สื่อสิ่งพิมพ์
playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

พอช.

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
หนังสือสูจิบัตรและพื้นที่รูปธรรม thailand social expo 2018
เอกสารอ้างอิง :
31 กรกฎาคม 2561 13
รายงานประจำปี 2560
เอกสารอ้างอิง :
20 มิถุนายน 2561 217
โมเดลพื้นที่รูปธรรม เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภาคประชาสังคม
เอกสารอ้างอิง :
28 พฤษภาคม 2561 178
คู่มือการบริหารโครงการ การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 13 ธันวาคม 2560 191
สูงวัยเล่าเรื่อง 25 กันยายน 2560 386
คู่มือ การใช้บริการห้องสมุด
เอกสารอ้างอิง :
25 กันยายน 2560 219
รายงานประจำปี 2559 08 มิถุนายน 2560 325
ยุทธศาสตร์สังคมไทยที่ยั่งยืนโดยภาคประชาสังคม กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 05 มิถุนายน 2560 363
แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการบ้านพอเพียงชนบท
เอกสารอ้างอิง :
09 มีนาคม 2560 616
คู่มือการบริหารโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสารอ้างอิง :
02 มีนาคม 2560 500
พลเมืองภิวัฒน์ เล่ม 2
เอกสารอ้างอิง :
29 กันยายน 2559 740
แนวทางการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนและการปรับโครงสร้างการทำงานของขบวนองค์กรชุมชนและ พอช.
เอกสารอ้างอิง :
24 สิงหาคม 2559 1123
สน รูปสูง [สหายวา] :นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยชุมชน
เอกสารอ้างอิง :
24 สิงหาคม 2559 885
รายงานประจำปี 2558
เอกสารอ้างอิง :
27 มิถุนายน 2559 1871
รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานของสถาบัน ฯ ปี 2555-2557
เอกสารอ้างอิง :
11 เมษายน 2559 1516
แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2558 – 2560)
เอกสารอ้างอิง :
29 ตุลาคม 2558 2205
15 ปี รูปธรรม "พลังองค์กรชุมชนขับเคลื่อนเศรษกิจฐานราก"
เอกสารอ้างอิง :
29 ตุลาคม 2558 1746
พลเมืองภิวัฒน์
เอกสารอ้างอิง :
29 ตุลาคม 2558 1469
แผ่นพับแนะนำองค์กร พอช. พัฒนาองค์กรชุมชน
เอกสารอ้างอิง :
29 ตุลาคม 2558 1970
หนังสือ นโยบายคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน
เอกสารอ้างอิง :
26 พฤษภาคม 2558 619