playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง๑. ชื่อโครงการ  จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์สารคดี ความยาว ๒๐ นาที จำนวน ๑ ตอน ประกอบด้วยสกู๊ปความยาว ๓ นาที “ผนึกพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” และการสนทนา หรือการให้สัมภาษณ์ ๑๗ นาที และผลิตสื่อวีดีทัศน์สารคดี ความยาว ๓ นาที จำนวน ๒๐ ตอนจำนวน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักสื่อสารการพัฒนา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๑๕  กรกฎาคม ๒๕๕๙

เป็นเงิน  ๑,๒๔๐,๐๐๐ บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ใช้หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์จากสำนักงบประมาณ ตามหนังสือที่นร๐๗๑๙.๑/ว ๔๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙       ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   ๕.๑ นายรุ่งโรจน์  เพชระบูรณิน

   ๕.๒ นางสาววิมลรัตน์  เขตสมุทร


รายละเอียดการคำนวณราคากลาง

1.ค่าใช้จ่ายในการผลิตสารคดี

ลำดับ

รายการ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

รวมเงิน

1.

สารคดีสั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที

20 ตอน

50,000.00 บาท

1,000,000.00

2.

สารคดีความยาว 20 นาที

(คิดค่าเฉลี่ยอยู่ที่ความยาว 5 นาที / 60,000 บาท)

1 ตอน

240,000.00 บาท

240,000.00รวมเงินทั้งสิ้น

1,240,000.00ขอบเขตงาน(Terms of Reference : TOR)

การจ้างผลิตวีดีทัศน์สารคดี

๑. หลักการและเหตุผลความสำคัญของโครงการ

          ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง “ประชารัฐ” เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจฐานราก ที่จะส่งผลต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค มีความมั่นคงยั่งยืน เติบโตจากภายใน ควบคู่ไปกับการส่งออกหรือเศรษฐกิจจากภายนอก โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ๓๐ องค์กร เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ซึ่งทุกองค์กรมีเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันผสานพลังขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งภายใต้หลักคิดสัมมาชีพเต็มพื้นที่นั่นคือ คน ครอบครัว ชุมชน ตำบล ประเทศ มีรายได้มากกว่ารายจ่าย ลดการเบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม

และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรหลักที่ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจฐานล่าง โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ในพื้นที่เป้าหมาย ๑,๕๐๐ ตำบล พื้นที่ศักยภาพที่จะขับเคลื่อนร่วมกับภาคธุรกิจเพื่อสังคม ๓๗๓ ตำบล ในปี ๒๕๕๙ ภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลง เอ็มโอยู ๑ ว่าด้วยเรื่องการขับเคลื่อนสัมมาชีพเต็มพื้นที่โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน เอ็มโอยู ๒ ว่าด้วยเรื่องการสนับสนุนเอสเอ็มอีเกษตร และชุดเอ็มโอยู ๓ ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าเกษตรจากชุมชนอย่างยั่งยืน

ผ่าน ๔ โครงการสำคัญคือ ๑) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของขบวนองค์กรชุมชน ๒) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากบนวิถีพอเพียง ๓) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว ๔) โครงการความร่วมมือสนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งขับเคลื่อนคัสเตอร์ภายใต้ยุทธศาสตร์ประชารัฐ

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ๑,๕๐๐ ตำบล หน่วยงานภาคี ท้องที่ท้องถิ่น และสาธารณชนทั่วไป เกิดการรับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง จึงจำเป็นต้องสื่อสารประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดการยอมรับ และให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานต่อไป๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑     สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของขบวนองค์กรชุมชน

๒.๒     สร้างการรับรู้สู่สาธารณะให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

๒.๓     พัฒนาศักยภาพนักสื่อสารจัดการความรู้ ๕๐ ตำบล (๑๐๐ คน)
๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

         ๓.๑ เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพเกี่ยวกับการผลิตสื่อโฆษณา/หรือการประชาสัมพันธ์

         ๓.๒ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการผลิตสื่องานพัฒนาชุมชน และมีความเข้าใจบทบาทของงานพัฒนาได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถสื่อสารให้ภาคประชาชนเข้าใจได้ง่าย

๓.๓ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ไม่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.๔. กลุ่มเป้าหมาย

            ๔.๑ พื้นที่เป้าหมายของโครงการ ๑,๕๐๐ ตำบล

            ๔.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการ ภาคนโยบาย ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ท้องถิ่น ท้องที่

            ๔.๓ ประชาชนทั่วไป

๕.  ขอบเขตการดำเนินงาน

          ๕.๑ เนื้อหาของรายการ มุ่งแสดงให้เห็นถึงเรื่องราว บทเรียน ประสบการณ์ บริบทของแต่ละพื้นที่ ทั้งในแง่ปัญหา สาเหตุ รูปแบบวิธีการจัดการปัญหา ผลลัพธ์ ความสำเร็จ และตัวละครที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ชุมชนเป็นแกนหลัก โดยกรณีศึกษาในแต่ละตอนนั้นนอกจากจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจและมีเสน่ห์ภายในตัวแล้ว ยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นตัวแทนที่สะท้อนปัญหา ทางออกในเชิงโครงสร้างอีกด้วย

          ๕.๒ ผลิตสื่อวีดีทัศน์สารคดี ความยาว ๒๐ นาที จำนวน ๑ ตอน ประกอบด้วยสกู๊ปความยาว ๓นาที “ผนึกพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” และการสนทนา หรือการให้สัมภาษณ์ ๑๗ นาที  โดยมี ๑) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  ๒) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ๓) นายพลากร วงค์กองแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และ ๔) นายศิวโรฒ จิตนิยม ผู้แทนองค์กรชุมชน ตำบลหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ที่กล่าวถึงที่มา แนวคิด การผนึกกำลังประชารัฐ รูปธรรมความสำเร็จ  ระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ – เดือนธันวาคม ๒๕๕๙

          ๕.๓ ผลิตสื่อวีดีทัศน์สารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับพื้นที่รูปธรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในการพัฒนา เศรษฐกิจและทุนชุมชน แยกตาม Cluster เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยวชุมชน วิสาหกิจชุมชน และสถาบันการเงินชุมชน ความยาวตอนละ ๓ นาที  รวมจำนวน ๒๐ ตอน ๒๐ พื้นที่ และโดยมีเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ – เดือนธันวาคม ๒๕๕๙

          ๕.๔ เนื้อหาและพื้นที่ ที่ผู้รับจ้างต้องทำการผลิตสื่อสารคดี ๒๐ ตอน ความยาวตอนละ ๓ นาที มีดังนี้

เกษตรอินทรีย์

๑)      ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ประเด็นเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้ชุมชนมีเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อปลูก (เน้นการผลิตภายใน เพื่อคนในชุมชน) เกษตรอินทรีย์

๒)      ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ประเด็นการจัดการผลผลิตยางพารา/ปลูกพริกไทยในสวนยาง/ปลูกปาล์ม และการท่องเที่ยวชุมชน

๓)      จ.น่าน (ระดับจังหวัด) เศรษฐกิจฐานรากเกษตรอินทรีย์ และจังหวัดจัดการตนเองสร้างเศรษฐกิจฐานราก

๔)      ต.เขาพระ อ.รัตนภูมิ จ.สงขลา ประเด็นสวนสมรม / ร้านค้าชุมชน /สวัสดิการชุมชน

๕)      ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี ประเด็นเกษตรอินทรีย์ สวนผลไม้ท่องเที่ยวชุมชน

๖) ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วิถีท่องเที่ยวชุมชนคนกึ๊ดช้าง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สินค้าพื้นเมือง

๗) ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา ท่องเที่ยวชุมชน

๘) ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา ท่องเที่ยวชุมชน โฮมสเตย์ การอนุรักษ์ทรัพยากร อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์ชุมชน

๙) ต.กระแสบน  ต.ปากน้ำประแส ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง (ระดับจังหวัด) ประมงชายฝั่ง ปลากระชัง

การท่องเที่ยวชุมชน

๑๐) ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย ต.ชัยพฤกษ์ อ.ท่าลี่ จ.เลย ท่องเที่ยวชุมชนวิสาหกิจชุมชน

๑๑) ต.ท่าเสา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ร้านค้าชุมชน เกษตรอินทรีย์ ฐานการผลิต

๑๒) อำเภอสารภี จ.เชียงใหม่ CSR ระดับอำเภอ ที่ชุมชน ธุรกิจ หน่วยงานร่วมกันเข้มแข็ง สร้างสรรค์/ธรรมนูญตำบล

๑๓) สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุงแปรรูปยางพารา/สภาองค์กรชุมชน

๑๔) ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานีกาแฟนายูง กล้วยตาก ถั่วคั่วทราย ผ้าพื้นเมือง เชื่อมโยงระดับจังหวัด

๑๕) จ.นครนายก (ระดับจังหวัด) ตู้กับข้าวจังหวัด รวมผลิตภัณฑ์ชุมชน พัก ผลไม้ สร้างมาตรฐานจากปลา (ปลาร้า-ปลาเค็ม ฯลฯ)สถาบันการเงินชุมชน

๑๖) ต.นิคมพัฒนา อ.ควนกาหลง จ.สตูลสถาบันการเงินชุมชน/บมค.-ที่ดิน/บ้านปู-ปลา/ยางพารา

๑๗) ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานีจากกองทุนสวัสดิการชุมชนสู่สถาบันการเงิน เชื่อมโยงออมสิน/แก้หนี้ชุมชน

๑๘) ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานีสถาบันการเงิน /แก้หนี้/ธรรมนูญการเงิน

๑๙) ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรีการจัดการหนี้ภาคประชาชน

๒๐) ต.บ้านคลองป่าไม้ อ.ประแสร์ จ.ระยองสถาบันบันการเงิน แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย/ร้านค้าชุมชน/แก้หนี้๕.๖ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการดำเนินการการผลิตสื่อสารคดีอย่างชัดเจน

โดยขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสื่อสารการพัฒนา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 912  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐-๒๓๗๘-๘๓๐๐ ต่อ ๘๕๘๑ 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา๑๕๓ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างหรือที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสถาบันให้เริ่มทำงาน

