playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวผ่านทาง

วารสาร Thailand Reform1. ชื่อโครงการ  ดำเนินการดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านวารสาร Thailand Reform  ฉบับวันที่ 1- 15 เมษายน 2559  ขนาดเต็มหน้า สี่สี (ปกหลัง) ขนาดกว้าง 8 นิ้ว x10.5 นิ้ว  จำนวน 1 ครั้ง  พร้อมทั้งเชิญท่านผู้บริหาร ขึ้นปก และสัมภาษณ์พิเศษ ภายในเล่มในเรื่องการปฏิรูปตามแผนนโยบายของรัฐบาล

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักสื่อสารการพัฒนา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  100,000 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 14 มีนาคม 2559

    เป็นเงิน  100,000 บาท 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   4.1 บริษัท บีเจ อินเตอร์พริ้น จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   5.1 นายรุ่งโรจน์  เพชระบูรณิน  เจ้าหน้าที่สื่อสารการพัฒนา

   5.2 นางสาววิมลรัตน์  เขตสมุทร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  

   

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter