรษฐกิจและทุนชุมชนจัดการตนเอง
เอกสารอ้างอิง :
20 เมษายน 2558 642
ชุดความรู้ที่ 61 พื้นที่รูปธรรมเศรษฐกิจและทุนชุมชนจัดการตนเอง
เอกสารอ้างอิง :
20 เมษายน 2558 585
"คนคลองเปี๊ยะ" แบ่งกำไรจากกลุ่มออมทรัพย์ไปปลูกต้นไม้ไว้ให้ลูก
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 1061
นักรบหัวใจเหรียญบาท
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 1144
หนังสือส่งเสริมความรู้ด้านงานพัฒนาชุดที่ 15 ขบวนการหนี้นอกระบบ
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 1060
หนังสือส่งเสริมความรู้ด้านงานพัฒนาชุดที่ 16 10ปีศูนย์รวมน้ำใจธนาคารหมู่บ้าน
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 978
การจัดการและบูรณาการกองทุนชุมชน กรณีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขาม
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 1480
หนังสือส่งเสริมความรู้ด้านงานพัฒนาชุดที่ 41 การจัดการทุนชุมชนกลุ่มออมทรัพย์บ้านขุนสมุทรจีน
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 981
หนังสือส่งเสริมความรู้ด้านงานพัฒนาชุดที่ 8 กลุ่มออมทรัพย์คลองเปียะ
เอกสารอ้างอิง :
28 สิงหาคม 2555 1105