๗. การส่งมอบงาน

          ๗.๑) ผู้รับจ้างต้องส่งข้อเสนอเนื้อหารายการ แผนการผลิต รายละเอียดรูปแบบรายการ และเนื้อหารายการ

          ๗.๒) ผู้รับจ้างต้องส่งมอบต้นฉบับวีดีทัศน์สารคดี ตอนที่ ๑-๗ ในรูปแบบไฟล์เอชดี สำเนาลงแฟล์ซไดร์ฟ จำนวน ๒ ชุด ภายใน ๕๐ วัน นับจากลงนามในสัญญา  

๗.๓) ผู้รับจ้างต้องส่งมอบต้นฉบับวีดีทัศน์สารคดี ตอนที่ ๘-๑๔ ในรูปแบบไฟล์เอชดี สำเนาลงแฟล์ซไดร์ฟ จำนวน ๒ ชุด ภายใน ๑๐๐ วัน นับจากลงนามในสัญญา  

๗.๔) ผู้รับจ้างต้องส่งมอบต้นฉบับวีดีทัศน์สารคดี ตอนที่ ๑๕-๒๑ ในรูปแบบไฟล์เอชดี สำเนาลงแฟล์ซไดร์ฟ จำนวน ๒ ชุด ภายใน ๑๕๐ วัน นับจากลงนามในสัญญา  

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

    สถาบันจะจ่ายเงินค่าจ้างเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจรับผลงานงวดต่างๆ ตามที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติครบถ้วนตามรายการข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงานในสัญญาแล้ว โดยแบ่งเป็น 4 งวด ดังนี้

                งวดที่ ๑ กำหนดจ่ายค่าจ้างในอัตราร้อยละ ๑๕% ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน

งวดที่ ๑ (ตามข้อ ๗.๑)

          งวดที่ ๒ กำหนดจ่ายค่าจ้างในอัตราร้อยละ ๓๐% ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน

งวดที่ ๒ (ตามข้อ ๗.๒)

          งวดที่ ๓ กำหนดจ่ายค่าจ้างในอัตราร้อยละ ๓๐% ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน

งวดที่ ๓ (ตามข้อ ๗.๓)

          งวดที่ ๔ กำหนดจ่ายค่าจ้างในอัตราร้อยละ ๒๕% ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน

งวดที่ ๔ (ตามข้อ ๗.๔)

๙. วงเงินงบประมาณ

จำนวนเงิน  ๑,๒๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)๑๐. เงื่อนไขในการดำเนินงาน

๑๐.๑ ตลอดระยะเวลาในขั้นตอนการดำเนินงาน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนตามที่ระบุในสัญญา

๑๐.๒ ในกรณีที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเชิญประชุม ผู้รับจ้างต้องพร้อมที่จะเข้ามาร่วมประชุมตลอดระยะเวลาของสัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย

๑๐.๓ ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องถือปฏิบัติตามข้อเสนอที่เสนอต่อสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอใดๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนก่อนจึงจะดำเนินการได้

๑๐.๔ ในกรณีที่ผู้รับจ้างนำภาพ หรือเสียงมาประกอบในวีดีทัศน์สารคดี หากมีปัญหาด้านลิขสิทธ์ ผู้รับจ้างจะ

ต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

๑๐.๕ ผลงานทั้งหมดที่เกิดจากการผลิตสื่อวีดีทัศน์สารคดี ภายใต้โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานรากสู่สาธารณะในครั้งนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ทั้งสิ้น

๑๑. หลักเกณฑ์การเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นซองเสนอด้านเทคนิค ประกอบด้วยเอกสารข้อเสนอราคาด้านเทคนิคตามขอบเขตการดำเนินงานอย่างละเอียด โดยจัดทำเป็นรูปเล่มฉบับจริงจำนวน ๑ เล่ม และสำเนาจำนวน ๓ เล่ม (รวม ๔ เล่ม) โดยจะต้องมีรายละเอียดดังนี้

     ๑๑.๑ ประวัติการทำงาน ผลงาน และทีมงาน

     ๑๑.๒ แผนการผลิตสื่อวีดีทัศน์สารคดีประกอบด้วย

              - แนวความคิดสร้างสรรค์จูงใจให้เกิดความคล้อยตาม

              - ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

              - เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความทันสมัย

              - ศักยภาพในการผลิตสื่อ เช่น เครื่องมือ, วัสดุอุปกรณ์, เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต๑๒. เกณฑ์การพิจารณา

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จะพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด ผู้เสนอราคาที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จะเป็นผู้มีสิทธิ์ดำเนินการผลิตสื่อวีดีทัศน์สารคดี โดยมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้

๑๒.๑ ประวัติการทำงาน ผลงาน และทีมงาน            ค่าคะแนน  ๓๐ คะแนน

๑๒.๒ แผนการผลิตสื่อวีดีทัศน์สารคดี                    ค่าคะแนน  ๗๐ คะแนน๑๓.  หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

         สำนักสื่อสารการพัฒนา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter